Кметът потвърди: Димир Говедаров е настанен във ведомствено жилище. Но неправомерно.

0
2

От Община Казанлък признаха, че са настанили служителя от звеното „Екоконтрол” Димир Говедаров  във ведомствено жилище. Въпреки, че той не отговаря на условията.

В статия на 19 ноември на сайта на Пресс тв разказахме как  наш екип откри, че един от най-яростните защитници на кмета на Казанлък – Димир Говедаров се  е въползвал от привилегия от страна на Галина Стоянова. Привилегия, която не му се полага по наредбите, гласувани от Общинския съвет.

Говедаров за енергичната си дейност в полза на Галина Стоянова в социалните мрежи и извън тях е получил благодарност от кметицата. С нейна заповед от 15 ноември тази година Димир е настанен в общинско ведомствено жилище на „пъпа“ на Казанлък, на улица „Скобелев“. То е едно от двете ведомствени жилища, които притежава  Общината. Димир Говедаров е настанен там с цел да бъде ПОДПОМОГНАТ, тъй като банка е взела неговия апартамент.

 

Дали Говедаров отговаря на критериите, налице ли е основание за настаняването му и има ли по-нуждаещи се от него–сираци и многодетни семейства или социално неравностойни, които са пренебрегнати заради него, попитахме в специално писмо по Закона за достъп до обществена информация кмета Галина Стоянова.

Отговор този път от нея дойде.

В отговора, в първата му част  за броя и ползвателите на ведомствени жилища, се казва:  „Ведомствено жилище е предоставено на г-жа Диана Рамналиева, в качеството й на директор на Театър „Любомир Кабакчиев” и работата с творчески екипи от режисьори, сценографи и актьори, които не са жители на гр.Казанлък и поради необходимостта от жилище за тяхното пребиваване, което ще се ползва съгласно Правилника за вътрешния ред на Театъра. Други молби не са постъпвали, поради което и няма неуважени такива.”

Във втората част на отговора се посочва: „ В Община Казанлък е подадено Заявление от Димир Говедаров в качеството му на служител за временно ползване на ведомствено жилище, поради семейни причини и оставането му без собствено жилище. Съгласно Постановление за възлагане на ЧСИ Кръстьо Ангелов, за времето от 05.10.2014 г. до 05.11.2014 г., на публична продан е бил изнесен недвижим имот, принадлежащ на ипотекарния длъжник Димир Иванов Говедаров в резултат на което е бил продаден. Заявлението е разгледано от комисията по картотекиране на лица с жилищни нужди и комисията е взела Решение, с което предлага на Кмета, Говедаров да бъде настанен във ведомствено жилище за срок от една година, съгласно заявеното, след което е издадена Заповед от Кмета за настаняване.”

Поисканите от Медийна група „Вис виталис” документи-заявлението на Говедаров, решението на комисията и мотивите за настаняването му, както и заповедта на кмета, не ни бяха предоставени.

Кметът потвърди, че е настанила със своя заповед Димир, което се оказва не е законно, тъй като според чл.28 на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, настанените служители не трябва да са притежавали имоти и не са се разпореждали с такива три години преди подаване на заявлението за настаняване. *

 

 

 

 

*   чл.28 на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища „Във ведомствени жилища се настаняват служители от администрацията на общината, звената на общинска бюджетна издръжка, управители, изпълнителни директори и други кадри на юридически лица с общинско участие, както и висококвалифицирани техни работници и служители, ако те или членовете на семейството им не притежават жилище или вила или идеални части от такива имоти на територията на община Казанлък, освен когато за същите има влязла в сила заповед по чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията и не са се разпореждали с такива три години преди подаване на заявлението за настаняване, и които нямат задължения към общинския бюджет. При възникнала необходимост във ведомствените жилища за определен срок могат да бъдат настанявани  български и чужди граждани, работещи по международни програми и проекти. Настаняването на лицата се извършва със заповед на кмета на Общината.”

Dimir otgovor

Dimir otgovor1

  • Dimir otgovor2
  • Dimir otgovor3

 

 

Коментари от Фейсбук