Защо се допуска гавра със смъртта от общински служител?

0
27

Етичен кодекс за поведение на служителите от Общинска администрация, Казанлък е утвърден със Заповед № 1780/29.07.2013 г. на кмета Галина Стоянова.

 

Сборникът с правила предписва: «Със своето лично поведение, отговорност и лоялност трябва да даваме пример на другите служители, а заемащите ръководни длъжности служители и по отношение на подчинените си”.

И още: „При неспазване нормите на поведение записани в настоящия Етичен кодекс и Кодекса за поведение на служителите, те носят дисциплинарна отговорност, съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.”

Ако този документ наистина дава модела за поведение на общинските служители и не е само на хартия, поредният кух списък с норми, е резонно да попитаме как се спазва и дали неговото спазване се наблюдава и контролира?

Защото един общински служител снощи престъпи не само въпросния Етичен кодекс, но и всички възможни норми на хуманност, възпитание, лично достойнство.

В социалната мрежа Facebook вчера вечерта в групата „Виртуален общински съвет” общинският служител Светозар Запрянов в свой коментар проби дъното на мерзостта, обиждайки казанлъчанка, загубила наскоро съпруга си и заля личната й трагедия със сквернословие. Няма да цитираме, защото  в името на благонравието не следва да преповтаряме този „триумф” на пошлостта.

Но можем да поставим въпроса така ли се поддържат „почтеността и високите етични стандарти”, заложени за спазване в Етичния кодекс? Защото там още пише: Изпълнението на Кодекса и съпровождащата го политика е задължително”.

 

Няма да питаме дали Запрянов, известен като Зарьо Скобата, не изпълнява и някакви други партийни поръчения, като хейт, например. Но държим да разберем как той съблюдава спуснатият с кметска заповед Кодекс, където е написано и това: Поддържането на доверие и сигурност в гражданите на Община Казанлък е гаранция, че нашите ценности ще бъдат реализирани чрез последователност и подходящи действия. От всеки се изисква да познава Кодекса и да действа в съответствие с него, със съпровождащата го политика и с действащите Кодекси, както и в съответствие със законите и разпоредбите на държавата”.

Какви ценности, какво доверие, каква сигурност…?

Ако е вярно, че заповедите се спазват от служителите и че „всеки случай на неспазване на този Кодекс  и съпровождащата го политика ще бъде проучван внимателно и ще бъдат предприети съответните действия”, то нека ръководителите на Запрянов се активират и изпълнят императивите.

 

Този случай разклаща дълбоко дори и минималното наличие на етика, гаврата със смъртта на близък е повече от чудовищно недопустимо. И не може да бъде нищо друго, освен падение. А общинските служители трябвало да дават пример, „да повишават общественото доверие в професионализма и морала на служителите на общинска администрация, както и да издигат престижа на местната изпълнителна власт”.

 

Така ли е, госпожи и господа управляващи Община Казанлък?

Коментари от Фейсбук