Община Казанлък загуби още 1 милион лева заради забравена такса

0
62

Производството по делото е образувано въз основа на искова молба, подадена от Община Казанлък срещу фирма ,,Селин” ООД. Това е фирмата на Денислав Сербезов, по известен като Джингиза.

В исковата молба  се твърди, че между Общината и Сербезов  е сключен договор  № Д08-65/31.10.2007 г. за покупко – продажба на общински имот чрез конкурс. По силата на този договор, Джингиза закупил общински нежилищен имот за сумата 1 690 000 лв. без ДДС. Съгласно условията на проведения  конкурс и сключения договор, купувачът се е задължил със свои сили и средства в този урегулиран поземлен имот, съгласно одобрен проект, да построи търговски обект. Посочва се, че съгласно чл.8 от договора, купувачът се е задължил в срока на изграждане на обекта по чл.7 да изгради и паркинг, преходен път, детски кът и озеленяване, като вложи инвестиции в размер на 40 000 лв. Съгласно чл.9, ответникът – купувач поел задължение да завърши обекта, като го въведе в експлоатация  в срок от 24 месеца. При неизпълнение на задълженията по чл.7, ал.1 от договора, в уговорения в чл.9 срок, ответникът следвало да заплати  неустойка в размер на  50 % от продажната цена, като  при неизпълнение  на задължението по чл.8 да заплати  неустойка в размер на  50 % от договорените,  но не извършени инвестиции.

С покана за доброволно изпълнение от 06.08.2009 г., Общината поканила Джингиза  да заплати сумата 1 034 000 лв. неустойки,  поради констатирано неизпълнение на договора, отразено в протокол от 30.06.2009г. на Комисия назначена със Заповед № 479/29.05.2008г. на кмета на общината.

С исковата молба Общината предявява частичен иск за сумата 20 000 лв. от общо дължимия размер от 1 034 000 лв., като с допълнителна молба вх. №6319/04.05.2010 г., с която представя и коригирана искова молба, прави изменение на исковата претенция на 30 000 лв. от общо дължимия размер от 1 034 000 лв., като дължима неустойка за неизпълнение на договор № Д0865/31.10.2007г. за покупко-продажба на общински имот, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковете до окончателното изплащане на главницата, както следва:

1. 25 500 лева договорна неустойка за неизпълнение на чл.7, ал.1 от договора, част от общо дължимата неустойка от 845 000 лева;
2. 3 500 лева договорна неустойка за неизпълнение на чл.7, ал.2 от договора, част от общо дължимата неустойка от 169 000 лева;

3. 1 000 лева договорна неустойка за неизпълнение на чл.8 от договора, част от общо дължимата неустойка от 20 000 лева
Целият казус е разгледан на закрито заседание на Старозагорския окръжен съд.
,,Съдът приема, че въпреки неизпълнението на договора като цяло от страна на ответното дружество, същото не дължи на ищеца претендираните от него неустойки. Това е така, тъй като за дължимостта на всяка една от трите неустойки, трябва да са изпълнени всички елементи на съответните хипотези, установени в договора. Установява, обаче, че Община Казанлък не е издала на ответника разрешение за строеж, въпреки депозираното от него искане. Съдът решава, че Джингиза няма да плаща на Общината. При едно, на практика, спечелено дело от Общината става ясно, че Община Казанлък го губи, защото нарочно не внася 30 000 лв. държавна такса. Допълнително Общината е осъдена да заплати 2 520 лв.

По времето когато трябва да се внесе таксата Галина Стоянова е в чужбина и заради мнителността си не упълномощава никой да стори това. Решението е обжалвано пред Апелативен съд Пловдив. Ето и решението: О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 1124 от 23.10.2013г., постановено по търговско дело № 145/2010г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, с което е допуснато обезпечение на предявените искове на Община Казанлък , ул. „Розова долина“ №6 против „Селин“ ООД – гр. Казанлък за заплащане на сумата 1 034 000 лева, както следва: неустойка по чл.7 ал.1 от договор от 31.10.2007г. в размер на 845 000 лева, неустойка по чл.11 във връзка с неизпълнение по чл.7 ал.2 от договора в размер на 169 000 лева и неустойка в размер на 20 000 лева за неизпълнение по чл.8 от договора чрез налагане на възбрана върху подробно описани недвижими имоти до размер на 1 034 000 лева и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. №12922/22.10.2013г. на Община Казанлък , ул. „Розова долина“ №6 за обезпечение на предявените искове на Община Казанлък , ул. „Розова долина“ №6 против „Селин“ ООД – гр. Казанлък за заплащане на сумата 1 034 000 лева, както следва: неустойка по чл.7 ал.1 от договор от 31.10.2007г. в размер на 845 000 лева, неустойка по чл.11 във връзка с неизпълнение по чл.7 ал.2 от договора в размер на 169 000 лева и неустойка в размер на 20 000 лева за неизпълнение по чл.8 от договора чрез налагане на възбрана върху подробно описани недвижими имоти до размер на 1 034 000 лева, като неоснователна.
Определението не подлежи на касационно обжалване.

Въпросът, който задавам е КОЙ ще понесе отговорността за тези загубени пари?

Десислава Петкова

 

 

Коментари от Фейсбук