БСП-Казанлък: „Бюджет на Община Казанлък е поредната индикация за липсата на ясна перспектива за икономическото развитие на общината.“

0
2

На 28 януари на заседание на местния парламент на Казанлък групата на „БСП лява България“ не подкрепи Бюджет 2016.

Председателят на БСП в Града на розите и председател на групата съветници на БСП в ОбС –Казанлък Николай Терзиев разкритикува предложения за гласуване на Второ четене Бюджет на община Казанлък от общинската администрация.

 

БСП не подкрепя на второ четене проекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година. Това е политически акт на неодобрение на предложената ни за поредна година нецеленасочена, нефокусирана и безперспективна икономическа политика от страна на общинската администрация. Предложеният финансов план е лишен от дългосрочност, от „социална чувствителност“ и в него не намираме дори опит да се разрешат поне част от ежедневните проблеми на жителите на една „бедна“ българска община.

Бюджет на Община Казанлък е поредната индикация за липсата на ясна перспектива за икономическото развитие на общината. В него не виждаме нищо друго освен силно консервативна финансова политика, политика на механично и необосновано „рязане“ на разходи за дейности като масов спорт и култура.

За поредна година Община Казанлък абдикира от позицията на активен икономически субект, от вменените й по закон функции на важен и незаобиколим фактор в процеса на търсене и подпомагане на инвеститори, в създаването на нови работни места.

Сериозно безпокойство буди у нас приходната част на бюджета. В него са ясно отличими само два основни приходоизточника за финансиране на местни дейности – продажби на общинско имущество и привлечени средства по европейски проекти, програми и фондове.

През настоящата бюджетна година се предвиждат приходи от продажба на земя в размер на близо 2,6 млн. лв. при по-малко от 1,3 млн. лв през 2015 г. Планират се и продажби на общински сгради на обща стойност 1,77 млн. лв., което е с повече от 500 хил.лв. повече от минала година. Не приемаме тази тотална разпродажба на общинско имущество като почти единствен път за попълване на хазната. Това е най-лесното, но  крайно нихилистично и лишено от далновидност управленско решение. Тази година изваждаме „на тезгяха“ и бившия ученически лагер в с. Равда и бившето детско автоградче край с. Енина. А догодина, а след това? Никъде не откриваме цялостна, гъвкава, далновидна и целесъобразна управленска визия за управление на общинското имущество, такава политика, която да осигурява средства в бюджета ни и днес и след няколко години.

Един забравен от общинските управи на Казанлък приходоизточник като доходите от общински предприятия отново е неглижиран. Предвижда се тези предприятия да ни донесат едва 15 хил. лв. Отново се натъкваме на нежелание за активност в тази посока, на липса на креативност и професионален мениджърски подход при планирането и реализирането на дейностите от тези дружества, а те крият сериозен неразвит потенциал.

Европейските фондове са удобен финансов източник и средство да се решат местни проблеми, отлагани във времето, поради липсата на собствено финансиране. Опасността идва от там, че по подобие на централната държавна власт в момента и Община Казанлък се увлича в тази посока и превръща тези средства в основен двигател, в панацея, в общоприложимо средство. Това води неминуемо до една управленска „ленивост“ по отношение на търсене на нови и дълготрайни приходоизточници.

В разходната част на бюджета виждаме разлики със знак минус в размера на финасиране на културния и спортния календар на Общината както и на размера на средствата за спортните клубове. Обясненията на причините за тези намаления са неудовлетворяващи и неприемливи за нас. Няма маловажна местна дейност и такава, която да бъде ощетена откъм общинска подкрепа само, защото ръководството е решило, че може да си го позволи.

Отчитаме и адмирираме предложенията в областта на инфраструктурата, но държим да напомним, че не всичко се измерва в квадратни метри зелени площи, плочници и асфалт. В тези тежки за всички българи времена задържането на нивата на местните данъци и такси съвсем не е достатъчно, за да допринесе за благосъстоянието на казанлъчанина. В тази връзка бяха направени и двете наши предложения: таксите за детски ясли да бъдат отнети като финансово бреме от стотици казанлъшки семейства с малки деца и да бъдат поети от общинския бюджет за сметка на намаление на средствата за озеленяване както и да бъде изменен източника на средствата за възстановяването на рухналата сграда на ПМГ „Никола Обрешков“, а именно те да бъдат не за сметка на данъкоплатците, а да бъдат покрити от вече ясните виновници за предизвиканото сретване.

Право на по-висок стандарт на живот и сигурност имат и жителите на деветнайсетте населени места извън общинския център. През 2015 г. Общината реализира инфраструктурни обекти на обща стойност 1 101 000 лв. През настоящата 2016 г. са предвидени само 527 хил. лв. Отново не се предлагат решения на редицата проблеми в нашите села – поддържането на чистотата, почистването на гробищните паркове, състоянието на речните корита и микроязовирите, липсващата медицинска помощ и фармацевтично обслужване в много от тях.

Оценяваме предложения проект за бюджет на Община Казанлък за 2016 г. като бюджет на статуквото и привидната финансова стабилност. С този важен административен акт отново се затвърждава впечатлението за пълна липса на ясна и последователна политика в такива важни сфери като оптималното управление на общинската собственост, създаването на благоприятна бизнессреда и адекватното задоволяване на първостепенни нужди на всички граждани на Община Казанлък.

 

 

 

                                                                           Общински съвет на БСП Казанлък

Коментари от Фейсбук