12 часа дъжд потопи Москва

0
2

Серия от дъждовни рекорди блокираха руската столица Москва. За по-малко от 24 часа проливни дъждове са надхвърлили с 120% средномесечната норма. В подмосковието са наводнени около 800 частни домове.
Около 200 души се оказаха блокирани в коли и автобуси в наводнените части на града в района на река Яуза, която преля. Тя се намира в североизточната част на града и е приток на река Москва. Блокираните хора в колите и автобусите бяха евакуирани от пожарната и гражданска защита. Няма ранени.

Преляха и реките Пехорка и Нищенка, които също са притоци на река Москва. Проливните дъждове, излели се над Москва, подобриха рекорда за количество валежи, паднали на 15 август.

Досега рекордът се държеше образно казано от 1887 г. Тогава на 15 август паднаха 25,2 мм дъжд. През настоящия 15 август към 18.00 ч. местно време в Москва се изляха 102 мм дъжд. Рекорда за количество валежи, паднали за един ден е поставен през 1970 г., а именно 63 мм.

Проливният дъжд е предизвикан от циклон, идващ от югоизток. Силните валежи започнаха още в неделя вечерта не само над Москва и околностите, но и над други райони в Централна Русия, като Курск, Орел, Белгород.

Предупреждението за силни дъждове в Централна Русия и района на Москва остава в сила.

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 15 àâãóñòà 2016. Ãîðîæàíå â ïîäòîïëåííîì ïîäçåìíîì ïåðåõîäå ó ñòàíöèè ìåòðî "Ñàâåëîâñêàÿ". Â ðåçóëüòàòå ñèëüíûõ äîæäåé, íà ñåâåðî-âîñòîêå ãîðîäà âðåìåííî ïåðåêðûòî àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå èç-çà âûõîäà èç áåðåãîâ ðåêè ßóçû. Äìèòðèé Ñåðåáðÿêîâ/ÒÀÑÑ
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 15 àâãóñòà 2016. Ãîðîæàíå â ïîäòîïëåííîì ïîäçåìíîì ïåðåõîäå ó ñòàíöèè ìåòðî „Ñàâåëîâñêàÿ“. Â ðåçóëüòàòå ñèëüíûõ äîæäåé, íà ñåâåðî-âîñòîêå ãîðîäà âðåìåííî ïåðåêðûòî àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå èç-çà âûõîäà èç áåðåãîâ ðåêè ßóçû. Äìèòðèé Ñåðåáðÿêîâ/ÒÀÑÑ
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 15, 2016: A man walks in a flooded street. Downpours in Moscow have caused the Yauza River overflow and temporary roads closing in the northeast of the city. Dmirty Serebryakov/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 15 àâãóñòà 2016. Æèòåëü ãîðîäà íà îäíîé èç ïîäòîïëåííûõ íàáåðåæíûõ. Â ðåçóëüòàòå ñèëüíûõ äîæäåé, íà ñåâåðî-âîñòîêå ãîðîäà âðåìåííî ïåðåêðûòî àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå èç-çà âûõîäà èç áåðåãîâ ðåêè ßóçû. Äìèòðèé Ñåðåáðÿêîâ/ÒÀÑÑ
MOSCOW, RUSSIA – AUGUST 15, 2016: A man walks in a flooded street. Downpours in Moscow have caused the Yauza River overflow and temporary roads closing in the northeast of the city. Dmirty Serebryakov/TASS
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 15 àâãóñòà 2016. Æèòåëü ãîðîäà íà îäíîé èç ïîäòîïëåííûõ íàáåðåæíûõ. Â ðåçóëüòàòå ñèëüíûõ äîæäåé, íà ñåâåðî-âîñòîêå ãîðîäà âðåìåííî ïåðåêðûòî àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå èç-çà âûõîäà èç áåðåãîâ ðåêè ßóçû. Äìèòðèé Ñåðåáðÿêîâ/ÒÀÑÑ
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 15 àâãóñòà 2016. Æèòåëè ãîðîäà íà îäíîé èç ïîäòîïëåííûõ íàáåðåæíûõ. Â ðåçóëüòàòå ñèëüíûõ äîæäåé, íà ñåâåðî-âîñòîêå ãîðîäà âðåìåííî ïåðåêðûòî àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå èç-çà âûõîäà èç áåðåãîâ ðåêè ßóçû. Äìèòðèé Ñåðåáðÿêîâ/ÒÀÑÑ
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 15 àâãóñòà 2016. Æèòåëè ãîðîäà íà îäíîé èç ïîäòîïëåííûõ íàáåðåæíûõ. Â ðåçóëüòàòå ñèëüíûõ äîæäåé, íà ñåâåðî-âîñòîêå ãîðîäà âðåìåííî ïåðåêðûòî àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå èç-çà âûõîäà èç áåðåãîâ ðåêè ßóçû. Äìèòðèé Ñåðåáðÿêîâ/ÒÀÑÑ

ТАСС, БТА

Коментари от Фейсбук