Нов Академичен съвет на Тракийския университет

Общото събрание на Тракийски университет – Стара Загора избра на свое заседание днес
членовете на Академичния съвет на висшето училище за мандат 2023-2027 г. След тайното
гласуване от делегатите на ОС, бяха определени членовете на Съвета – общо 45 души, сред които
хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от различните структурни звена на университета,
както и представители на студентите, докторантите и служителите.
Академичният съвет е орган за управление във висшите училища, който е отговорен за
ръководство на учебната и научната дейност и има ключови функции при определяне на
образователната политика и на специалностите, формите и степените, по които се провежда
обучението, както и при утвърждаване на учебните планове. Съветът също така е отговорен за
дефиниране на научната политика на висшето училище и решава основни въпроси, свързани с
организацията и съдържанието на научноизследователската дейност. В ключовите компетенции
на АС влизат още приема и контрола по изпълнението на мандатната програма, както и приема на
отчети за резултатите от дейността, годишен доклад с финансовите и натуралните показатели на
висшето училище, одобрения за членства в международни организации и др.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram