Нова финансова корекция, за казанлъчани, от 220 879,13 по Оперативна програма „Региони в растеж“

0
2

Пак ще плащаме, вероятно.

Този път заради ремонтите на училища и детски градини!

До Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ е подаден сигнал за нередност с рег.№ 229. Във връзка с това на Община Казанлък е наложена финансова корекция на обща стойност 220 879,13, представляваща 5% от разходите по 3 договора с изпълнители по три обособени позиции по проект Изпълнение на Строително монтажни работи за 3 (три) обекта на образователната инфраструктура (детски градини) от зона за въздействие А с преобладаващ социален характер по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. При извършена проверка е установено, че обществената поръчка, проведена за обектите съдържа ограничителни условия и изисквания, които са довели до необосновано ограничаване на потенциални лица в процедурата, в нарушение на чл.2, ал.2 от ЗОП. Установено е още , че методиката за оценка – икономически най-изгодна оферта е незаконосъобразна, поради неосигурена достатъчна информация на заинтересованите лица за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател на участниците. Проверката е установила още, че има незаконосъобразно отстраняване на участници. Установено е още, че провеждането на обществената поръчка Общината е въвела ограничителни изисквания – за застраховка „Професионална отговорност“, за техническия ръководител, за длъжностно лице –експерт по безопасност и здраве. Размерът на финансовата корекция е определен чрез прилагане на пропорционален метод и по реда на чл. 2, ал.1 от Наредба за посочване на нередности, тъй като с оглед естеството на нарушенията – ограничителни условия, не е възможно да се направи точно количествено определяне на финансовото отражение на нарушенията върху изразходваната безвъзмездна финансова помощ по договора.

Изчислената финансова корекция е в размер на общо 220 879,13 и тези средства няма да се изплатят на Община Казанлък. Съгласно разпоредбата на чл.2, т.36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 на Европейския съюз и на Съвета легалното определение за нередност е: „нередност”означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

Коментари от Фейсбук