Община Казанлък въведе мерки за превенция

З А П О В Е Д
№ 356
гр. Казанлък, 14.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р–37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020г. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID -19, и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г.
НАРЕЖДАМ:
I. Въвеждам мерки за превенция на територията на Община Казанлък в сила до 29.03.2020 г.:

1. Преустановявам учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др./ в училищата, колежа и другите обучителни институции и организации. При възможност да се въвежда дистанционна форма на обучение;
2. Преустановявам посещенията на децата в детски ясли и детски градини до 29.03.2020г.;
3. Преустановявам всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
4. Преустановявам провеждане на мероприятия в пенсионерски и читалищни клубове;
5. Спирам посещенията на всички културни институции – музеи, библиотеки, читалища, театър и всички туристически информационни центрове;
6. Преустановявам провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други/;
7. Ограничавам масовите мероприятия от частен характер на открито и закрито;
8. Преустановявам дейността на Детска млечна кухня, Младежки дом, ЦОП, ЦСР, Дневни центровете за настаняване за деца и младежи;
9. Преустановявам прием на нови потребители за ЦНСТ, Защитени жилища и Домове за стари хора и дементно болни;
10. Хотелите да работят със затворени кафенета, лоби барове и ресторанти. При включена закуска същата да се осигури „тип кетъринг“ / пакет/ на място в стаята;
11. Ресторантите работят само при доставка на храна „тип кетъринг“ на адрес;
12. Баничарници, репове, заведения за бързо хранене могат да работят само на гише, като поставянето на маси и столове пред тях е абсолютно забранено. Задължително е използването на лични предпазни средства и строга дезинфекция;
13. Забранявам ползването на обществените бани в град Казанлък и с. Овощник;
14. Преустановявам посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове с изключение на магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии, магазините за облекло и обувки;
15. Фризьорските салони и козметични студиа работят при спазване на висока лична хигиена, дезинфекция на работните места. Задължително се поставя надпис на входа „ ВЛИЗАНЕ ПО ЕДИН!“ след предварително запазен час за посещение;
16. Всички превозвачи, в това число таксиметровите, да спазват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства няколко пъти в денонощие;
17. Ежедневно да се дезинфектират всички детски площадки, паркова мебел, автоспирки и спортни съоръжения на открито;
18. На територията на общинските и частни пазари да се създаде организация за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори и да се работи през маса;
19. На всички банкомати, вендинг автомати и кафе машини да се извършва строга дезинфекция от собствениците;
20. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
21. Преустановявам всички детски и женски консултации, профилактични прегледи и имунизации, планови операции, както и свижданията във всички лечебни заведения на територията на Общината;
22. При извършване на радостни обреди /сватби и кръщенета/ в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани;
23. При извършване на погребения погребалните агенции да изпълняват изискванията на наредба №2/21.04.2011 за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници;
24. Да се въведе достатъчно безопасно отстояние при реденето на хора на опашка при пазаруване, плащане на сметки, изчакване на прием при лекар и др. от търговците, администрациите и работодателите чрез очертаване на пода на цветни линии /тиксо/ с отстояние минимум един метър;
25. Създават се спешни административни екипи за подпомагане на възрастните и самотноживеещи хора, като нуждаещите се от лекарства и хранителни продукти могат да подават своите заявки на тел.: 0700 400 56.
След обработване на заявките, екипите ще извършват доставка до адрес. За града това ще се извършва посредством общински автомобили, а за населените места в общината – чрез кметовете;
26. Общинска администрация и кметствата на населени места приемат граждани при крайна необходимост като обслужването се извършва от фронт-офис или по електронен път.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение както и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Казанлък.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник кметовете и секретаря на общината.

ГАЛИНА СТОЯНОВА /п/
Кмет на Община Казанлък

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram