Пак глобиха община Казанлък с 230 000 лв. за порочно проведена обществена поръчка с усвоени 4,5 млн. лева

0
2

Нова финансова корекция от близо 230 000 лв. е наложена на Община Казанлък, според решение на Бургаския административен съд, заради проведена порочна обществена поръчка с усвоени евросредства .

Глобата е присъдена от съдилището заради това, че местната администрация е обявила обществена поръчка за ремонт на три детски градини в Казанлък с ограничителни условия и изисквания, които пък „довели до необосновано ограничаване на потенциални лица в процедурата, в нарушение на чл.2, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/“.

Размерът на санкцията е изчислен върху стойността на договорите с изпълнителите на реконструкцията на забавачниците, която е общо 4 417 582,48 лв. с ДДС, става ясно от делото.

С решение № 0058 от 16.01.2017г. на кмета на Община Казанлък е поставено началото на производство по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Изпълнение на Строително монтажни работи за три обекта на образователната инфраструктура (детски градини) от зона за въздействие А с преобладаващ социален характер по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ /ОППР/.

 

В резултат на проведената процедура по обществената поръчка за всяка една от обособените позиции е бил сключен договор между възложителя на поръчката – община Казанлък и съответния изпълнител, както следва:

– за обособена позиция 1 – Договор № Д07-34/22.06.2017 г. на стойност 1 119 695,82 лв. без ДДС за изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/на Обединено детско заведение  № 11 „Слънце“

– за обособена позиция 2 – Договор № Д07-35/22.06.2017 г. на стойност 1 098 707,77 лв. без ДДС за изпълнение на СМР на Целодневна детска градина № 1 „Здравец“;

– за обособена позиция 3 – Договор № Д07-29/09.06.2017 г. на стойност 1 462 915,15 лв. без ДДС за СМР на Обединено детско заведение № 15 „Звънче“ – филиал на ж.к. „Изток.

Съобразно извършен предварителен контрол преди верификацията на проведената обществена поръчка е регистриран сигнал за нередност с рег. № 229, става ясно от съдебния акт на Бургаския административен съд. Сигналът за нередност е подаден с писмо вх.№ 99-00-6-85/22.01.2018г. до началника на отдел „КОПН“, ГД „СППРР“ към Министерството на регионалното развитите и благоустройството /МРРБ/. Състав на Административния съд в Бургас е заседавал по делото по местонахождение на Управляващия орган, контролиращ изпълнението на проектите с евросредства в Казанлък, чието седалище е в морския град.

При извършена проверка е установено, че разглежданата обществена поръчка съдържа ограничителни условия и изисквания, които са довели до необосновано ограничаване на потенциални лица в процедурата, в нарушение на чл.2, ал.2 от ЗОП. На следващо място е посочено, че методиката за оценка – икономически най-изгодна оферта, определена по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ е незаконосъобразна, поради неосигурена достатъчна информация на заинтересованите лица за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател на участниците. Подателят на сигнала счита, че с това са нарушение разпоредбите на чл.70 от ЗОП. Не на последно място е посочено, че е налице незаконосъобразно отстраняване на участници, поради което е налице съмнение за нарушение на чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.107 от ЗОП.

С писмо изх.№ 99-00-6-196/13.02.2017г., Управляващият орган на Оперативната програма е уведомил кмета на Община Казанлък за регистрирания сигнал за нередност №229. В писмото е указано, че в двуседмичен срок от получаването му, адресата има право да представи писмени бележки и възражения по констатациите и предвидената финансова корекция за тях, включително и писмени доказателства.

Констатирано е, че при обявяването на обществената поръчка Община Казанлък е поставила следните ограничителни изисквания – за застраховка „Професионална отговорност“, за техническия ръководител, за длъжностно лице –експерт по безопасност и здраве и за нарушение на чл.70, ал.7, т.2 и т.3, б. „б“ от ЗОП във вр. с чл.2, ал.2 от ЗОП за незаконосъобразен показател в методиката за оценка.

Заради това  Управляващият орган на ОПРР в лицето на зам.-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ с Решение № РД – 36- 416 от 8 май 2018г. е определил финансова корекция в размер на 5%  или близо 230 000 лева от стойността на разходите по всеки от договорите с изпълнители по трите обособени позиции, който е в общ размер на 4 417 582,48 лв. с ДДС.

Община Казанлък е обжалвала Решението, но Бургаският административен съд е отхвърлил жалбата. Казанлъшката администрация има да плаща и 5 686 лв. разноски по делото.

Юристи с експертиза в материята припомнят, че въвеждането на критерии за подбор / правоспособност/годност за упражняване на професионална дейност,икономическо и финансово състояние /минимален оборот, професионална застраховка/, технически и професионални способности /човешки и технически ресурси и опит/, които нямат отношение към или не са съобразени с предмета, обема, стойността и сложността на поръчката в нарушение на изричната забрана на чл.59 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, може да се смятат за индикатор на корупционен риск. 

 

Откриването от кмета Галина Стоянова на ремонтирания филиал на детска градина „Звънче“ в ж.к.“Изток“ в Казанлък през октомври 2018г.
Коментари от Фейсбук