ЕТ „Янко Мермеклиев“ е спечелила 32 обществени поръчки на обща стойност 5 518 395,40 лв., от тях 22 в Казанлък

0
60
Една и съща фирма печели обществените поръчки в Община Казанлък за доставка на хранителни продукти в общински социални заведения и училища.
Фирмата е спечелила 32 обществени поръчки на обща стойност 5 518 395,40 лв.
От тях  22  в Казанлък.
Видно от документацията по обществените поръчки има индекс според експерти за корупционен риск. Например обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за социални домове и кухня майка. В документацията за обществената поръчка в обявлението  – в т. 1 от раздел III. 1.3.
„Технически и професионални възможности“ е заложено изискване за подбор към
участниците да разполагат с минимум един собствен или нает обект (складова база с
необходимата хладилна техника), който е регистриран за производство и търговия с храни по реда на Закона за храните. Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти и не се изисква, и възложителят (Община Казанлък)не е поставил изискване доставяните хранителни продукти по всяка една от двете обособени позиции да са собствено производство и съответно участниците да са производители на храни.
Така поставеното изискване за подбор, противоречи на чл. 2, ал. 2 и чл. 59, ал. 2 ЗОП.
Справка  в публичния регистър на БАБХ, не е налице регистриран обект складова база с необходимата хладилна техника на името на фирмата спечелила обществената поръчка, което означава, че хранителните продукти не могат се съхраняват при
контролирани условия.
В  публичния регистър на БАБХ няма намерен запис и за регистриран обект за търговия на дребно с храни за участника класиран на първо място.
В  регистъра на БАБХ , по отношение на участника ЕТ „Янко Мермеклиев“ има регистрирани единствено и само обекти за обществено хранене, което означава, че същият не отговаря на изискванията на възложителя да разполага
с минимум един обект – складова база с необходимата хладилна техника.
Има само един обект – склад в гр.Бургас, който е за стоки, съхранявани при неконтролирана температура. Дори да се приеме наличието на склад ,
той е за стоки, съхранявани при неконтролирана температура. Дори да се приеме наличието на складова база, тя се намира в гр.Бургас, което пък прави
невъзможно изискването за изпълнение на заявка в срок от 1 час и срок за замяна на
продукти – 1 час. Освен това в  обявлението за въпросната обществена
поръчка никъде не са посочени количествата на всеки един от артикулите, обект на доставка, което на практика лишава обществената поръчка от предмет.
В документацията за участие са описани единствено видовете артикули, които следва да се оферират и доставят, но никъде не са посочени техните количества. По този
начин, според експерти участниците са лишени от информация, за какво всъщност подават оферта, не са в състояние да изготвят нито техническите, нито ценовите си предложения. Прогнозните количества от всеки артикул за срока на поръчката е един от елементите, който има отношение както към договорните отношения на всеки участник с негови доставчици и към крайната цена, която следва да се оферира.
Още повече, че документацията за обществена поръчка не
съдържа същински технически спецификации на храните, обект и на двете обособени
позиции.
Община Казанлък единствено е изброила нормативни актове, на които да
отговарят доставяните продукти без да са конкретизирани изисквания по отношения на техните характеристики.
Това  обстоятелство изключително затруднява другите участниците при изготвяне както на техническите им предложения, така и при формиране на ценовите им оферти, предвид обстоятелството, че цената на всеки артикул зависи от неговите
характеристики. Не е ясно, дали посочените плодове и зеленчуци, включени в обекта на обособена позиция № 1, следва да отговарят на клас „Екстра“, клас „I“ или клас „II”, от което зависи и тяхната цена.
Въпросът не намира отговор и в цитираните от възложителя нормативни актове, регулиращи детското хранене, тъй като видно от мястото на доставка на хранителните продукти не всички са предназначени за хранене на деца..
За голяма част от артикулите,
обект на обособена позиция № 2, е посочено, че следва да са в опаковка буркан (доматено пюре, домати белени, гювеч, зелен фасул, зелен грах, паприкаш и др.). Мерната единица на същите артикули съгласно техническата спецификация е кг.
В тази връзка, се прави извод, че не съществува масово производство на буркан с маса 1 кг, съответно участниците ще оферират същите стоки в различни разфасовки – буркан от 330 мл, 500 мл., 700 мл. Цената на всеки от артикулите в различен по обем буркан, обаче, е различна, като по този начин участниците са поставени в неравностойно положение при оценяване на техните ценови предложения.
Липсата на посочени разфасовки, води до неточност и невъзможност за формулиране на ценови предложения и за други артикули. Например, за артикули като мая за хляб, черен пипер млян, ванилия, канела, кимион и др. не е посочена разфасовка, а единствено мерна единица килограм. Цената на всеки артикул, обаче, е
различна с оглед разфасовката, в която се предлага – черният пипер има една цена за
килограм при разфасовка килограм и друга, ако разфасовката е 10 гр. Не може да се очаква от Общината да поръчва килограм черен пипер, а още по-
малко килограм ванилия. В  описания в поръчката механизъм на ценообразуване, следва, че в периода от 1-во до 15-число на всеки месец изпълнителят следва да доставя стока, без да знае цената, на която същата ще му бъде заплатена. Липсата  на технически спецификации, определящи изисквания към характеристиките на стоките и липсата на информация за цената, на която същите ще бъдат платени, би могло да доведе до доставка на стоки с най-ниска цена и съответно най-лоши характеристики, което, предвид обстоятелството, че продуктите са предназначени за консумация от деца и възрастни хора, не следва да се допуска.
И пак за условията.В  т. 5 от I „Общи изисквания за изпълнение на поръчката“, според която „всяка доставена партида хранителни продукти задължително да се придружава от документ,, удостоверяващ произхода на хранителните продукти и документ за качество и безопасност: наименованието на доставените хранителни продукти (по обособени позиции); произход, партида №…, произведени на дата, час; количество на хранителните продукти; съответства (изписва се технологичната документация и/или друг документ, гарантиращ качеството и произхода); номер на експедиционния документ; №… на транспортното средство; срок на трайност и температура на съхранение.
Посоченото  изискване за предоставяне на „документ за качество и
безопасност” е невъзможно за изпълнение, тъй като подобен документ не се издава. За голямата част от артикулите, обект на доставка по обособена позиция № 2, на практика, не съществува нормативно определени изисквания за качество.
Общината  предвижда и обектите крайни получатели да извършват заявки по всяко време, а доставката да се извършва от 30 минути до 24 часа от заявката.  Подобен механизъм на доставки не е обусловен от вида и предназначението на стоките, обект на доставка.
Според всички нормативни актове заявката се прави  през предходната седмица ,а доставката е  по утвърден график, но минимум ден след заявката.
По този начин Община Казанлък нарушава  чл. 231 от ЗОП, като
едновременно с това извършва нарушение на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, създавайки необосновано предимство на участниците, разполагащи с обекти за търговия в непосредствена близост до обектите крайни получатели .
Десислава Петкова
Коментари от Фейсбук