Община Мъглиж ще предоставя грижи за лица с увреждания и в риск в условията на COVID-19

Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Мъглиж“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ BG05M9OP001-6.002. Стойността на проекта е 89 010.83 лв., с основни дейности: 1. Дейност „Патронажна грижа“ по Направление 1;2. Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ по Направление 2.

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Дейност „Патронажна грижа“ по Направление 1

Основната цел на дейността е утвърждаване на модел за патронажни грижи на територията на община Мъглиж за възрастни хора и лица с увреждания, други уязвими групи, включително лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, чрез предоставяне на качествени мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Лицата, на които ще бъде предоставена услугата са минимум 30 човека от община Мъглиж.

Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

Чрез дейностите ще се наеме обслужващ персонал към социалните услуги, делегирани от държавата дейности, който да подпомага дейностите по разделяне/изолиране на потребителите на услугите срещу образуване на струпвания и дезинфекция на сградния фонд. Ще бъдат осигурени лични предпазни средства за заетия персонал и допълнително наетия обслужващ персонал, предвидени са средства за закупуване на дезинфектанти. Ще бъде закупена комуникационна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Лицата, на които ще бъде предоставена услугата са служителите и 30 потребители от Дневен център за възрастни хора „Зорница“ гр. Мъглиж.

Чрез изпълнение на проектните дейности ще се създаде ефективен и работещ механизъм за подсигуряване на базисните потребности и запазване достъпа до социални услуги на уязвими лица. Ще се подобри достъпа до социални услуги в община Мъглиж. Ще бъде осигурена комуникационна техника, позволяваща дистанционно предоставяне на услуги в контекста на епидемиологичната обстановка в страната. Ще бъдат въведени мерки по опазване здравето, както на ползвателите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, така и на служителите, които предоставят тези услуги.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram