Николай Златанов въведе в заблуждение журналисти и общественост

0
50

Николай Златанов въведе в заблуждение журналисти и общественност на пресконференцията, която свика на 16.04.2014 год. „по повод отправено искане от Полиция и Прокуратура по сигнал за установяване конфликт на интереси.“

Днес 18.04.2014 г. гледах пресконференцията на АДВОКАТ Николай Златанов от 16.04.2014 г. (Председател на ОбС Казанлък към момента на даването на пресконференцията)

Слушам и не вярвам на ушите си!!!

След като изгледах разпространените от медиите записи стигнах до три предположения:

– или Председатетелят на ОбС Казанлък Николай Златанов не познава ЗАКОНЪТ за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /(Загл. изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Обн., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.04.2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./

или Председатетелят на ОбС – Казанлък Николай Златанов разпространява невярна информация, злепоставяща честта, достойнството или доброто име на някого, с цел да се накърни репутацията му в обществото

– или Председатетелят на ОбС – Казанлък Николай Златанов прави опит да   разкрие самоличността на лицето, подало сигнала, ВМЕСТО да предприеме конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала, за да предотврати действия, чрез които могат да му се окажат психически или физически тормоз (на лицето подало сигнала).

С цел преустановяване на горните внушения и евентуални действия ще се наложи следващата седмица да проведа разговор с г-н Златанов, в присъствието на същите журналисти в качечеството ми на Председател на Комисията по установяване конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ към ОбС Казанлък в предходния мандат.
Препоръчвам на всички присъствали на пресконфеленцията да не се поддават на провокациите на Николай Златанов и да не се изкушават да споменават каквито и да било имена в публичното пространство за да не се окажат нарушители на Закона.
Твърденията на Златанов за умишлено унищожени документи и за това, че не е разглеждана и приключена преписка от 24.03.2011 г. от Комисията по установяване конфликт на интереси са НЕВЕРНИ. Няма унищожени документи, просто Николай Златанов не се е обърнал към  Комисията по установяване конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ към ОбС Казанлък от предходния мандат, за да му бъдат предоставени необходимите писмени документи тъй като в случая той се явява трето лице и няма разрешен достъп до документите  съгласно Закона.
Непознаването на Закона, не оправдава г-н Златанов, че писмено е въвел в заблуждение органите на Полицията, а с пресконференцията журналистите и обществеността.
Обръщам внимание на разследващите журналисти и на г-н Златанов,  да се запознаят с текстове от ЗАКОНА за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, които са в сила до 01.04.2011 г., а така също с преходните и заключителни разпоредби на същия Закон.


Желая на всички СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

 

Васил Самарски


Коментари от Фейсбук