Вижте в presstv решенията от днешното заседание на МС

Децата до 14 г. ще пътуват безплатно в градския транспорт

Правителството прие промени в нормативни актове, свързани с безплатното пътуване на децата и намаления в автобусния транспорт, които влизат в сила от 1 февруари 2024 г.

От 7 на 14 години се увеличава възрастта на децата, които пътуват безплатно с градския транспорт. Запазва се правото на безплатно пътуване в междуселищния автомобилен транспорт до 7-годишна възраст. Децата от 7 до 14 навършени години ще пътуват с 50% намаление. Досега възрастовата граница за това намаление беше от 7 до 10 навършени години.

На 50% се увеличава задължителното намаление от редовната цена на картите за пенсионери и учащи, за градския транспорт и междуселищните автобусни линии, което е осигурено от държавния бюджет. Досега намаленията бяха между 20 и 30% в зависимост от категорията и вида на пътуване.

Добавена е нова група правоимащи граждани – лица с увреждания с намалена работоспособност над 70,99%, които ще пътуват с минимално намаление от 25%. По данни от Министерството на здравеопазването към 2022 г. има над 760 000 души в тази категория, които биха могли да се възползват от мярката.

Предвидено е воденето и на електронен регистър на издадените абонаментни карти на отделните групи правоимащи. Към момента регистърът се води единствено на хартиен носител, което създава затруднения. Облекчава се процедурата по издаването на картите като необходимата информация ще може бъде получавана и по служебен път.

За осигуряване на транспортно обслужване на повече райони в страната и преодоляване на социалната изолация на населението, се увеличава броят на общините в планинските и гранични райони с населени места, които подлежат на субсидиране за автобусни превози. Вече ще се субсидират три вместо две дневни транспортни връзки, между селищата в слабонаселените планински и гранични райони.

Създава се Методика за начина на определяне и отчитане на компенсациите и субсидиите от държавния бюджет за превоз на пътници с автомобилен транспорт.

Целта на промените е да се гарантира финансовата стабилност на обществения транспорт в общините и предприемането на реформи за превръщането му в основен и достъпен метод за придвижване.

Правителството предлага опростяване и ускоряване на процедурите за осигуряване на кадри от трети страни

Правителството прие Решение за предложение до Икономическия и социален съвет за разработване на анализ на възможностите за опростяване и ускоряване на процедурите за осигуряване на работници и висококвалифицирани кадри от трети страни за нуждите на българския бизнес.

Решението е продиктувано от обстоятелството, че през последните години бизнесът в България все по-често сигнализира, че изпитва остър недостиг на квалифицирана работна ръка.

Това налага освен традиционните начини за осигуряване на квалифицирани кадри за пазара на труда (дуално обучение, професионално образование, курсове и др.), да бъдат проучени и възможностите за привличане на работници и специалисти от трети страни.

Одобрена е актуализация на Картата на регионалните помощи на Република България

Със свое решение Министерският съвет одобри техническо изменение в Картата на регионалните помощи на Република България за периода 2022-2027 година.

Промяната е в следствие на публикуваното от Европейската комисия (ЕК) на 2 юни 2023 г. Съобщение за резултатите от междинния преглед на картите на държавите членки за периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. и за изменение на Насоките за регионална държавна помощ за периода 2022-2027 г. и приложения I и IV към тях.

С изменението в Насоките се променя и възможността за изчисляване на бонус към основния интензитет на регионална помощ за големи предприятия в региони, които страдат от загуба на население. Предприятията в засегнатите региони ще могат да се възползват от по-високи стойности на помощ за инвестиции и регионално развитие и ще се намалят рисковете от некоректно правоприлагане.

На база статистическите данни от Евростат за периода 2010-2019 г., Република България получи одобрение от Европейската комисия за прилагането на бонус в още 4 области. Общо 14 области у нас ще мога да ползват от бонуси, каквито не бяха достъпни през предходния програмен период: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Търговище, Ямбол, Смолян, Кюстендил и Перник.

Промяната на Картата е предварително нотифицирана и одобрена от ЕК с решение С(2023) 6459 от 29.09.2023 г. и ще се прилага от 01.01.2024 г. до 31.12.2027 г.

При одобрение на Териториалните планове за справедлив преход от страна на Комисията ще се нотифицира изменение и с цел добавяне на бонус по линия на Фонда за справедлив преход.

Одобрени са документите по трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари

Със свое протоколно решение Министерският съвет одобри документацията и доклада на министъра на финансите за резултатите от трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари, проведена на 06 ноември 2023 г.

Страната ни успешно пласира двоен транш облигации на обща стойност 2,3 млрд. евро (4,50 млрд. лева). Трансакцията включва транш от 7,5-годишни облигации на стойност 1,30 млрд. евро и транш от 12,5-годишни облигации на стойност 1,00 млрд. евро.

Емитираните държавни ценни книжа са част от Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на международните капиталови пазари.

Правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ в подкрепа на семействата на загиналите, вследствие на природните бедствия през месец ноември в областите София и Варна

Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на двамата загинали вследствие на природните бедствия през месец ноември 2023 г. в областите София и Варна.

Необходимите средства от общо 30 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен или настоящ адрес на загиналите. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.

С 31.4 млн. лв. се увеличават максималните размери на ангажиментите и новите задължения за разходи на Министерството на енергетиката

Министерският съвет прие постановление, с което увеличи с 31 438 015 лв. максималните размери на ангажиментите за разходи и новите задължения за разходи на Министерството на енергетиката, утвърдени със Закона за държавния бюджет.

Към деветмесечието на 2023 г. е установено превишение на тези стойности, което се дължи на следното: През м. декември 2022 г. Министерският съвет одобри допълнителни 450 млн. лв. по бюджета на Министерството на енергетиката с цел финансиране на програми за компенсации заради високите енергийни цени. Тези средства са използвани и за финансиране на недостига от целевите вноски на производители и вносители на електроенергия и природен газ, които се събират във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и се използват за изплащане на компенсации. Така на 3 април 2023 г., преди приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г., към фонда от Министерството на енергетиката са преведени 31 438 015 лв.

Удължава се срокът на заема на „Български пощи“ докато ЕК се произнесе по Плана за преструктуриране

Удължава се срокът на заема, който беше отпуснат с одобрението на Европейската комисия за оздравяване на „Български пощи“ ЕАД. Предоставянето на средствата беше обвързано със задължение да бъде изготвен и одобрен от Европейската комисия План за преструктуриране на дружеството.

Заемът в размер на 50 млн. лв. беше отпуснат на 7 юли 2023 г. за срок от 6 месеца. На 31 юли 2023 г. Министерството на транспорта и съобщенията изпрати първи вариант на Плана за преструктуриране. След поредица от срещи и обсъждания в момента ЕК разглежда на експертно ниво окончателния му вид.

Планът се очаква да бъде представен на еврокомисарите в началото на 2024 г. Необходимостта от технологично време за одобрението му налага изменения в постановлението за заема. Предлага се срокът на заема да бъде удължен до 30 юни 2024 г.

Одобрено е увеличение на капитала на „Специализирана болница за рехабилитация –ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за рехабилитация ВИТА“ ЕООД, гр, Велинград.

С приетите актове се предвижда с предоставените средства в размер на. 2 249 800 лева от бюджета на Министерство на отбраната за 2023 г. да се увеличи капиталът на „Специализирана болница за рехабилитация – ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград. Публичното предприятие ще използва осигурените средства за извършване на неотложни ремонтни дейности в двете лечебни бази на дружеството в гр. Велинград и гр. Поморие.

Одобрено е увеличение на капитала на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани.

С приетите актове се предвижда с предоставените средства в размер на 500 000 лева от бюджета на Министерство на отбраната за 2023 г. да се увеличи капиталът на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани. Публичното предприятие ще използва осигурените средства за извършване на ремонтни дейности в лечебната база на дружеството.

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно  лечение „Александровска“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 3 450 000 лева. с ДДС.

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за закупуване на нов апарат за Еднофотонна емисионна томография/компютърна томография SPECT/CT поради необходимостта от подмяна на стария, който дава отклонения в работата си. Основните направления, в които ще се използва новият апарат, са педиатрията и онкологията. Със закупуване на апаратурата в Клиниката по нуклеарна медицина ще се създадат условия да продължи прилагането на високоспециализирани нуклеарно­медицински методи съобразно потребностите от диагностика, стадиране, следоперативен контрол, посттерапевтично наблюдение и др. при пациенти с различни заболявания от цялата страна, като същевременно се осигури качествено лечение и възстановяване на болните. Ще се създадат условия на по-добра диагностика в областта на нефрологията и урологията за най-малките педиатричните пациенти.

Реализирането на инвестицията ще доведе и до повече приходи, съответно до подобряване финансовото състояние на лечебното заведение.

С друго правителствено постановление се одобряват промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов“ ЕАД /,,УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД/.

С постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер до 2 187 490 лв. за увеличаване на капитала на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов’“ ЕАД.

С решението се дава съгласие за увеличаване на капитала на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД, с парична вноска. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на до 2 187 490 броя нови поименни акции с номинална стойност един лев всяка.

Със средствата от увеличението ще се индексират цените по договори за преустройство, ремонтни дейности, подмяна на асансьори за Клиниката по урология към „УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД.

Министерският съвет прие също Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, гр. Ямбол. чрез парична вноска в размер на 5 842 400 лева. с ДДС.

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за индексиране на цената на договор. за изграждането на новия болничен блок на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД. съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Още над 1 млн. лв. по четири национални програми в образованието

Още 10 36263 лв. за осигуряване на дейности по 4 национални програми за развитие на образованието отпусна правителството. За осигуряване на заместващи учители в периода от юли до септември 202 3г. по НП „Без свободен час“ се осигуряват 342 614 лв. Средствата ще бъдат разпределени между в 352 училища и 79 детски градини.

По Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ се отпускат 318 540 лв. Целта е създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора. Към момента в две училища в Бургас (Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“) и Пловдив (Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“) се провежда обучение по програмиране за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ със 758 ученици от Х, XI и XII клас.

За НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ средствата са в размер на 209 О 19 лв. за 600 общински образователни институции и 1 436 учители. Целта е подобряване на здравословното състояние и превенция на рисковите социално значими и професионални заболявания. на учителите.

Национална програма „Професионално образование и обучение“ се финансира с допълнителни 163 388 лв., които ще бъдат финансирани 7 общински професионални гимназии и средни училища. Това са: Средно училище „Владимир Комаров“ във Велико Търново, СУ „Христо Ботев“ и ПГ „Васил Левски“ във Враца, СУ „Отец Паисий в Кърджали“, столичното 97 СУ „Братя Миладинови“, Средно училище „Васил Левски“ в Стара Загора, русенската професионална гимназия по селско стопанство „К.А.Тимирязев“. В тях ще бъде модернизирана образователната среда за професионално образование и учениците ще имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват професионални компетентности в реални трудови условия.

Две училища (СУ „Отец Паисий“ във Враца и СУ „Васил Левски“ в Кула) ще получат общо 2 702 лв. за разработването/актуализирането на типови учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми за специалностите от професии по професионални направления от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Още 2 212 542 лв. за модернизация на професионални гимназии

Допълнителни 2 212 542 лв. за подобряване на материално-техническата база на професионални гимназии в различни области на страната одобри правителството. Средствата ще помогнат за обновяването и модернизирането на регионалната образователна инфраструктура в. България, което стартира по Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Средствата в размер на 110 967 966 лв. безвъзмездно финансиране по · оперативната програма предоставиха възможност на Министерството на образованието и науката да започне модернизацията на 103 училища в Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен райони, както и в София-град.

В процеса на изпълнение на дейностите по тяхното обновяване се установи недостиг на средства за изпълнението на ремонтите.

Одобреното от правителството допълнително финансиране ще позволи сградите и на тези гимназии да придобият нов облик, който ще допринесе за повишаване привлекателността и качеството на професионалното образование и обучение в страната.

Осигуряват се средства за училищен транспорт на ученици с предоставена временна закрила от Украйна

Финансова помощ за ученици с предоставена временна закрила от У крайна, които се обучават в български училища, осигури правителството. Средствата са в размер на 108 400 лв. и ще бъдат преведени по бюджетите на общини за 2023 г.

С подкрепата ще се организира превоз от местата на настаняване до училищата и обратно за периода 01.12.2023 – 30.06.2024 г.

Причината за отпускането на помощта е, че семействата с предоставена временна закрила са настанени основно по хотели в курортите на Черноморието, където има недостиг на места в образователните институции. В областите Бургас и Варна са концентрирани най-голям брой деца и ученици от такива семейства.

Ученици с предоставена временна закрила на територията на Варна и Бургас – в с. Свети Влас, гр. Несебър, с. Равда и с. Ахелой, са приети във всички училища, в които физическата среда позволява. Поради тази причина ученици с предоставена временна закрила са записани в по-отдалечени училища.

За да се гарантира правото им на достъп до образование на училищата ще се осигурят допълнителни средства за организиране на транспорт от местата на настаняване до училищата и обратно.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на разходи по бюджета на МИИ

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерство на икономиката и индустрията за 2023 г.

С промените ще се осигури увеличение на средствата по Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност, бюджетна програма ,,Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“. Измененията ще доведат и до намаление на утвърдените разходи по Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество, бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“.

Целта е компенсиране на реализиран към момента недостиг и постигане на съответствие между планирани и необходими за постигане на целите на политиките и програмите разходи.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на икономиката и индустрията за 2023 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на икономиката и индустрията за 2023 г. Средствата са за авансови плащания по обществени поръчки за доставка на оборудване и софтуери за привеждане на информационната и комуникационната инфраструктура на Българския институт по метрология в съответствие с Европейското и национално законодателство.

Допълнителните разходи ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2023 г.

С приемането на постановлението ще се гарантира изпълнението на политиките в областта на „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма), инфраструктура по качество в подкрепа развитието на икономиката“ по бюджета на Министерство на икономиката и индустрията за 2023 г.

Правителството одобри изплащането на 122 900 лв. на пострадали от забавено правосъдие

Допълнителни разходи в размер на 122 900 лева. по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени днес от Министерския съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.  Това е общият размер на сумата, изплатена от 1 октомври 2023 г. до 6 декември 2023 г. от бюджета на Министерството на правосъдието.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на МП за местата за лишаване от свобода и за осигуряване на правна помощ

Министерският съвет одобри допълнително финансиране от 10 053 700 лева по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г. за обезпечаване на издръжката на местата за лишаване от свобода и за осигуряване на дейността по предоставяне на правна помощ по Закона за правната помощ.

Сумата ще бъде осигурена за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2023 г.

Одобрени са допълнителни средства по програмата за деца с изявени дарби

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане на ученици от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата и на ученици от общински и частни училища, които са придобили право на стипендия по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023 година.

Средствата са в размер на 296 145 лева, като:

276 915 лева, са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата;

17 550 лева са предназначени за изплащане на стипендия на ученици от общински училища.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите, посочени в чл. 1 от проекта на постановление, са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 2023 г.

Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и растежа

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и растежа за 2023 г.

С предвиждането на допълнително финансиране за 2023 г. в размер до 1 633 145лв. ще се осигури бюджетен ресурс, общият размер на който ще позволи да бъде заплатена пълната вноска на България към Фонда на НАТО за иновации за 2023 г.

Фондът на НАТО за иновации (NAТО Innovation Fund) се създава с цел да предоставя инвестиции в участващите страни. Той ще бъде финансиран от участниците на доброволна основа и ще бъде с продължителност на действие от 15 години. Фондът ще бъде структуриран така, че да осигурява инвестиции във високотехнологични стартъпи, които имат потенциал за приложение в сигурността и отбраната.

Размерът на финансовите средства се очаква да бъде около 1 млрд. евро за общ период от 15 години. Фондът ще може да предоставя преки инвестиции в участващите страни. Предвижда се и възможност за създаване на отделни суб-фондове, в които да участват няколко заинтересовани съюзника или партньори (ЕС, индустрия, страни­партньори).

Увеличават се възможностите за участие на български фирми и научни организации в допълнителните програми и дейности на Европейската космическа агенция

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и растежа за 2023 г.

Република България изпълнява споразумения за сътрудничество с Европейската космическа агенция (ЕКА) със статут на Европейска кооперираща държава, като първото от тях е подписано на 8 април 2015 г., а второто е подписано на 15 февруари 2022 г.

Целта на Споразуменията е да се повиши готовността на българския космически сектор за пълноценно участие в космическите дейности и инициативи на Европейския съюз, изпълнявани от ЕКА, както и за прилагането на космическите технологии в държавите членки.

Участието на България в Споразумението осигурява и достъп до младежките програми на ЕКА за магистри и стипендианти, както и възможности за участие във взаимния обмен на експерти, научна и техническа информация, данни и стоки от взаимен интерес в областта на космическата наука, технологиите и приложенията.

С предвиденото допълнително финансиране за 2023 г. в размер на 982 128 лв. (502 153,92 €) за увеличаване на вноската на Република България към Европейската космическа агенция ще се осигури по-голям брой български предприятия и научни организации да могат да подават проектни предложения.

Също така ще се увеличат възможностите за участие на българските фирми и научни организации в допълнителните програми и дейности на ЕКА и ще се ускори процесът за преминаване към следващ етап на сътрудничество между България в ЕКА – към Асоциирано членство.

Правителството одобри близо 500 хил. лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Марица

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г. на Община Марица ще се предоставят средства в размер до 450 284 лв. с ДДС за изграждане на елементи на общинска пътна инфраструктура: ,,Обслужващ път в ПИ 61412.14.205 (стар), ПИ 61412.14.32 (стар), ПИ 61412.14 (нов), с. Радиново, местност Тузли, община Марица“.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Разширяване на логистична база „Технолинк Парк 2″ в с. Радиново, община Марица на „Интерлинк Груп“ АД. Инвестицията по проекта е в размер на 7.5 млн. лв.

С изграждането на техническата инфраструктура ще се осигури пряк, бърз и лесен достъп на товарните автомобили и ремаркета до главния път, свързващ с. Радиново с Голямоконарско шосе и с пътната връзка на автомагистрала „Тракия“.

Изграждането и оптимизирането на пътната и техническа инфраструктура се явява фактор от изключителна важност за улесняване функционирането на предприятията, движението на работниците и служителите в зоната, жителите на община Марица и особено за привличане на нови инвестиции в региона, което допринася и за устойчивото развитие на общината и има силен социален ефект.

Новоизградената техническа инфраструктура ще обслужва и други ползватели: „Винтерхалдер България“ ЕООД, „Викинг Лайф-Сейвинг Екуипмънт Продъкшън БГ“ ЕООД, Шенкер ЕООД, „Оикс ЛОДЖИСТИКС“ ООД, ,,Чиполино“ ЕООД, „Логистика Марица“ ЕООД, ,,ЛМ ПРОПЪРТИС“ ЕООД и всички бъдещи инвеститори и всички съществуващи и потенциални физически/юридически лица при равни и недискриминационни условия.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството учреди възмездно сервитут върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост. Те са разположени в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Женда“ към Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян. Общата площ на сервитутната зона е 7,400 дка в землището на село Горна крепост, община Кърджали, област Кърджали и се учредява в полза на Община Кърджали безсрочно. По този начин се обезпечава изграждането и обслужването на кабели и други проводи на линейна техническа инфраструктура – електроинсталации за осветление, мълниезащита и видеонаблюдение, включително на прилежащите към тях съоръжения, за обект: „Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“, община Кърджали“. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии – държавна собственост.

Правителството промени безвъзмездно предназначението на поземлени имоти в горска територия – публична държавна собственост. Имотите са предоставени за управление на Министерство на отбраната за изпълнение на функциите му и за националната сигурност и отбраната на страната. Площта е 85,405 дка в землището на село Мокрен, община Котел и се променя предназначението в полза на Министерството на отбраната. По този начин се обезпечава изграждането на обект, свързан с националната сигурност и отбраната на страната – ,,Полеви склад за съхранение на боеприпаси и път за достъп, част от Полигон Ново село, България“. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – държавна собственост.

Одобрен е проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МРРБ и Международната банка за възстановяване и развитие за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход

Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие за изпълнение на проект „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“, финансиран от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Споразумението включва дейности за внедряване на иновативен екосистемен подход, насочен към трансфер на знания по прилагане на политиките и по-голяма ресурсна ефективност и ефикасност при реализация на проекти, достъп до информационни ресурси и повишен капацитет на заинтересованите страни за реализация на проекти в регионалното развитие. Основната цел е надграждане на капацитета на централно, регионално и местно ниво чрез реализация на проект, който включва разработване на тематични материали за обучение по теми за устойчивост и интегрирано развитие. Те ще бъдат предоставени чрез реализиране на програма за изграждане на капацитет, базирана на събития, за местни и регионални заинтересовани страни.

Дейностите по проекта са структурирани в два компонента. Първият включва първоначално и междинно социологическо проучване за оценка на състоянието на информираност, капацитет и удовлетвореност на съответните заинтересовани страни. Вторият компонент ще бъде първа фаза на предоставяне на тематичната програма за изграждане на капацитет.

С решението правителството упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе преговорите и да подпише споразумението и дава съгласие то да влезе в сила от датата на неговото подписване.

Министерският съвет одобри проект на Административно споразумение между Съвместното предприятие „Интегрални схеми“ и Министерството на иновациите и растежа за развитие

Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобри проект на Административно споразумение между Съвместното предприятие „Интегрални схеми“ и Министерството на иновациите и растежа на Република България, въз основа на член 1, параграф 1 и член 12, параграф 2 от Регламент № 2021/2085 за създаване на съвместните предприятия в рамките на „Хоризонт Европа“ и отмяна на Регламенти (ЕО) № 219/2007, (ЕС) № 557/2014, (ЕС) № 558/2014, (ЕС) № 559/2014, (ЕС) № 560/2014, (ЕС) № 561/2014 и (ЕС) № 642/2014, като основа за водене на преговори.

Участието на Република България в инициативите по Европейския законодателен акт за интегралните схеми (EU Chips Act) посредством Съвместното предприятие „Интегрални схеми“ ще засили конкурентоспособността и устойчивостта на страната ни в областта на полупроводниковите технологии и постижения и ще спомогне за осъществяването на двойния цифров и зелен преход.

България има отдавнашни традиции в областта на микроелектрониката – силна научна база и иновативни предприятия. Също така има потенциал да развие европейски хъб за таланти в областта на микроелектрониката и полупроводниковите технологии и по този начин да се утвърди като инвестиционна дестинация в областта на интегралните схеми.

В съответствие със своята визия, Министерството на иновациите и растежа работи по три основни приоритета. Първият е изграждането на предприемаческа и стартъп екосистема, която да промени лицето на България. Вторият е България да се превърне в място, където се създават продукти и услуги с висока добавена стойност чрез научна и развойна дейност, които да привличат високотехнологични инвестиции. Третият е България да стане иновационния хъб за Югоизточна Европа и да поведе новата вълна иновации.

В тази връзка активната ни роля във водещите инициативи на Европа като Chips Act, подкрепящи ключови технологии и иновации е важен знак за изпълнение на поставените от нас приоритети и цели. Участието в европейските партньорства е съществена крачка именно към утвърждаването ни като страна с потенциал за дълбокотехнологични иновации.

Одобрена е позицията на страната ни за неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и финансите на държавите – членки на ЕС

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и финансите на държавите – членки на ЕС, който ще се проведе на 20 декември 2023 г.

В рамките на срещата се очаква участниците да постигнат общ подход по пакета от законодателни актове относно реформата на рамката за фискално управление на ЕС.

Както и до момента, България поддържа позицията, че фискалните правила следва да отчитат хетерогенността на фискалните позиции, нивото на публичния дълг и икономическите предизвикателства пред отделните държави членки. Според страната ни трябва да се прави ясно разграничение в третирането на държавите членки с дълг и дефицит съответно под 60% и 3% от БВП и тези, които не спазват правилата. В този смисъл новата фискална рамка следва да дава възможност за подкрепа на инвестициите, особено в конвертиращите икономики, и възможността да се използва наличното фискално пространство от държавите, спазващи фискалните правила, като същевременно се запазва средносрочната и дългосрочната устойчивост на публичните им финанси.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи

Министерският съвет одобри със свое постановление допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г. в размер на 1 709 873 лева, чрез които се осигурява цялостното изплащане на вноската на Република България за настоящата година във връзка с мерките за помощ по линия на участието на страната ни в Европейския механизъм за подкрепа на мира и представителството на страната в Комитета на механизма.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е учреден с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г. като извънбюджетен фонд на ЕС, чрез който да бъдат финансирани всички инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Съюза, които имат военни или отбранителни последици. Финансовият инструмент е част от цялостния подход на ЕС за финансиране на външни дейности и инициативи, чиято цел е да се формира интегрирана, всеобхватна и последователна политика за сигурност на ЕС. Чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира се финансират военните мисии и операции на ЕС по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и мерки за помощ каквито са например доставка на военно оборудване за увеличаване на отбранителните способности на партньорите, необходима инфраструктура или техническо съдействие по искане на трети държави или регионални или международни организации и други мащабни дейности в рамките на ОВППС на ЕС за партньорите на ЕС и неговите държави членки навсякъде по света. Средствата се събират на годишна основа чрез вноски от държавите членки на ЕС.

Със свое Решение № 704 от 7 октомври 2021 г. Правителството определи Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за отговорни институции в Република България за осигуряване изплащането на ежегодната национална вноска в бюджета на новия финансов инструмент на ЕС – Европейския механизъм за подкрепа на мира. Двете министерства са определени за отговорни институции и за представителството на страната ни в Комитета на механизма, като МВнР осигурява участието на България по отношение на мерките за помощ, състоящи се от действия на ЕС съгласно член 28 от Договора за ЕС.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2023 година.

С постановлението се цели осигуряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за обезпечаване дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 С друго постановление се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2023 г. за финансово обезпечаване на изплатените обезщетения на служители в системата на Министерството, свързани с прекратяване на трудови или служебни правоотношения.

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общини

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2023 г. С Постановлението се одобряват 6 347 454 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти.

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г., в размер на 45 279 000 лв. за дофинансиране на дейности по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с бенефициент Министерство на здравеопазването.

Министерството на здравеопазването е бенефициент по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който е със срок на изпълнение до 23.12.2023 г. Основната цел на проекта е обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна.

С приемането на постановлението ще се осигури възможност за реализиране на дейностите по проекта след неговото приключване, ще се осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ и осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ на гражданите при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Кабинетът прие решение за утвърждаване на Национална аптечна карта

Министерският съвет прие Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална аптечна карта.

С Националната аптечна карта се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки чрез извършване на анализ на достъпа на населението до аптеки, които осъществяват дейности по различни направления. Сред тях са отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, приготвяне на лекарствени продукти както и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В обхвата на Националната аптечна карта влизат още и отпускането на лекарствени продукти от ветерани от войните, на военноинвалиди и военнопострадали, както и отпускането на лекарствени продукти по лекарско предписание, които не се заплащат с публични средства и на лекарствени продукти без лекарско предписание. 

Изменя се постановлението, с което се одобряват допълнителни плащания по бюджета на МЗ за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на две болници

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 88 от 2018 г., с което се одобряват допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД. гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч.

С постановлението се удължава срокът за възстановяване на средствата от лечебните заведения до 10.12.2024 г.

Проектът на постановление съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаването на качеството на медицинската помощ.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с подобряване на финансовото състояние на лечебните заведения и оптимално задоволяване на потребностите на населението от болнична медицинска помощ в областите Враца и Ловеч.

Приет е Доклад за състоянието на защитата при бедствия

На свое заседание правителството на Република България прие Решение на Министерския съвет за приемане на Доклад за състоянието на защитата при бедствия и Доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.

Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяване на държавната политика в областта на защитата при бедствия (Съвета) е създаден на основание чл. 62, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Съветът организира и осъществява дейността си в изпълнение на разпоредбата на чл. 62, ал. 4 от ЗЗБ, както и в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия (Правилника), приет с Постановление № 305 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия (Обн., ДВ, бр. 93 от 2016 г.), изм. и доп. с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2021 г. (Обн., ДВ, бр. 60 от 2021 г.).

Съветът е постоянно действащ орган на Министерския съвет за осигуряване на координация и сътрудничество при провеждането на държавната политика в областта на защитата при бедствия, изпълнява функциите на национална платформа за намаляване на риска от бедствия в изпълнение на Рамката за действие от Хього 2005- 2015 и Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 626, ал. 1, т. 8 от Закона за защита при бедствия, Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет прави преглед и изготвя Годишен доклад до Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия. Също така, съгласно изискванията на чл. 6в, ал. 8 от ЗЗБ, министърът на вътрешните работи ежегодно внася в Министерския съвет Доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.

В Доклада за състоянието на защитата при бедствия е отчетено актуалното състояние на защитата при бедствия на територията на страната, като на тази база е изготвен и Доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година. При изготвяне на докладите е използвана информация, свързана с дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия, събраните данни за отчитането на напредъка по изпълнението на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030, както и обобщена информация от предоставените доклади от областните управители за състоянието на защитата при бедствия и за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране.

Увеличават се минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

Министерския съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 година за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

С приемането на Постановлението минималните диференцирани размери се увеличават, както следва:

  • от 3 лв. на 5 лв. на дете за бюджетна година – за децата в държавните, общинските и частните детски градини и в държавните, общинските и частните училища, включително тези в подготвителните групи;
  • от 5 лв. на 10 лв. на ученик за бюджетна година – за учениците в държавните, общинските, частните и духовните училища в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа;
  • от 5 лв. на 10 лв. на студент за бюджетна година – за студентите редовна форма на обучение във висшите училища;
  • от 5 лв. на 10 лв. на курсант за бюджетна година – за курсантите от висшите военни училища и Академията на МВР.

Предложеното изменение е в изпълнение на приоритетите и мерките в областта на спорта, включени в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. -декември 2024 г., приета с Решение № 506 на Министерския съвет от 26.07.2023 г.

Приемането на предложения проект на Постановление и увеличаването на финансовите средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно­туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища цели повишаване на удовлетвореността на общо 1 038 164 деца и учащи, от които: 215 958 деца в предучилищното образование (в държавни детски градини – 661, в общински детски градини – 209 339, в частни детски градини – 5 958), 687 497 ученици (в държавни училища-96 080, в общински училища-577 493, в частни училища-13 924) и 134 709 студенти/курсанти (124 279 в държавни висши училища и 10 430 в частни висши училища), и насърчаване на мотивацията им за здравословна физическа активност, занимания със спорт и участие в спортно-туристически дейности.

Създаден е Консултативен съвет по въпроси, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела

Със свое постановление правителството създаде Консултативен съвет по въпроси, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела, по които държавата се представлява от министъра на финансите.

Съветът ще се състои от председател – министърът на финансите, заместник-председател – министърът на правосъдието, и членове – заместник-министри на финансите, на правосъдието, на външните работи, на икономиката и индустрията, на енергетиката, на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството. Поименният състав ще се определя със заповед на министър-председателя.

Министърът на финансите ще представлява Съвета, ще определя дневния ред, ще насрочва и ръководи заседанията и ще организира и контролира изпълнението на решенията. При отсъствие на председателя неговите функции ще се изпълняват от заместник-председателя.

Предвидена е възможност с решение на Съвета да се създават работни групи, които да подпомагат неговата работа. Те ще подготвят общи стандарти и правила за възлагане на представителството на българската държава по международни арбитражни дела, включително при наличие на рамкови споразумения, ще разглеждат и оценяват различни сценарии във връзка с международните арбитражни дела и ще подпомагат Съвета по други въпроси от негова компетентност.

Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на Съвета ще се осигурява от дирекция „Съдебна защита“ на Министерството на финансите, която ще изпълнява функциите на секретариат.

Чрез създаването на Консултативния съвет ще се подобри координацията и ангажираността на компетентните държавни органи и ще се осигури достатъчно публичност, прозрачност и по-ясни правила при организирането на защитата на българската държава по международни арбитражни дела.

Увеличени са трансферите за общините във връзка с проведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и на 5 ноември 2023 г.

Със свое постановление правителството прие изменение и допълнение на ПМС № 128 от 31 август 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.

С приетото постановление се одобряват допълнителни трансфери по бюджетите на общините, в общ размер на 83,2 хил. лв., за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии, общинските избирателни комисии и специалистите, подпомагащи дейността на общинските избирателни комисии. Средствата са определени на база действителните разходи за възнаграждения, включително осигурителни вноски, предоставена от кметовете на общините в Министерството на финансите.

Необходимите допълнителни средства се осигуряват за сметка на предвидените разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2023 г.

С промяната се гарантира обективно разпределение на средствата по бюджетите на общините за 2023 г. за финансиране на възнагражденията, включително осигурителните вноски, на членовете на секционните избирателни комисии, общинските избирателни комисии и специалистите към общинските избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, проведени в два тура – на 29 октомври 2023 г. и на 5 ноември 2023 г.

Близо 80 млн. лева за безплатни учебници за всички ученици от следващата учебна година

Правителството одобри 79 131 905 лв. за осигуряване на безплатни учебници и учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за всички ученици от VIII до XII клас. Те ще получават безвъзмездно и достъп до електронно четимите учебници. Ще бъдат осигурени и средства за учебници, учебни комплекти и за достъп до електронно четими учебници по учебните предмети майчин език, религия и хореография за всички ученици от I до XII клас, които изучават тези учебни предмети.

Това ще се случи от учебната 2024/2025 година. До сега се осигуряваха безплатно познавателни книжки за децата от I до IV възрастова група и учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас.

Целта е по този начин да се даде равен достъп до образование на всички ученици и да се гарантира достъпа им до качествено училищно образование.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МС

Правителството одобри близо 10,5 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 година. Средствата са разпределени както следва:

– За доизграждането на храм „Св. цар Борис Покръстител“ – гр. Пловдив, ж.к. ,,Тракия“ -2 000 000 лв.;

– За Духовната семинария в гр. Пловдив-240 000 лв.;

– За Шипченски манастир „Рождество Христово“ -615 000 лв.;

– За храм „Св. Пимен Зографски“ -гр. София -190 000 лв.;

– За изграждане на храм „Св. Иван Рилски“ за българската общност в Лондон -1 500 000 лв.;

– За православното училище „Св. св. Кирил и Методий“ -гр. Ловеч-500 000 лв.;

– За храм „Въведение Богородично“ -гр. Благоевград -300 000 лв.;

– За доизграждане на храм „Св. Троица“ -с. Драгор, общ. Пазарджик -300 000 лв.;

– За храм „Св. Георги“ -гр. Хасково, ул. ,,Драгоман“ -200 000 лв.;

– За храм „Св. Георги“ -с. Левуново, общ. Сандански – 50 000 лв.;

– За храм „Св. Троица“ -с. Лисец, общ. Ловеч -150 000 лв.;

– За храм „Покров Богородичен“ -гр. София -250 000 лв.;

– За манастир „Св. пророк Илия“ -гр. София-200 000 лв.;

– За Врачешки манастир „Св. Четиридесет мъченици“ -200 000 лв.;

– За храм „Рождество Христово“ -гр. София, кв. ,,Младост“ -150 000 лв.;

– За финансиране на ремонта на сградата на Висшия ислямски институт – гр. София- 3 500 000 лв.

– За доизграждане на храм „Св. Иван Рилски Чудотворец“ – с. Изгрев, общ. Благоевград – 100 000 лв.

Допълнително средства се отпускат за:

– поддръжка и ремонти на църквата в Истанбул „Св. Стефан“ – 80 000 лв.

– поддръжка и ремонти на църквите в Одрин „Св. Георги“ и „Св. Константин и Елена“ – 20 000 лв.

Изменят се условията за предоставяне на заем на ,,Университетска многопрофилна болница за активно лечение ,,Александровска“ ЕАД – София

Министерският съвет одобри изменение на условията за предоставяне на заем на ,,Университетска многопрофилна болница за активно лечение ,,Александровска“ ЕАД – София и Проект на допълнително споразумение за изменение на договора между Министерството на здравеопазването и „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД – София за предоставяне на заем за погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение ,,Александровска“ ЕАД – София е лечебно заведение със 100 на сто държавно участие в капитала с предмет на дейност осъществяване на болнична помощ, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. С проекта на допълнително споразумение се определя размера на главницата на предоставения заем от 35 000 000 лева на 33 441 675.39 лева. както и Приложение № 1, погасителен план към Договора за предоставяне на заем, който се изменя, отразявайки действителния размер на усвоените средства и съдържа преизчислени погасителна вноска, остатък по главницата, главница и лихва.

Централизираното изграждане и поддържането на регистрите ще се реализира като част от дейностите по системна интеграция

Министерският съвет възложи на министъра на електронното управление да реализира централизираното изграждане и поддържане на регистри, както и дигитализирането на идентифицираните до 305 регистъра като част от дейностите по системна интеграция.

Решението е необходимо с оглед на осигуряване на изпълнението на изисквания на Закона за електронното управление (ЗЕУ) в изключително кратките срокове, предвидени от законодателя, както и за свързаното с това ефективното, ефикасно и икономично разходване на публичния финансов ресурс.

По-рано през годината кабинетът прие и график за дигитализиране на хартиените регистри на администрацията и привеждането им в съответствие със ЗЕУ, което ще даде възможност всички регистри, воденето на които е предвидено в закон, да преминат плавно и поетапно изцяло в електронна форма, както и да може да се заявява вписване, промяна или заличаване на обстоятелства по електронен път. Така те ще отговарят на изискванията за сигурност, надеждност и оперативна съвместимост, като ще позволяват автоматизиран обмен на данни с други електронни системи.

Дигитализирането на хартиените регистри ще осигури прозрачни, проверими и проследими процедури за водене на регистри, както и значително намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Променят се утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Министерският съвет на Република България прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 202Зг. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 202Зг. и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023г. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Постановлението е във връзка със сключени договори, обезпечаващи изпълнението на дейности само по изграждане и ремонт на сгради и съоръжения за Петролна база Антон, както и обезпечаване реализирането през 2023 г. на поет ангажимент през 2022т. по сключен договор за закупуване и доставка на зърно.

България ще продължи участието си в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“

Министерският съвет прие решение за прекратяване участието на рота и национален поддържащ елемент в състав до 140 военнослужещи и до 50 единици военна техника от въоръжените сили на Република България в състава на многонационалния батальон на EUFOR във военната операция на ЕС в Босна и Херцеговина (EUFOR AL ТНЕА).

България ще продължи участието си в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“ с контингент до 20 (двадесет) военнослужещи към щаба на операцията и подчинените структури с ангажимент за предоставяне при необходимост на сили в състав до 150 военнослужещи към Оперативния резерв (ORF), изпълняващ задачи по силата на споразумението между НАТО и ЕС ,,Берлин Плюс“.

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство за създаване на Противоминна военноморска група в Черно море

Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобри проект на Меморандум за разбирателство за създаване на Противоминна военноморска група в Черно море (МСМ Black Sea) между Република България, Румъния и Република Турция.

Основната задача на МСМ Black Sea ще бъде осигуряване на безопасността на морските пътища в Черно море и противодействие на минната заплаха, възникнала след началото на руската агресия срещу У крайна. Дейността на групата няма да бъде насочена срещу никоя друга държава и се очаква да спомогне за подобряване на взаимодействието и добросъседските отношения между участниците, без това да заменя присъствието и провежданите дейности по възпиране и отбрана на НАТО в района на Черно море.

Одобрена е българската позиция за подкрепа приемането и подписване на Декларацията на ОИСР за „Изграждане на по-добри политики за по-устойчиви здравни системи“

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позицията на Република България за подкрепа приемането и подписване на Декларацията на ОИСР за „Изграждане на по-добри политики за по-устойчиви здравни системи“, която ще се приеме от министрите по време на срещата на министерско ниво на Комитета по здравеопазване на ОИСР в гр. Париж. Френска република на 23 януари 2024 г.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени следните теми: ,,Устойчивост на здравната система: Уроците от ефективните политики“. ,.Климатични промени и влиянието им върху здравето“,  „Бъдещето на дигиталното здраве след COVID-19“, „Укрепване на общественото здраве: здрави популации за по-устойчиви здравни системи“, „Укрепване на устойчивостта на психичното здраве“, „Бъдещето на фармацевтичната политика“ и „Инвестиране в устойчивост: здравната и социалната работна сила“.

В допълнение, по време на заключите.1ната фаза на министерската среща на 23 януари 2024 г., се очаква да бъде приета от министрите на страните-членки на ОИСР и държавите кандидат-членки Декларация на ОИСР на тема „Изграждане на по-добри политики за по-устойчиви здравни системи въз основа на предварително разпространен финален проект на документа.

Присъединилите се държави към декларацията поемат ангажимент да работят заедно в постигането на общата цел – устойчива и екологична здравна система. с насоченост към пациента и интегрираща в себе си новите технологии за подпомагане на процеса на обработка на здравните данни. Присъединяването към Декларацията ще демонстрира готовността на България за ангажираност с политиките и целите на ОИСР, респ. готовност за присъединяване към Организацията, което е сред основните цели на външната политика на Република България.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България

Министерският съвет прие на свое заседание проект на Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България .

С предложения законопроект се предвижда необходимостта от координиране на дейностите на държавните органи по отношение на политиките спрямо българите в чужбина. За целта се предлага създаването на Съвет за координация на политики за българите извън Република България, който ще има функции на основен действащ механизъм за цялостна координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика по отношение на българските общности и техните организации извън страната. Съветът ще издава насоки и ще препоръчва действия за реинтеграция на завръщащите се в Република България български граждани, ще защитава правата и интересите на българите зад граница, ще синхронизира дейностите по програми и проекти, насочени към българските общности и техните организации извън страната и ще координира работата на органите на централната власт при провеждането на политиката, свързана с българите извън страната.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.

Предложеният законопроект цели прецизиране и допълване на процедурите по отношение на промяната на гражданството.

Със законопроекта се предвижда допълване на условията за придобиване на българско гражданство от лица с български произход, както и от лица с родител, придобил българско гражданство, като владеенето на български език се въвежда като задължително условие.

Предлага се и създаването на разпоредба, която да прави невъзможно освобождаване от българско гражданство на лица, срещу които има образувано наказателно производство от компетентен орган, както и на такива, които имат непогасени финансови задължения към българската държава или към българско физическо или юридическо лице, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Съществен момент в законопроекта е създаването на разпоредба, която предвижда възможност за отмяна на натурализацията в случаите на системно и умишлено уронване на престижа на Република България, на българските институции и национални интереси чрез реч на омраза или при извършване на действие от омраза срещу българската държава, нейни граждани и/или български общности в чужбина.

Предлага се също така преустановяване на съществуването на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Със законопроекта се предвижда още връчването на удостоверенията за придобиване на българско гражданство да се извършва на тържествена церемония, която ще се извършва в Министерството на правосъдието или в дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина.

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за филмовата индустрия

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия

С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия се цели:

•          осигуряване на съответствие с Регламент (ЕС) 651/2014, с оглед изменението му с Регламент

•          осигуряване равнопоставеност на всички организации с оглед участието им в процедурата по избор на Националния съвет за кино, както и създаване на предпоставки за повече обективност и публичност при избора на членове;

•          създаване на условия за по-ефективна работа на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ ;

•          синхронизиране и прецизиране на различни разпоредби, регламентиращи процедурите по предоставяне на държавни помощи, както и преодоляване на някои констатирани в досегашната практика по прилагане на Правилника слабости, свързани с оценката на Художествената комисия и процедурата по кандидатстване и разглеждане на проекти по схемата за възстановяване на разходи по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ.

Приемането на промените ще допринесе за по-бързо и по-ефективно провеждане на процедурите и за достигане на отпусканите средства до по-широк кръг кандидати, за по-голяма обективност и прозрачност при оценяването и за попълване на някои нормативни празноти и противоречия при прилагането на Правилника.

Правителството при Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи

С промяната се цели да бъдат уредени случаите, свързани с издаване на лична карта на български граждани, включително и при издаването на първа лична карта на 14-годишните лица, когато заявителите нямат постоянен адрес, съответстващ на Националния класификатор на постоянните адреси Република България, поддържан от Главна дирекция „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвидено е в тези случаи при подаване на заявление за издаване на лична карта българските гражданите да представят удостоверителен документ от съответната общинска администрация за адресна регистрация по реда на Закона за гражданската регистрация. Съгласно действащото законодателство регистрацията на постоянен адрес е въведена с цел невъзможност за регистриране на фиктивни адреси на български граждани.

 С приетата промяна на Правилника за издаване на българските лични документи ще се препятства възможността за издаване на лични карти на български граждани с неактуални данни, тъй като личната карта на българските граждани е основен документ за самоличност, валиден на територията на Република България или на територията на друга държава съгласно международни договори. За да може да изпълнява тази функция тя следва да съдържа актуални данни за нейния носител, в противен случай би затруднила процеса на идентификация.

Изменението в правилника не отменя възможността български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението и не могат да посочат постоянен адрес в Република България да се вписват служебно в регистър на населението от район „Средец“ на гр. София.

Одобрени са промени в пет наредби

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове.

Променят се Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“; Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за образователно-квалификационна степен „магистър“; Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“,„Акушерка“ и „Лекарски асистент“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър; Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по … “ и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността ,,Управление на здравните грижи“ за образователно-квалификационните степени „магистър“ и „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“.

В резултат на промените в посочените нормативни актове отпадат съществуващите изисквания за балообразуващи оценки по биология и химия от дипломата за средно образование при кандидатстване по специалностите медицина, дентална медицина и фармация, тъй като в резултат на реализираните промени в средното образование вече не всички завършващи средно образование ученици изучават тези предмети. Отстранява се непълнота по отношение провеждането на практическото обучение на студентите по специалност „Масажист ( с увредено зрение)“, като се дава възможност и на преподаватели със специалност „Рехабилитатор“ да участват в него. Предоставя се достъп на лекарските асистенти до обучение по специалност „Управление на здравните грижи“, аналогично на всички останали регулирани медицински професии от професионално направление „Здравни грижи“. Също така в изброените наредби за единни държавни изисквания се посочват минималният брой изискуеми кредити в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и съответното ниво по Националната квалификационна рамка и се синхронизира терминологията с тази в Закона за лечебните заведения по отношение на лечебните заведения, които могат да провеждат практическо обучение на студенти.

Изменя се Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

С промените в администрацията на Министерския съвет се обособява дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, която следва да обезпечи информационното осигуряване на Министерския съвет и неговата администрация. За целта се правят компенсирани промени с 6 щ. бр. в числеността на администрациите на МС и на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Приети са структурни промени в АОП и Министерството на финансите

Със свое постановление правителството прие промени в нормативни актове на Министерския съвет, определящи структурата и функциите на Министерството на финансите и на административни структури към министъра на финансите.

За изпълнение на възложените с промените в Закона за обществените поръчки нови дейности на Агенцията по обществени поръчки са направени промени в Устройствения правилник на АОП. С тях се осигурява съответствие на правомощията на изпълнителния директор, регламентирани в Устройствения правилник на АОП, с тези в Закона за обществените поръчки. Увеличава се щатната численост на персонала на Агенцията за сметка на числения състав на Агенция „Митници“. Урежда се разпределението на отговорностите по изпълнение на новите дейности между съответните административни звена в АОП и упражняването на контрола по изпълнението им.

За постигне на максимална ефективност при координацията на програмите и инструментите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз и други донори, част от функциите на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ (ВОП) на Министерството на финансите, свързана с информационните и комуникационни дейности по Европейските фондове преминава към дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) на министерството, заедно с 6 щатни бройки, които в момента отговорят за тези дейности в дирекция ВОП.

Същевременно с цел кадровото обезпечаване на функциите по комуникационни дейности, произтичащи от изпълнението на „Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната“ се разширява капацитетът на дирекция ВОП в Министерството на финансите с 6 щатни бройки, осигурени за сметка на намаляване на числеността на персонала на Националната агенция за приходите. Създава се отдел, чиято функционална характеристика включва основно изпълнението и координацията на Комуникационна стратегия.

Новият отдел ще бъде свързващото и координиращо звено между всички институции, изпълняващи дейности и мерки от Комуникационната стратегия, както и в комуникацията и координацията с Европейската комисия. В период от 18 месеца (12 месеца преди датата на членството в еврозоната и 6 месеца след нея) Министерството на финансите е институцията, отговорна за повишаване на обществената информираност за приемането на еврото, като предоставя достъпна, разбираема и навременна информация и противодейства на опити за дезинформация и измами.

Одобрени са допълнителни трансфери по общински бюджети

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките  за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища пpeз 2023 г., приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г.  Необходимите финансови средства, които следва да се осигурят по бюджетите на общините са в размер общо на 48 195 лева. Постановлението не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност средства в централния бюджет за 2023 година.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

С приемането на проекта на акт ще се осигури увеличение на утвърдените разходи по Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве; Политика в областта на диагностиката и лечението; Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия и по бюджетна програма „Администрация“ и намаление на утвърдените разходи по Политики в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве бюджетна програма „Държавен здравен контрол“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ и Политика в областта на диагностиката и лечението с цел компенсиране на реализиран към момента недостиг и постигане на съответствие между планирани и необходими за постигане целите на политиките и програмите.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram