Поредният гаф на Галина Стоянова – гражданите няма да плащат услугите „поддържане на гробните алеи” и „издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място”

0
2

Административен съд Стара Загора се произнесе в полза на областния управител на Стара Загора по дело срещу Общински съвет – Казанлък

 С Решение № 67/14.04.2014 г. Административен съд Стара Загора отменя по оспорване на областния управител като незаконосъобразни разпоредбите на т.4 и т. 6 от Приложение № 1 от Наредба №25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък. Същите са приети повторно с Решение №855/20.01.2014 г. на Общински съвет Казанлък, след като решението е било върнато за ново обсъждане от областния управител. Съгласно текстовете по тези точки са определени цени за услугите „поддържане на гробните алеи” и „издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място”. Решението на Съда гласи, че съдържанието на оспорените разпоредби се явява в противоречие с материалния закон и неговата цел.

С  текстове  на  т.4 и т.6 от приложение № 1 към §2 от ПЗР на Наредба №25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък се регламентират услуги, извършвани на територията на гробищния парк, както и цените им. Съгласно текстовете, таксите се заплащат за предоставяне на услуга, чийто размер се определя от Общинския съвет, въз основа на необходимите административни или материално-технически разходи по нейното предоставяне. В решението е посочено, че гробищните паркове са публична общинска собственост по смисъла на ЗОбС, т.е. това са имоти,  предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Погребенията са социални мероприятия, а поддържането на гробищните паркове, където се извършват те, е комунална дейност. Задължението на общината е да предоставя услугата по „почистване на териториите за обществено ползване”, съгласно чл.62 от ЗМТД, наред с услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане в депа, обхваща всички територии за обществено ползване на територията на съответна община – в т.ч и гробищните паркове, коментира главният юрисконсулт на Областна администрация Стара Загора Ваня Панова. Тя обясни, че така гласуваната разпоредба, с която се предвижда услугата „поддържане на гробните алеи целогодишно”, както и определената в нея цена, са приети в противоречие с нормативни актове от по-висока степен – ЗМДТ, както и Конституцията на РБ, тъй като данъците и таксите се установяват само със закон. В решението на Административния съд се посочва още, че е налице и неяснота изрично кои лица са адресати на  услугата, съответно на задължението й за заплащане, както и дали цената й се дължи еднократно или ежегодно.

 С т. 6 се определя цена за услуга „издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място”. Предвидената цена не следва да се заплаща, поради липса на услуга, съответно и на право, което  да се предоставя от общината, т.е ограждането на гробно място не е строеж по смисъла на §5, т. 38 от  ЗУТ. По този начин не следва да се определя отделна цена, която да се дължи от  ползвателите на услугата. Правото на изграждане на ограда е признато по силата на подзаконови нормативни актове, приети от Общински съвет Казанлък и за реализацията му не е необходимо разрешение за строеж по реда на ЗУТ. За тази услуга не се дължи цена и така определената такса е незаконосъобразна.

Решението на Административния съд подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Коментари от Фейсбук