КЗ екс-ченге осъдено за бракониерство

2
2

На 17.07.2017 год. presstv.bg публикува Кз екс-ченге се помпи на колеги, докато бракониерства

Абсолютно сигурни източници на Пресс тв разкриха тогава, че самонадеяният бракониер е всъщност до скоро изявяващият се висш полицай от Казанлък Дончо Тилев.

Ето и присъдата за деянието на Тилев, която подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд:

П Р И С Ъ Д А

№ 5, гр. Троян, 27.06.2018 година

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ГАТЕВА

съдебен секретар  Ваня Маринова

прокурор Владимир Зъзрев

разгледа докладваното от съдия  – ГАТЕВА

НОХд. № 119 по описа за 2018 година на Троянски районен съд и въз основа на доказателствата по делото и Закона

                                        П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Х.Т. – роден на *** ***, български гражданин, женен, с висше образование, пенсионер, с постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2017 г., около 01.30 часа , в гр. Априлци , Ловешка област, кв. „Видима” ул. „Стара планина“ до № 77, държал и пренасял в автомобил марка „Грейт уолл – Ховер“ с per. № СТ 4243 ВС, негова собственост – поставено в калъф огнестрелно оръжие – ловно нарезна карабина ЛОС 7 с № 931722, калибър 7,62×51, неразделно с поставени в магазина на оръжието 4 бр. боеприпаси за него, калибър 7,62×51 (.308 Win), както и отделно поставени в калъфа на описаното по – горе оръжие 7 /седем/ броя боеприпаси за ловната карабина от същия калибър, като не взел необходимите мерки за сигурност , включително и като тези посочени в чл. 96 ал. 4 от ЗОБВВИПИ /Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/, а именно: „Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни или спортни цели, пренасят разделно огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1.“ и особено тези по чл. 7, т. 3 от Указания за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за ловни цели, приети от УС на НЛРС-СЛРБ на 21.11.2014 г., в сила от същата дата, които съобразно § 1 от Заключителните разпоредби на същата са определени като инструктивни правила /Инструкция/, задължителни по § 2 за всички ловци – членове на НЛРС – СЛРБ, определящи конкретни и задължителни мерки за сигурност при движение през населени места или извън тях до мястото за ловуване, пеша или с различни превозни средства, по които оръжието трябва да се пренася в калъф изпразнено, разделно от боеприпасите за него, , поради което и на основание чл. 338 ал. 1 , пр. 1 и 2 от НК , вр. чл. 96 ал. 4 от ЗОВБВВИПИ, във вр. чл. 7, т. 3 от „Указания за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за ловни цели” го ОСЪЖДА да ЗАПЛАТИ  ГЛОБА в размер на 1500.00 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, която да бъде заплатена в полза на Държавата.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 3.1. Иззети с протокол за оглед на местопроизшествие от дата: 05.07.2017г. под Обекти с № 2,3 и 4 и от д-р Дамян Лалев – ветеринарен лекар след реализираната, от него ветеринарно медицинска експертиза и запечатани след реализиране на назначената по досъдебното производство комплексна балистична, физико-химическа и дактилоскопна експертиза възложена на НИКК – МВР София, както следва: 1. Обект № 1: Прозрачен найлонов плик – запечатан с два бр. хартиен слепки с надписи както следва: „Случай № 2017-02998-Р-01, ВД № 2017 02998.2″ и „Случай № 2017-02998-Р-01, ВД № 2017-02998.3″, и поставен на него хартиен етикет с надпис „Град/село ЛЧ Троян, Възложител РУ МВР, ДП № 184/2017, вх. № НИКК 2017-02998, Пакет № PKG-032388″; със седем гилзи и пет патрона, калибър 7,62 x 51 (.308 Win). 2. Увит в черен непрозрачен найлон пакет с поставени на него етикети както следва: – Хартиен етикет с ръкописно изписана на него цифра „ 1 /едно/“ оградена в кръг; -хартиена слепка с надпис „Случай № 2017-02998-Р-01, ВД № 2017-02998.1″; -хартиен етикет с надпис „Град/село ЛЧ Троян, Възложител РУ МВР, ДП № 184/2017, вх. № НИКК 2017-02998, Пакет № PKG-032388″; -хартиен етикет с надпис „Град/село ЛЧ Троян, Възложител РУ МВР, ДП № 184/2017, вх. № НИКК 2017-02998, Пакет № PKG-032388″; -хартиен етикет с надпис: „Днес 05.07.2017г. в гр. Априлци,кв. Видима, ул. „Ст. планина“ иззех следните вещ. доказателства: 1 Карабина ЛОС7с № 931722 -следват подписи на поемни лица и иззел; Забележка: Описаните в т.3.1. ВД са предадени с приемо- предавателен протокол от дата 20.10.2017г. на Стефан Милев – мл. полицейски инспектор при РУ Троян – служба „КОС“ – /л. 114 /и остават на съхранение в РУ Троян –  ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на основание чл. 53 ал. 1  от НК.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: 3.2.Иззет с протокол за оглед на местопроизшествие от дата 05.07.2017г. под Обект № 1: един бр. разфасован труп от сърна, без един бут и глава, оставен на отговорно пазене на инж. Владислав Шипковенски – Директор на ДЛС „Русалка“ гр. Априлци с Протокол за оставяне на веществени доказателства на отговорно пазене – л. 95 – ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА СЕ УНИЩОЖИ.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Х.Т., с постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Ловеч, сумата 452.19 /четиристотин петдесет и два лева и деветнадесет  стотинки/ лева – разноски по делото, а по сметка на Районен съд гр. Троян сумата 15.00 /петнадесет/ лева – разноски за свидетели.

           ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и/или протестиране пред Ловешки окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

          СЪДЪТ ОБЯВЯВА 40-дневен срок от днес за изготвяне на мотивите по чл. 308 от НПК.

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                        МОТИВИ  към Присъда № 5/27.06.2018г.

                                                Постановена по НОХД№ 119/2018г. на ТРС

            Подсъдимият Д.Х.Т.  от гр.Троян е предаден на съд за престъпление по чл. 338 ал. 1 , пр. 1 и 2 от НК , вр. чл. 96 ал. 4 от ЗОВБВВИПИ, във вр. чл. 7, т. 3 от „Указания за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за ловни цели” затова, че   на 05.07.2017 г., около 01.30 часа , в гр. Априлци , Ловешка област, кв. „Видима” ул. „Стара планина“ до № 77, държал и пренасял в автомобил марка „Грейт уолл – Ховер“ с per. № СТ 4243 ВС, негова собственост – поставено в калъф огнестрелно оръжие – ловно нарезна карабина ЛОС 7 с № 931722, калибър 7,62×51, неразделно с поставени в магазина на оръжието 4 бр. боеприпаси за него, калибър 7,62×51 (.308 Win), както и отделно поставени в калъфа на описаното по – горе оръжие 7 /седем/ броя боеприпаси за ловната карабина от същия калибър, като не взел необходимите мерки за сигурност, включително и като тези посочени в чл. 96 ал. 4 от ЗОБВВИПИ /Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/, а именно: „Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни или спортни цели, пренасят разделно огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1.“ и особено тези по чл. 7, т. 3 от Указания за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за ловни цели, приети от УС на НЛРС-СЛРБ на 21.11.2014 г., в сила от същата дата, които съобразно § 1 от Заключителните разпоредби на същата са определени като инструктивни правила /Инструкция/, задължителни по § 2 за всички ловци – членове на НЛРС – СЛРБ, определящи конкретни и задължителни мерки за сигурност при движение през населени места или извън тях до мястото за ловуване, пеша или с различни превозни средства, по които оръжието трябва да се пренася в калъф изпразнено, разделно от боеприпасите за него.  По повод на престъплението е образувано  досъдебно производство, по което са  разпитани  множество свидетели, събрани са сведения за съдебното минало, семейното положение и други характеристични данни за подсъдимия.

Представителят на прокуратурата в с.з. поддържа обвинението така, както е повдигнато  с обвинителния акт, като счита, че фактическата обстановка е идентична с тази на съдебното следствие и че се изяснява от всички събрани по делото доказателства.Моли съда да признае подсъдимия за виновен и да му наложи наказание глоба в полза на Държавата в размер на 1500лева.Съображенията си представителят на прокуратурата е развил подробно по време на съдебните прения.

            Подсъдимият Д.Х.Т., р.пр., се   явява лично  в с.з. и с адв.Р.К..Лично и чрез защитника си Т. оспорва част от изнесеното в обвинителния акт. Дава подробни обяснения и  не се признава  за виновен да е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение. В подкрепа на твърденията си  подсъдимият  е  ангажирал  гласни и писмени  доказателства. Защитникът на  подсъдимия Т.   моли съда да постанови присъда, с която да признае, че Т. не е виновен по повдигнатото му обвинение и да го оправдае, като подробните  съображения са изложени в пледоариите  си по същество.

От   показанията на разпитаните по делото свидетели Р.В.В., П.М.С., М.С.  А., К.С.Х., А.Н.Н., Й.Б.Ц., Х.М.Д., В.И.Н., Т.Х.Т., Х.Т.Т. и И.Б.Б., от заключенията на допуснатите по делото  ветеринарномедицинска експертиза, на комплексната  съдебно- балистична, дактилоскопна и  физико- химическа  експертиза, от събраните по време на  досъдебното производство  и в с.з.  писмени и веществени  доказателства се установява следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Д.Х.Т. *** и  е пенсионер. Собственик е на  товарен автомобил марка „Грейт уолл – Ховер“ с per. № СТ 4243 ВС. Видно от   Писмо изх.№ИАГ -14050/21.07.2017г. на ИАГ гр.София  подсъдимият Т.  членува в Ловно Рибарско Дружество Сокол гр.Казанлък и  притежава  Ловен билет №263963/28.08.2012г., заверен  за 2016г. и за 2017г., както и  Удостоверение за подборен отстрел №9226/12.12.2012г.Т. няма наложени наказания по ЗЛОД. Т. се води на отчет и контрол в РУ на МВР Казанлък и има издадени разрешения за дейностти с ОБВВПИ: Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия №20140035701/13.03.2014г., важащо до 12.03.2019г. и приложение към него и Разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия №20140035728/13.03.2014г., важащо до 12.03.2019г. и приложение към него. Установено е по делото, че Сдружение «Ловно рибарско дружество Троян» не е издавало  на Т. разрешително за лов на територията на гр.Априлци за периода 01.07.2017г. до 31.07.2017г., както и че  СДП ТП Държавно ловно стопанство   Русалка  гр.Априлци  също не е издавало разрешително за индивидуалин лов на дивеч за 05.07.2017г. на подсъдимия Д.Н.Т..

На 05.07.2017г.  около 01.30 часа подсъдимият пътувал със собствения си  товарен автомобил марка „Грейт уолл – Ховер“ с per. № СТ 4243 ВС от гр.Априлци, Ловешка област  в посока гр.Казанлък.. С него в автомобила пътувал племенникът му свидетелят М.С.А..  Т.  се движил  в кв.Видима, по улица Стара планина. По същото време  свидетелите Р.В.В. и П.М.С., първият полицай, а вторият  мл.  автоконтрольор   при РУ Полиция гр.Троян, били дежурни по предварително определен график на територията на Община  Априлци. Двамата  работили  по линия «контрол на пътното движение».Спряли    подсъдимия    и проверили  първо личните документи на Т. и А., след което  заявили, че ще проверят оборудването на автомобила и за целта  подсъдимият Т. отворил багажника му. В него бил поставен син найлонов чувал с  прясно разфасовано месо, по което имало трева и от него  излизала пара. Подсъдимият обяснил на проверяващите, че  месото било от овца, която закупил същата вечер  от свой познат в гр.Априлци – свидетеля Т.Х.Т..Полицаите продължили да извършват своята проверка , при което в купето на автомобила, зад предната седалка намерили калъф за пушка.Установено е, че в него имало поставена карабина, за която  Т. имал издадено разрешително.

След като свидетелят В.  докладвал извършената проверка на оперативния дежурен в РУ на МВР Троян, същият бил уведомен, че следва местопроизшествието да се запази , тъй като  предстои да бъде извършен оглед.След известно време пристигнала сформираната  следствено-оперативна група., която извършила оглед на процесния товарен автомобил, в който били открити чувалът с месо и калъфът за оръжие. Като поемни лица на  огледа присъствали свидетелите Х.М.Д. и Й.Б.Ц. и като технически помощник  Милко Ц. Карадочев. Видно от приложения по делото Протокол  за оглед на местопроизшествие от  05.07.2017г. в товарния автомобил са установени и иззети   разфасован труп от животно  с липсващ заден бут и глава, ловно нарезна карабина ЛОС 7 с № 931722, калибър 7,62×51, неразделно с поставени в магазина на оръжието 4 бр. боеприпаси за него, калибър 7,62×51 (.308 Win), както и отделно поставени в калъфа на описаното по – горе оръжие 7 /седем/ броя боеприпаси за ловната карабина от същия калибър.В магазина на карабината били отркити 4 бр. боеприпаси за нарезно оръжие,  а в калъфа още 7бр. боеприпаси.При проверката на процесната карабина от цевта на същата   изпаднала гилза, видимо  същия  калибър  като боеприпасите. Освен посочените вещи, на задната седалка на товарния автомобил  в раница били  открити  и два броя ножове без следи от кръв по тях и фенер.

Според заключението на назначената по делото   ветеринарно- медицинска експертиза с вещо лице д-р Дамян Маринов Лалев, прясното разфасовано месо, открито в багажника на автомобила марка „Грейт уолл – Ховер“, управляван от подсъдимия,   представлява части от трупа на диво животно – едър дивеч, вид- сърна.Експертът излага, че  причината за смъртта е огнестрелна рана в областта на гръдния кош, като смъртта на сърната е настъпила  около 14 часа преди  извършване на аутопсията /05.07.2017г.  – 14.00часа/, т.е.  около 24.00часа на 04.07.2017г.Установено е също, че разфасованият труп от животно  бил с липсващ заден бут  и глава.

По делото е допусната и комплексната  съдебно- балистична, дактилоскопна и  физико- химическа  експертиза  с вещи лица П. Попов  и Нели Величкова,  от заключението на която  се установява, че  иззетата  1 бр. карабина ЛОС 7 с № 931722, калибър 7,62×51, е технически годна да произведе изстрели и с нея е стреляно след последното и почистване, като няма методика   за определяне давност на изстрела.Установено е също , че 11 бр. патрони с надпис: „G.F.L. 308 Win„, калибър 7,62×51, предназначени за стрелба с карабини, също са годни за употреба по предназначение.Видно от заключението  иззетата 1 бр. гилза от патрон с надпис „G.F.L. 308 Win“    е стреляна с предоставената за изследване процесна карабина. Капсулните микрочастици, регистрирани по гилзата, съвпадат по състав с тези регистрирани в цевта на карабината.Относно силно деформираната част от ризница на куршум, калибърът на който не може да бъде определен,  се установява, че върху обекта няма годни за идентификация следи.Съставът на капсулните микрочастици, регистрирани по частта от ризницата на куршум, се различава от този по гилзата и карабината.От заключението на експертите се установява, че по  изследваните, описани по-горе обекти , няма  установени годни за идентификация дактилоскопни следи.

            По описания начин подсъдимият Т., както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на чл. 338 ал. 1 , пр. 1 и 2 от НК , вр. чл. 96 ал. 4 от ЗОВБВВИПИ, във вр. чл. 7, т. 3 от „Указания за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за ловни цели” затова, че   на 05.07.2017 г., около 01.30 часа , в гр. Априлци , Ловешка област, кв. „Видима” ул. „Стара планина“ до № 77,   държал и пренасял в автомобил марка „Грейт уолл – Ховер“ с per. № СТ 4243 ВС, негова собственост – поставено в калъф огнестрелно оръжие – ловно нарезна карабина ЛОС 7 с № 931722, калибър 7,62×51, неразделно с поставени в магазина на оръжието 4 бр. боеприпаси за него, калибър 7,62×51 (.308 Win), както и отделно поставени в калъфа на описаното по – горе оръжие 7 /седем/ броя боеприпаси за ловната карабина от същия калибър, като не взел необходимите мерки за сигурност , включително и като тези посочени в чл. 96 ал. 4 от ЗОБВВИПИ /Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/, а именно: „Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни или спортни цели, пренасят разделно огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1.“ и особено тези по чл. 7, т. 3 от Указания за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за ловни цели, приети от УС на НЛРС-СЛРБ на 21.11.2014 г., в сила от същата дата, които съобразно § 1 от Заключителните разпоредби на същата са определени като инструктивни правила /Инструкция/, задължителни по § 2 за всички ловци – членове на НЛРС – СЛРБ, определящи конкретни и задължителни мерки за сигурност при движение през населени места или извън тях до мястото за ловуване, пеша или с различни превозни средства, по които оръжието трябва да се пренася в калъф изпразнено, разделно от боеприпасите за него,

Изпълнителното деяние на престъплението е осъществено  чрез действие, като подсъдимият   е  държал и пренасял  огнестрелно оръжие в управлявания от него лек автомобил.По този начин същият е  осъществявал  фактическата си власт  върху огнестрелното оръжие , като го е пренесъл  не по указания в  съответните нормативни актове начин от гр.Априлци до постоянното си местоживеене ***, поради което  държането и пренасянето му  са безспорно доказани и същите са осъществени, без да са взети необходимите мерки за сигурност.

            От субективна страна подсъдимият Т. е действал виновно, при пряк умисъл – той е съзнавал  общественоопасния характер на деянието, предвиждал е  и е искал настъпването на общественоопасните му последици.    Причини за извършване на престъплението – несъобразяване на подсъдимия с установения в страната правен ред  и по-конкретно  с ръзпоредбите на  ЗОБВВИПИ и Указания за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за ловни цели, приети от УС на НЛРС-СЛРБ на 21.11.2014 г.

             Досежно показанията на подсъдимия и на свидетелите относно трупа на убитото диво животно – едър дивеч, вид- сърна, открито в процесния автомобил, управляван от Т., съдът счита, че след като няма повдигнато обвинение  за това деяния, не следва да ги обсъжда  подробно.Противоречиви са показанията на свидетеля Т. и на подсъдимия, който първоначално излага, че месото е от овца, закупено от Т., а последният твърди, че това не е вярно.Излага, че Т. е  взел от него въпросната вечер  месо , което  е било размразено  от  фризера му и всъщност е било от сърна. Представени са и доказателства в този смисъл, а именно, че синът на Т. преди време е закупил сърна от  свидетелката К.С.Х., която е продавач в пункт  за дивечово месо в местност „Лъгът” – ДЛС „Русалка”. Освен това от заключението на съдебно- ветеринарната експертиза се установява, че процеснато месо е от сърна, която е убита около  24.00часа на 04.07.2017г., поради което в този смисъл съдът не кредитира показанията нито на подсъдимия Т., нито на  свидетеля Т..  Тъй като по делото няма повдигнато обвинение  за убитата сърна, съдът счита, че не следва да обсъжда показанията  на свидетелите относно това обстоятелство.

             Основателни са твърденията на адв.Райков, че  не е доказано по делото, че разфасованото месо, открито в управлявания от  Т. товарен автомобил  е отстреляно с процесната карабина, иззета по делото.Въпреки това  не би могло да бъде игнорирано обстоятелството, че около час и половина след отстрелването на процесното животно,  месото му, още топло, се е намирало в управлявания от Т.  товарен автомобил, въпреки че  не е отстреляно със собствената му карабина. Странен е и фактът, че  на 05.07.2017г. през нощта в 01.30часа Т. се движи с автомобил, в който държи  на задната седалка карабина   с няколко патрона в магазина и, както и два ножа и фенерче. Твърденията на същия, че е възнамерявал да посети свой познат в гр.Априлци- свидетеля В.И.Н., който да го консултира за проблеми с приклада са недоказани, тъй като самият Н. излага в с.з., че от години не се е виждал с Т. и не е имал с него подобни уговорки. Може да бъде отбелязан и факта, че когато проверяващите служители на РУ на МВР Троян са  попитали Танев какво е месото в багажника му, той е казал, че  е от овца, което не е вярно.Всички тези обстоятелства нямат отношение към повдигнатото на Т. обвинение, но  очертават донякъде фактическата обстановка относно твърдяното престъпление.

      По делото са направени възражения от защитника на  Т., че  не следва да се кредитира като доказателство по делото  Протокол  за оглед на местопроизшествие от 05.07.2017г., тъй като поемните лица – свидетелите Й.Б.Ц., Х.М.Д., са служители в полицията , но съдът намира посоченото възражение за неоснователно поради следното:Обстоятелството, че при извършения оглед  и изземването на веществените доказателства са участвали като поемни лица служители на МВР, не е от характер да опорочи това действие. Фактът, че поемните лица са били полицейски служители не може само по себе си да обоснове тяхна предубеденост, а по делото липсват обективни данни за наличие на основания тези лица да се считат заинтересовани от изхода на делото. Този факт би могъл да се обясни и с това, че   огледът е извършен  късно  през нощта, когато трудно биха могли да се намерят   други лица, които да участват по време на огледа.Неоснователно се явява и направеното искане от адв. Райков  извършеното деяние да се квалифицира като административно нарушение по чл. 190 ал.1 от ЗОБВВПИ, съгласно която  разпоредба лице, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни или ловни цели, което не пренася разделно огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, се наказва с глоба в размер 500 лева.В случая критерий се явява обществената опасност на извършеното деяние.Настоящата инстанция счита, че  в случая тя е по- висока  с оглед на обстоятелството, че в багажника на товарния автомобил е имало  прясно убита сърна, разфасована, месото на която е било още топло.Действително по делото няма доказателства, че Т. е отстрелял тази сърна, но  обяснението му, че това е овца и е закупена предната вечер  е явна защитна реакция. Именно  при определена по- висока степен на обществена опасност, типична за определен вид деяния,  законодателят е  обявил тези деяния за престъпления и случаят е точно  такъв.

     При определяне размера на наказанието   съдът съобрази ниската степен на обществена опасност на дееца, чистото му съдебно минало, доброто процесуално поведение.Същият е семеен с две деца  и е пенсионер. Отегчаващо отговорността обстоятелство е високата степен на обществена опасност на извършеното деяние. Ето защо съдът намира, че целите на наказанието по чл. 36 НК ще бъдат постигнати в пълна степен, като на подсъдимия бъде наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства  и на същия ще следва да бъде наложено наказание глоба  в размер на 1500 лева, която да бъде заплатена в полза на държавата

    Съдът намира, че в конкретния случай не следва да се приложи разпоредбата на чл. 9 ал. 2 от НК по отношение на подсъдимия, по следните съображения: Ноторно известно е, че нормата на чл. 9 ал. 2 от НК визира две възможни хипотези, при които извършеното, макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление не е престъпно. Основанието за това е, че деянието или въобще не е общественоопасно, поради своята малозначителност или неговата обществена опасност е явно незначителна. В настоящия случай следва да се обсъди сериозността на стореното, обществените отношения и интереси, които се засягат и въпросите, свързани с превенцията. Съдът намира, че подсъдимият е деец с ниска степен на обществена опасност, но същевременно е осъществено деяние с висока степен на обществена опасност. Следва да се има предвид, че обектът на престъпно посегателство са обществените отношения, свързани с държането и пренасянето на огнестрелни оръжия, което прави този вид престъпление такова, с висока степен на обществена опасност. Не може да се говори за малозначителност  или за явна незначителност на обществената опасност на деянието при условие, че се касае за огнестрелно оръжие – ловна нарезна карабина, за която подсъдимият в  тъмната част от денонощието  не е взел необходимите мерки за сигурност.

    Ще следва веществените доказателства: 3.1. Иззети с протокол за оглед на местопроизшествие от дата: 05.07.2017г. под Обекти с № 2,3 и 4 и от д-р Дамян Лалев – ветеринарен лекар след реализираната, от него ветеринарно медицинска експертиза и запечатани след реализиране на назначената по досъдебното производство комплексна балистична, физико-химическа и дактилоскопна експертиза възложена на НИКК – МВР София, както следва: 1. Обект № 1: Прозрачен найлонов плик – запечатан с два бр. хартиен слепки с надписи както следва: „Случай № 2017-02998-Р-01, ВД № 2017 02998.2″ и „Случай № 2017-02998-Р-01, ВД № 2017-02998.3″, и поставен на него хартиен етикет с надпис „Град/село ЛЧ Троян, Възложител РУ МВР, ДП № 184/2017, вх. № НИКК 2017-02998, Пакет № PKG-032388″; със седем гилзи и пет патрона, калибър 7,62 x 51 (.308 Win). 2. Увит в черен непрозрачен найлон пакет с поставени на него етикети както следва: – Хартиен етикет с ръкописно изписана на него цифра „ 1 /едно/“ оградена в кръг; -хартиена слепка с надпис „Случай № 2017-02998-Р-01, ВД № 2017-02998.1″; -хартиен етикет с надпис „Град/село ЛЧ Троян, Възложител РУ МВР, ДП № 184/2017, вх. № НИКК 2017-02998, Пакет № PKG-032388″; -хартиен етикет с надпис „Град/село ЛЧ Троян, Възложител РУ МВР, ДП № 184/2017, вх. № НИКК 2017-02998, Пакет № PKG-032388″; -хартиен етикет с надпис: „Днес 05.07.2017г. в гр. Априлци,кв. Видима, ул. „Ст. планина“ иззех следните вещ. доказателства: 1 Карабина ЛОС7с № 931722 -следват подписи на поемни лица и иззел; Забележка: Описаните в т.3.1. ВД са предадени с приемо- предавателен протокол от дата 20.10.2017г. на Стефан Милев – мл. полицейски инспектор при РУ Троян – служба „КОС“ – /л. 114 /и остават на съхранение в РУ Троян –  да се отнемат в полза на Държавата на основание чл. 53 ал. 1  от НК.

     Ще следва вещественото доказателство: 3.2.Иззет с протокол за оглед на местопроизшествие от дата 05.07.2017г. под Обект № 1: един бр. разфасован труп от сърна, без един бут и глава, оставен на отговорно пазене на инж. Владислав Шипковенски – Директор на ДЛС „Русалка“ гр. Априлци с Протокол за оставяне на веществени доказателства на отговорно пазене – л. 95 – да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи.

   При това положение ще следва подсъдимият Т. да заплати  в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Ловеч, сумата 452.19 /четиристотин петдесет и два лева и деветнадесет  стотинки/ лева – разноски по делото,    а по сметка на Районен съд гр. Троян сумата 15.00 /петнадесет/ лева – разноски за свидетели.

    Водим от изложеното съдът постанови присъдата си.

                                                            Районен съдия:

Коментари от Фейсбук

Comments are closed.