Налагат строга дезинфекция в ясли и градини, няма да допускат болни деца

0
1262

Министерството на здравеопазването е готово с мерките за постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини и ясли. В тях е разписано, че подновяването на посещението на детска градина и ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила на детското заведение, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детето.

Очакваният брой в група ще бъде между 12 и 16 деца, а при повече от 20 деца ще се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение.

Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестен график, ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 метра между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина и ясла.

За тази цел е необходимо отварянето на всички възможни входове,
което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи.

Приемът се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска,шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.

От момента на влизане на детето в сградата на детската градина или ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар. Когато атмосферните
условия не позволяват, ръководството на детското заведение следва да създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се допускат родителите в сградите на детската градина.

Децата ще се хранят навън, ако времето позволява.

При играта на децата, трябва да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други или да бъде придружена от дезинфекция след всяка употреба.

От родителите ще се изисква:


– най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му
престой;

– да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина или ясла

– да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина илиясла и обратно винаги, когато това е възможно;
– да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика или реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;

– да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;

да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина или ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

– да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина или ясла, че то проявява признаци на заболяване;

– да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

– да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина или ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);

-да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.

В яслите трябва да:

сменят на памперсите на децата в детските ясли с латексови ръкавици, които да се сменят след всяка процедура, а лигавниците на децата в детските ясли, когато се използват такива, да се сменят възможно най-често.

По отношение на хигиената:

Нужно е проветряване на всички помещения често за поне 10 мин – сутрин преди пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден, като дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно.

Персоналът трябва да предостави индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция, след всяка употреба, а почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт се случва най-малко два пъти дневно.

В детската градина не се допуска да се внасят стоки и предмети от родителите – вода, салфетки и др., не се допускат плюшени играчки, миенето на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, трябва да е поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19.

В градината трябва да осигурят лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60°C веднъж седмично или при необходимост и при спазване на здравните изисквания, регламентирани с Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените перални.

Още по темата на : https://detskitegradini.com

Коментари от Фейсбук