Намаляват приходите от отдаване под наем на общинско имущество

118 са действащите договори към ноември 2023 г. за отдадени под наем общински павилиони
и общински терени – публична общинска собственост, за поставяне на временнопреместваеми съоръжения. Тази статистика съдържа Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за периода 2024 – 2027 г., приета от Общинския съвет на последното му заседание.
През 2023 г. са предоставени терени общинска собственост за извършване на търговска
дейност с обща площ 2 042,50 кв.м – открита площ към заведения, магазини и др.
Постъпилите приходи от такси към 30.11.2023 г. са в размер на 144 963,00 лв.
Приходите от отдаване на застроени нежилищни имоти общинска собственост, – общински
павилиони и отдаване под наем на терени за поставяне на временни преместваеми
съоръжения са в размер на около 141 636 лв. на година.
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват някои слабости като лошото състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддръжка и
опазване на собствеността; наличието на имоти общинска собственост, за които липсва интерес за наемане и ползване; намаляване приходите от отдаване под наем.
Плюсовете, които се отчитат в Стратегията са възможностите за оптимизиране процеса на управление; прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината,
изкупуване частта на съсобствениците, осигуряване на средства по европроекти за ремонти.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram