Манчоров: Какви са рисковете пред общината? Защо бюджетът може да „гръмне“?

0
6

Анализът на рисковете пред Община Казанлък е на базата на публичната информация, която се съдържа в документите, публикувани на сайта на Общинския съвет на Казанлък и свързани с приемането на бюджетите и тяхното изпълнение през последните 4 години. Защото информацията е само за този период. Сведенията на сайта на Общината за приетите бюджети и касовото им изпълнение е за 2013, 2014 и 2015 г. За 2012 г. липсват данни, все едно не се е правил бюджет.

Какво показват данните в частта собствени приходи,  в която са показани средствата, с които на практика Общината може да оперира, за да решава своите проблеми. Останалата част са делегирани средства от държавния бюджет и по тях единственото, което може да направи Общината е да ги разпределя безпристрастно и прозрачно.

 

2013 г.

ОБЩО ПРИХОДИ:      10 674 288

В т.ч данъчни прих.      3 791 506

Неданъчни прих.           6 882 782

 

2014 г. 

ОБЩО ПРИХОДИ:     11 558 428

В т.ч данъчни прих      4 011 083

Неданъчни прих            7 547 345

 

2015 г. план

ОБЩО ПРИХОДИ:     11 848 784

В т.ч данъчни прих      3 763 300

Неданъчни прих      8 085 784

 

 

През 2013 г. бюджетът е балансиран на база увеличаване на имуществените данъци и данък недвижими имоти.

През 2014 г. изпълнението на планираните приходи е за сметка на данък недвижими имоти, данък превозни средства и данък придобиване имущество, като най-съществено е преизпълнението при продажбите на нефинансови активи.

При план 575 х. лв. са продадени активи за 1 548 х. лв.

През 2014 г. планираните за продажба имоти са в размер на 2 621 х.лв. Увеличението е 455% спрямо 2013 г. на база план/план и 170% ръст на база отчет/отчет, ако планът за 2015 г. се реализира, а тенденцията е такава, защото само за първите 5 месеца от годината са продадени нефинансови активи в размер на 1 597 х. лв.

По-опасното е, че въпреки тези ударни продажби, бюджетът в частта собствени приходи, е нарастнал едва с 10% за последните 3 г.

Какво се случва в частта задължения на общината през този период?

В единствения публикуван баланс на сайта на Община Казанлък към одиторския доклад за заверка на баланса за 2011 г. в частта пасиви Общината няма никакви дългосрочни задължения т. е кредити. Същото се потвърждава и в решение на Общинския съвет №524/21.03.2013 г., в което се казва, че задълженията на Общината по закона за общинския дълг към 01.01.2012 г. няма.

Тъй като липсват справки на сайта на Община Казанлък и този на Общинския съвет за състоянието на общинския дълг през отделните периоди, такава намерих в Министерството на финансите, в нея се прави анализ на съотношението общински дълг/собствени приходи и изравнителна субсидия. Какво показва справката:

-2011г. –няма такъв дълг

-2012Г.:

-към 30.09.2012 задължения по справката от МВ-0.86% от собств. прих. и изравнителна субсидия.

-към 30.09.2013 г задълженията са 21.15%

-към 31.12.2014 г. задълженията по справката за общинския дълг, която е единствената публикувана до момента, като приложение №10, прието с решение №1235/05.02.2015 г., се казва, че размерът на общинския дълг към 31.12.2014 г. 8 939 542 лв.

В същото приложение се казва, че размерът на нов дълг, който трябва да се поеме през 2015 г. трябва да е в размер на 4 063 427 лв. и включва кредит по ФЛАГ за воден проект втори етап-3 803 064 лв. и пак по ФЛАГ допълнителни обекти по градска среда/детски площадки/ -260 363 лв.

Задълженията на общината към 31.12.2015 г. трябва да са в размер на 13 029 969 лв.

Ако са погасени предвидените плащания по дълга през 2015 г. дългът трябва да е 11 370 768 лв.С удължаването на срока по единият от кредитите по ФЛАГ в размер на 1 293 949 лв. размерът на дълга към 31.12.2015 г. ще бъде 12 692 568 лв. и това е дългът към финансови институции и ФЛАГ. Кредитите са със срочност 59 и 72 месеца.

Размерът на просрочените задължения основно към доставчици е следният.

-30.09.2011 г.  – 1 795 000

-31.12.2012 г.  – 2 244 000

-31.12.2013 г.  – 2 404 000

-31.12.2014 г.  – 2 379 000

От цифрите е ясно, че нищо не се прави по отношение на намаляване на тези задължения през годините и те остават постоянна величина т.е разплащат се стари задължения а в същото време се трупат нови за сметка на забавени плащания към доставчиците.

Притеснително е и състоянието на събиране на просрочените вземания които по години са следните:

-30.09.2011 –  252 000

-31.12.2012 – 393 000

-31.12.2013 – 446 000

-31.12.2014 – 485 000

По отношение на просрочените вземания констатацията може да е само една-нищо не се прави по отношение на тяхното събиране, напротив те се увеличават.

И в тази връзка искам да попитам колко са поетите ангажименти към 31.12.2015 г.?

Ангажиментите са суми, поети по договори и трябва да има справка за това.

Поетите ангажименти, просрочените задължения и неразплатените разходи са различни   неща.

Неразплатените разходи са винаги повече от просрочените, а поетите ангажименти могат да утежнят ситуацията още повече.

Такава е ситуацията! И според мен тя е стряскаща! Затова искам да направя следното заключение.

Докога ще премълчаваме, че ако през този мандат не започне нова политика на управление на общината, буквално рискуваме общинския бюджет да „гръмне”?

След 2020 г. евросредствата спират и няма кой да плаща за улици, паркове, градинки, саниране и социални услуги. А поддръжката на изграденото до сега ще тежи на общинския бюджет. Огромно е мълчанието на сега управляващите, а и на повечето от мераклиите да управляват по тази тема.

Има и още-делегираните пари от държавния бюджет осигуряват съществуването на училищата, болниците и социалните услуги на базово ниво.

И дума не може да става за нови инвестиции, за развитие, за нова здравна апаратура или за модерна училищна база.

Ако общината иска хората да получават повече, трябва да знае как със собствени усилия да им го осигури.

 

Предизборен щаб на независимия кандидат за кмет на Община Казанлък Стефан Манчоров

 

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

 

Коментари от Фейсбук