Министерството на културата: Вестник „Труд“ ни дължи 235 хил. лв.

Неустойките и невъзстановени консумативи от срана на дружеството „Южен Кръст” ЕООД към Министерството на културата са в размер на 235 794,05 лева към настоящия момент. Това съобщават от ведомството. „Южен Кръст“ е фирмата, с която е сключен договорът за наем на сградата, в която се намира редакцията на вестник „Труд“. Тя е свързана с издателя на вестника Петьо Блъсков. Спорът между Министерството на културата и в. “Труд” започна през август, когато Министерството на културата изпрати предизвестие за прекратяването на договора за наем на офиси в своя сграда, които са отдадени на медията. Решението предизвика остра реакция от страна на изданието, както и обвинения в посегателство срещу свободата на словото от политици. Същевременно собственикът и главен редактор на в. „Труд“ Петьо Блъсков не отрече пред „24 часа“, че има задължения. Напротив, той обясни, че е натрупана голяма сума от режийни разноски, но въпреки желанието си не може да я плати, тъй като от министерството не му пращат фактури за нея.

Вчера полицията започна да запечатва редакцията, а журналистите обявиха гражданско неподчинение и отказа да напусне офисите.

В съобщението на Министерството на културата се допълва, че Административен съд – София-град намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство не е подкрепено с доказателства и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст“ ЕООД за спиране на предварителното изпълнение

Министерството на културата предоставя пълната хронология по казуса, чието разрешаване започва още през м. юли тази година, а задълженията на фирмата се трупат от 2012 г.

На 12.07.2021 г. Министерството на културата е изпратило до ,,Южен кръст“ ЕООД едномесечно предизвестие за прекратяване на два договора за наем, поради неплащане на двумесечни наемни вноски и/или консумативи. Предизвестието е получено с обратна разписка на 14.07.2021 г.

Друго нарушение на договора е преотдаване на помещенията, при положение, че има изрична забрана за това. Помещенията са необходими за настаняване на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), тъй като сградата е построена изрично за тях.

С писмо от 11.08.2021 г. МК информира ,,Южен кръст“ ЕООД, че на 16.08.2021 г. предстои предаване и приемане на помещенията.

На 14.10.2021 г. ,,Южен кръст” ЕООД са уведомени от МК, че на 22.10.2021 г. ще се извърши ново предаване и приемане на помещенията. На последната дата служители на МК съставят Констативен протокол, с който удостоверяват отказа на фирмата да освободи помещенията.

На 27.10.2021 г. МК отправя искане до областния управител за откриване на административно производство по реда на Закона за държавната собственост. На тази база на 12.11.2021 г. областният управител издава заповед за изземване на недвижими имоти, в която е определен срок за доброволно освобождаване до 17 ч. на 26.11.2021 г. В случай, че имотът не бъде освободен доброволно, се насрочва предварително изпълнение по административен ред на 06.12.2021 г. от 10 ч., което да се извърши от комисия от служители на областна управа.

Заповедта на областния управител е обжалвана пред Административен съд – София-град, като в нея е инкорпорирано искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, по което съдът дължи незабавно произнасяне.

Съдът намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст“ за спиране на предварителното изпълнение.

Дружеството „Южен кръст” ЕООД дължи неустойки за неплатени в срок наемни вноски, както следва:

I. По договор № РД11-00-14/12.03.2012 г. – 45 784, 87 лв.

II. По договор № РД11-00-216/09.10.2015 г. – 49 757, 14 лв.

Общата дължима неустойка по двата договора е в размер на 95 542, 01 лв.

Дружеството има неплатени консумативи в размер на 133 108, 81 лв., натрупани през периода октомври 2015 г. – ноември 2018 г., които и до момента не са платени.

Консумативи за септември и октомври 2021 г. по фактури 4171/29.10.2021 г. и 4178/30.11.2021 г., съответно – 2046, 53 лв. и 5096,70 лв.

Към настоящия момент неустойките и невъзстановени консумативи от страна на дружеството „Южен кръст” ЕООД са в размер на 235 794,05 лева.

Министърът на културата и екипът му смятат, че независимите частни и свободни медии би трябвало да зависят от своите читатели, зрители, слушатели, а не системно да ощетяват държавата.

Същевременно собственикът и главен редактор на в. „Труд“ Петьо Блъсков не отрече пред „24 часа“, че има задължения. Напротив, той обясни, че е натрупана голяма сума от режийни разноски, но въпреки желанието си не може да я плати, тъй като от министерството не му пращат фактури за нея.

Гласове

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram