Положителен рейтинг за България

0
344
Парламентарни избори 2021#

Международната рейтингова агенция Fitch повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута от стабилна на положителнаРейтингът „BBB“ за страната ни е потвърден от агенцията, съобщават от Министерството на финансите.

Положителната перспектива се основава на намаляването на макроикономическите рискове, свързани с пандемията COVID-19, по-устойчивата икономика и стабилната рамка на политиката, както и продължаващия процес към приемане на еврото. Според рейтинговата агенция краткосрочните негативни рискове, произлизащи от пандемията и несигурния резултат от изборите, до голяма степен се компенсират от перспективите за значително финансиране на инвестициите от ЕС и ангажираността за макроикономическа и фискална стабилност, подкрепена от дългосрочното функциониране на режима на паричен съвет и участието на България в Механизма на обменните валутни курсове II (ERM II).

news.bg