Заключителен концерт по проекта „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще“

0
2

Със заключителен концерт с участието на деца от осемте партньорски на Община Казанлък учебните и детски заведения в проекта „ Добро образование сега – добри възможности в бъдеще”  приключиха дейностите по изпълнението на този проект. Общата му цел бе подобряване условията за интеграция на децата и учениците от етническите малцинствени групи на територията на община Казанлък, чрез мотивирано включване още от най-ранна възраст в образователния процес. Проектът е насочен в подкрепа на по-успешна социална и трудова реализация в бъдеще чрез подобряване на условията за ранен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния процес, допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
В рамките на проекта участващите партньорски страни получиха оборудване, литература и материали за занимания на децата в градините и училищата. Създадени бяха и работни ателиета като „ Компютърче, кажи”, „ Сръчни ръце”, „ В света на приказките, театъра и музиката” и „ Заедно учим и творим”. Децата участващи в проекта посетиха   различни институции в Казанлък като Пожарната, Полицията, Болницата и др. Учениците реализираха екскурзии до Сопот, Карлово и Калофер, а впечатленията си от тях изразиха в есе на тема „ Аз в моя роден край”.
Проектът се изпълнява от Общна Казанлък, като нейни партньори са  детски  градини и училища  от   Бузовград, Горно Черковище, Ръжена, Копринка и Казанлък . В проекта са обхванати над 800 деца от различни етноси в общината, като огромна помощ в реализирането му оказват и техните родители. 32 родители преминаха в курс на обучение, в който им бе разяснено, защо децата им трябва да посещават  детска градина и училище, и защо образованието трябва да бъде възприемано като ценност.

Коментари от Фейсбук