Баща осъди Об съвет в Казанлък за незаконната такса в предучилищните групи

0
7

Родител на дете от Казанлък осъди Общинския съвет в Казанлък за това, че е гласувал преди две години решение, с което Общината събира незаконно такса за децата, посещаващи предучилищните групи.

Решението на Административен съд е с дата 6 август тази година.

Бащата на дете от Детска градина „Славейче“ още през април подал иск срещу таксата от 30 лева и допълнителните 5 лева за посещение на дете в подготвителна предучилищна група, основавайки се на Закона за народната просвета, където е записано, че предучилищната подготовка е безплатна.

В административното дело  № 104 по описа  за 2014 г на Административен съд, Стара Загора, е описан искът:

„Делото в Административния съд в Стара Загора е образувано по жалбата на казанлъчанина И.Петров  против чл.22 ал.2 т.1 и т.2.2. от Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък.

Въпросният член 22  предвижда размер на месечната такса за ползване на детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения: „постоянна месечна такса, която се предплаща – 5.00 лв” (чл.22 ал.2 т.1) и „присъствена месечна такса: 2.2.за детски градини – 30.00 лв (чл.22 ал.2 т.2.2. от Наредба №26).

Жалбоподателят твърди пред съда, че като родител на дете в предучилищна възраст, посещаващо детска градина в „Славейче” в Казанлък, за него е налице правен интерес да оспорва законосъобразността на въведените с посочените разпоредби такси. Твърди, че регламентирането на таксата като дължима и за децата в предучилищна възраст, посещаващи подготвителните групи в детските градини и ОДЗ,  стига до противоречие с разпоредбата на чл.20 ал.1 от Закона за народната просвета, която предвижда, че образованието е безплатно.

Петров  твърди, че таксата не би трябвало да се събира за посещаването на подготвителните групи в детските градини, тъй като се касае за услуга, предоставянето на каквато не може да се избира,  доколкото предучилищната подготовка е регламентирана в закона като задължителна.   

Според жалбоподателя, таксата не е за допълнителни дейности, тъй като такива се заплащат отделно в съответната детска градина. Счита, че издръжката на деца в подготвителните групи е делегирана от държавата дейност, финансирана чрез общинските бюджети, като държавата осигурява и издръжката на децата в предучилищна възраст, поради което счита, че задължение за заплащане на тази услуга, каквото е формулирано в оспорените разпоредби вкл.към родителите и настойниците на деца от подготвителните групи в детските заведения на територията на общината, не следва да им се вменява и те не дължат въпросната местна такса. Иска се от съда да отмени чл.22 ал.2 т.1 и т.2.2 от Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък.

Ответникът Общински съвет Казанлък, чрез председателя си Николай Златанов, в представено по делото писмено становище оспорва жалбата . 

Счита, че въведените с чл.22 ал.2 т.1 и т.2.2 от Наредба №26 на Общински съвет такси са предназначени за ползване на детски градини, а не за обучението, предоставяно там на деца в предучилищна възраст.

Обосновава, че на практика е налице недостатъчност на средствата за делегираната от държавата дейност по предучилищна подготовка на децата, като определения единен разходен стандарт, ежегодно се оказвал недостатъчен за около 2 учебни месеца. Твърди, че таксите, предвидени в чл.22 от Наредба №26 на ОбС Казанлък, били основно предназначени да осигурят разходите за осигуряване на качествено и здравословно хранене и за консумативи. Поддържа, че обучението в подготвителните групи е безплатно, но това не се отнася за издръжката на тези деца. Счита, че е съответствие на оспорените актове с нормативните актове от по-висока степен и моли оспорването да бъде отхвърлено като неоснователно.”

Съдът обаче постановява отмяна на разпоредбите на чл.22 ал.2 т.1 и т.2.2. от Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, приети с Решение № 73/13.02.2012г. на Общински съвет Казанлък, като незаконосъобразни.

Съдът е взел предвид и нова точка от чл.30 на Правилника за приложение на Закона за народната просвета, в сила от 23.05.2014 г., в която се регламентира: „Родителите или настойниците на децата в подготвителните групи към детските градини не заплащат такси за задължителната подготовка на децата за училище преди постъпването им в първи клас.”

Решението на Административния съд е постановено в публично съдебно  заседание  на 10 юли т.г. от съдебен състав с председател съдия Бойка Табакова.  Официално решение №121 е излязло на 6 август 2014 г.

Междувременно, Общинският съвет в Казанлък по предложение на кмета Галина Стоянова, на свое заседание на 31 юли т.г. не само, че не премахна таксите за подготвителните групи, но и постанови размер в 1,80 лева на ден за дете, посещаващо  ги.

На предложението остро се противопостави групата съветници на БСП, позовавайки се също на Закона за народната просвета, повеляващ безплатно посещение на тези групи, но доминиращото  мнозинство на ГЕРБ ги гласува.

Решението на Административният съд в Стара Загора подлежи на обжалване в 14 дневен срок, считано от 6 август.

[advpoll id=“4″ title=“Advanced Poll“ width=“270″]

Коментари от Фейсбук