Успешна работа на екипите за закрила и задържане в образователната система на децата

0
320

Успешно е приключила работата по 21 случая на превенция на изоставянето на деца, отчита Община Мъглиж по изпълнението на Общинска програма за Закрила на детето за 2019 година. Отчетът бе включен в дневния ред на провелото се в края на месец май заседание на Общинския съвет. Той е изготвен на база предоставени обобщени данни от членовете на Комисията за детето към Община Мъглиж, които са ангажирани участници по изпълнението на програмата.

17 семейства на роднини и близки са получили финансова подкрепа за отглеждането на 22 настанени деца, а в Отдела за закрила на детето са постъпили 156 сигнала за деца в риск, като техният брой за 2018 г. е бил 129. По 75 от сигналите, след извършеното проучване и оценка на риска за децата е започнала работа по случаи на закрила. През 2019 година ОЗД общо е работил по 204 случая на деца с мерки за закрила.

През 2019 г. в общината има 3 приемни семейства, в които през годината са отглеждани общо 5 деца.

През 2019 год. в Община Мъглиж работиха двама здравни медиатори, които успешно осъществяваха връзката между институциите и ромската общност.

Община Мъглиж, съвместно със здравните медиатори и всички медицински специалисти от училищно и детско здравеопазване се включват активно в издирване на деца без личен лекар и проследяване на извършените задължителни имунизации. Във всички детски заведения и училища са организирани срещи с родителите, на които са обсъдени необходимостта и значението на имунизациите за здравето на децата и учениците.

Идентифицирани са децата и учениците в задължителна учебна възраст, останали извън образователната система. Като следваща стъпка са набелязани мерки за тяхната реинтеграция, което е особено важно за Община Мъглиж, където децата в риск и децата от малцинствата са значително висок процент. Извършена е регистрация в електронната система на всички деца и ученици, подлежащи на задържително предучилищно и училищно образование. Във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, при обходи са връчени уведомителни писма за неизвинени отсъствия на деца и ученици, провежда се и разяснителна кампания сред родителите за промените в Закона за предучилищно и училищно образование.

През учебните 2018/2019 и 2019/2020 година 5 служители от ДСП – Мъглиж са включени в седемте екипа за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Общо за календарната 2019 г. социалните работници са посетили семействата на 103 деца и ученици, отпаднали или с риск от отпадане от образователната система.

На 179 семейства за 216 деца са спрени месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца, от тях 61 семейства за 65 деца са лишени от правото да получават месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца за срок от 1 година.

Коментари от Фейсбук