Забраниха паленето на огън в горските територии и близо до тях

Със заповед на областния управител на Иван Чолаков са разпоредени мерки за безопасност в горските територии на територията на областта, в сила от 10.03.2023 г. до 30.11.2023 г.

Съгласно чл. 141 от Закона за горите /ЗГ/, органите по пожарна безопасност и защита на населението и Регионалната дирекция по горите /РДГ/ самостоятелно или съвместно трябва да осъществят контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии. Непосредственото организиране на борбата с горски пожари ще се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения /ТП/ на Югоизточното държавно предприятие /ЮИДП/ – държавните горски стопанства /ДГС/ и държавните ловни стопанства /ДЛС/, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях.

На основание чл. 137, ал. 3 от ЗГ се забранява паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.

През този период ТП ДГС/ДЛС, общините и собствениците на горски територии и лицата, на които са предоставени за управление горски територии в област Стара Загора трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на запалвания и пожари  в горските територии.

Специализираните високопроходими автомобили за първоначална атака и гасене на горски пожари, дислоцирани в ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Стара Загора и ТП ДГС Чирпан ще бъдат в постоянна готовност през пожароопасния сезон и ще се включат в дежурства по защита на горските територии от пожари.

Регионалната дирекция по горите Стара Загора се задължава да продължи изпълнението на регионалната програма по защита на горските територии от пожари, съвместно с РД ПБЗН и да осъществява контрол по изпълнението на годишните планове на ТП ДГС/ДЛС и общините в област Стара Загора. ТП ДГС/ДЛС и общините в област Стара Загора трябва да предприемат мерки за изпълнението на предвидените в годишните планове мероприятия за защита на горските територии от пожари, както и да предприемат денонощни дежурства по определен график за недопускане на горски пожари.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram