Административен съд Стара Загора отмени Решение на Общински съвет Мъглиж

0
2

Административен съд Стара Загора отмени Решение на Общински съвет Мъглиж от 27.02.2014 г, което е оспорено със заповед на Областния управител. Отменени са разпоредбите на всички 4 оспорени точки в решението.

Целта на Решението на Общински съвет Мъглиж е даване на съгласие да се учреди на СНЦ Стрелкови клуб „РОНИН”- Стара Загора, безвъзмездно право на ползване върху два имота – частна общинска собственост, за осъществяване на спортна дейност на аматьорски принцип, за организиране и провеждане на мероприятия от Държавния спортен календар по отделните видове  стрелкови спортове, както и за осъществяване на активен отдих от гражданите на Мъглиж.

Двата поземлени имоти представляват земеделски земи с начин на трайно ползване – изоставена орна нива. Съгласно решението на Общински съвет Мъглиж поземлените имоти се обявяват за общински обекти с първостепенно значение. В § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост са изброени кои обекти са с първостепенно значение.

За земеделските земи съгласно българското законодателство е приложим Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, който се явява специален по отношение на Закона за общинската собственост /ЗОС/ и гласи, че земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.

В Решението не са приложени  също така  материали, от които да се направи извод за сключен договор за предоставяне на услуга по Закона за концесиите или договор за публично – частно партньорство по Закона за публично – частното партньорство между Община Мъглиж и СНЦ „РОНИН”, както и изготвена стратегия за поземлените имоти, които ще се използват за спортни обекти.

 

Коментари от Фейсбук