В община Казанлък започва приемът на документи за лични асистенти

0
20

indexОбщина Казанлък информира своите жители, че от 11.05.2016 г. до 25.05.2016 г. набира документи за лични асистенти по проект „Независим живот в община Казанлък“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или в пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот.

Общата стойност на проекта възлиза на 499 765,52 лева, продължителността му е 22 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга– до 20 месеца.

Всички условия и формуляри за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Общината в раздел: Обяви и съобщения/ Кариери.

Пресцентър на община Казанлък

Коментари от Фейсбук