КЕВР публикува доклад за ВиК дружествата

0
362

Данните от проверката показват, че нито едно дружество с одобрен бизнес план не е отчело пълно изпълнение на всички показатели за качество през 2019 г., залегнали в неговия бизнес план. От общо 29 дружества с одобрен бизнес план 5 дружества са отчели над 50% неизпълнение на показателите за качество, а 11 дружества са отчели между 40 – 50% неизпълнение.   При останалите 13 дружества неизпълненията варират между 7 и 11 неизпълнени нива на показатели за качество.

По отношение на услугите за водоснабдяване извършената проверка наизпълнението на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г.от ВиК оператори с одобрени бизнес планове показва, че23 от общо 29 дружества или 79% от дружествата не постигат целите по показателите „Налягане във водоснабдителната система“ и „Ефективност на привеждане на водомерите в годност“. 59% от дружествата не са изпълнили  показателя „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“, а 72%  не изпълняват целите за „Енергийна ефективност за водоснабдяване.

55% от ВиК операторите не са успели да постигнат изпълнение на заложените цели за Рехабилитация на водопроводната мрежа, показват обобщените данни в доклада на КЕВР. При 48% от дружествата еотчетено неизпълнение за показателя „Аварии по водопроводната мрежа“, а 41% от операторите не достигат показателите за  „Непрекъснатост на водоснабдяването“. Тези данни са причина за констатираното в доклада значително неизпълнение на целите за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи  от  страна на близо 2/3 от  дружествата с одобрени бизнес планове.  

По отношение на услугите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води данните от проверката на КЕВР показват наличието на сериозни експлоатационни проблеми. 14 от 29 дружества, или 48% не са постигнали целите за показателя „Аварии на канализационната мрежа“, 12 от дружествата или 41% не изпълняват показателите „Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията“ и  „Енергийна ефективност – пречистване“

Ето и пълният доклад на КЕВР:

https://www.dker.bg/news/485/65/kevr-odobri-doklada-ot-izvnrednata-proverka-vv-vik-sektora-vzlozhena-ot-vrhovna-administrativna-prokuratura.html

Коментари от Фейсбук