Вижте в пресс тв решенията от днешното правителствено заседание

0
721
Парламентарни избори 2021#

Правителството прие Национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата

Министерският съвет прие Решение за приемане на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Република България, 2021-2025 г.

Програмата е продължение на действаща в периода 2015 – 2020 г. Националната програма. Целта е трайно подобряване на оралното здраве на децата до 18-годишна възраст. Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина.

Продължаването на програмата за следващ петгодишен период ще даде възможност за повишаване информираността на населението за профилактика на оралните заболявания и подобряване знанията и уменията на децата за опазване на оралното им здраве, както и до по-нататъшно намаляване разпространението на зъбния кариес, при възрастовите групи с извършено силанизиране.

Министерският съвет прие Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г.

Правителството прие Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г. Основните дейности на Националната програма са насочени към продължаване на широката информационна кампания за значимостта на рак на маточната шийка и възможностите за първична профилактика чрез имунизация, заплатена с публични средства, чрез идентифициране, консултиране и обхващане с имунизацията срещу човешки папилома вирус на момичета между 10 и 13-годишна възраст.

Данните за 2018 г. показват, че заболяемостта от рак на маточната шийка за България е 28.7 на 100 000 жени, при средна за Европа – 13.4 на 100 000 жени.

Пътят за намаляване както на заболяемостта, така и на смъртността от рак на маточната шийка, е профилактиката. Профилактичните ваксини срещу рак на маточната шийка притежават над 90% ефикасност.   

По тази причина се предвижда Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка да бъде продължена и в периода 2021 – 2024 г.

Одобрена е Национална програма „Дигитална квалификация“, по която ще се обучават преподаватели от висши училища, учители и представители на бизнеса

Правителството одобри Национална програма „Дигитална квалификация“, по която в рамките на три години ще се обучават настоящи и бъдещи преподаватели по учебни дисциплини и учители по учебни предмети и модули, свързани с работата в дигитална среда, както и представители на бизнеса, които искат да започнат да преподават. Основната цел е чрез допълнително обучение да се преквалифицират преподаватели по други дисциплини и да се обучат представители от практиката, за да могат да преподават дисциплини, свързани с ИКТ и дигитализацията в различните степени на образователната система. Ще се обучат и учители по различни предмети в системата на средното образование, за да им се осигури възможност да се преквалифицират като учители по информатика и информационни технологии.

Предвижда се да бъдат обучени 1000 преподаватели в прилагането на компетентностния подход с акцент върху дигиталните компетентности, обучители и обучени учители и преподаватели по ИКТ-базирани иновативни технологии, както и такива, които могат да провеждат квалификационна дейност по тези теми. В рамките на програмата е предвидено и изработване на платформа за обмен на добри практики. Бюджетът на програмата за тригодишен период е 2 000 000 лева.

Министерският съвет предлага акад. Васил Сгурев за награждаване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Министерският съвет дава предложение до Президента на Република България за награждаване на акад. Васил Сгурев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за особено значимите му заслуги за развитието на електрониката, роботиката и информационните технологии. Предложението е инициирано от Българската академия на науките (БАН).

Васил Сгурев е роден на 3 май 1936 г. в гр. Първомай. През 1960 г. завършва висше инженерно образование в Санкт Петербург, Русия, със специалност „Електромеханика“, а след това специализира в Института по кибернетика в Киев и в Института по информатика в Санкт Петербург. През 1968 г. защитава докторската си степен, през 1989 г. е избран за член- кореспондент на Академията, а през 1997 г. става академик. Заемал е длъжността председател на Федерацията на научно-техническите съюзи, на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“, на Българската асоциация по изкуствен интелект и на Дружеството по разпознаване на образи.

Акад. Сгурев е автор на 14 монографични труда и 155 научни доклада в България и в чужбина и едно учебно ръководство. Има общо 419 научни публикации у нас и в чужбина, като 231 от тях са на английски език, а 59 – на руски език. Понастоящем в Scopus се откриват 62 документа и 107 цитирания на академика, а в Web of Science – 47 документа и 54 цитирания. Има признати 30 авторски свидетелства и патенти, седем от които са реализирани в чужбина, а името му е вписано в „Златната книга“ на българските изобретатели на патентното ведомство на България.

В продължение на 10 години акад. Сгурев е член на Комисията по машинно-електротехнически науки към Президиума на Висшата атестационна комисия, бил е ръководител на дейността на БАН по Националната програма за персонални компютри, както и на програмата за промишлени роботи. Участвал е в програмните комитети на над 30 международни конференции. Като преподавател чете лекции във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, УниБИТ-София, и в Нов български университет. Ръководител е на 16 успешно защитили докторанти.

За високите си постижения акад. Сгурев е получавал множество награди, като през 2010 г. е удостоен с орден „Стара планина“ – първа степен.

Правителството прие промени в механизма за научни консултации от БАН

Министерският съвет прие промени в Механизма за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките (БАН). Предложението за изменение е породено от настъпила необходимост за усъвършенстване прилагането на Механизма.

Финансирането на Механизма продължава да е за сметка на предоставени целеви средства на БАН от държавния бюджет за изпълнението на национално възложени дейности. Изменението ще позволи заявителите на научни консултации, които са органите на изпълнителната власт, да имат възможност да предоставят средства за по-големите по обем и специфика научни консултации. Досега разходите се поемаха изцяло от Академията. Изключението се отнася за случаите, когато за изпълнението на научна консултация, поради нейната специфика и/или обем, или при възникване на форсмажорни за държавата обстоятелства, е необходимо специфично оборудване, закупуване на консумативи, както и за заплащане на допълнително възложен на специалисти труд и/или командироването им.

Промяната е от изключително значение, както за органите на изпълнителната власт, които са заявителите на научни консултации, така и за самата Академия, която ще може да разгърне потенциала си да служи на държавата и обществото.

Вследствие на промените ще се осигури в по-голяма степен своевременното използване на капацитета на учените и специалистите от БАН при вземане на неотложни решения и при предприемане на действия по актуални и/или извънредно възникнали важни въпроси за държавата и обществото. Ще се създаде възможност да се балансира приемът на студенти между висшите училища, в съответствие с политиката за определяне на оптимален общ брой за студенти и докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението.

Правителството одобри трансфер от 100 млн. лв. по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити

Правителството прие Решение на Министерския съвет за одобряване допълнителни средства по Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 и за промени в Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП). Изпълнението им е възложено на „Българска банка за развитие” АД.

С решението бюджетът по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID- 19, се увеличава от 200 млн. лв. на 300 млн. лева. Допълнителните 100 млн. лева се пренасочват от свободния ресурс по Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малките и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19.

По този начин ще се отговори на нуждата от увеличаване на средствата по програмата, както и от продължаващото активно търсене на безлихвени заеми пред търговските банки-партньори.

Министерският съвет дава съгласие за прилагане на гъвкав подход за управлението на ресурса и възлага на ББР при необходимост и съобразно изпълнението на програмите да прави преразпределение на средства между бюджетите на двете програми до размера на финансовия ресурс от 700 млн. лева.

Правителството одобри 8 807 000 лева за финансиране на Национална програма „Европейски научни мрежи

Министерският съвет одобри 8 807 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2021 г. за финансиране на планираните дейности през втората година на Националната програма „Европейски научни мрежи“.

Програмата се изпълнява в периода 2020-2022 г. и дава възможност на 13
български държавни висши училища и научни организации да кандидатстват за
финансиране по нея. Общият бюджет на програмата е до 12 622 000 лв. Целта е да се подпомогнат университети и научни организации в страната, чиито
проекти са били оценени високо по мярката „Туининг” на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020”, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

С националното финансиране те ще могат да запазят вече изградени
международни научни партньорства, да изградят нови и да участват в европейски научни мрежи. С приоритет ще са и дейностите, свързани с докторантските програми и управлението на научни проекти.

В резултат от изпълнението на програмата българските университети и научни институти ще са в състояние да се включат по-активно и в процеса на подготовка в следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа”.

Правителството одобри над 8 млн. лв. за възстановяване на транспортни разходи на учителите

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 8 115 597 лв. за възстановяване на разходите за транспорт и за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Необходимите средства са изчислени на базата на получена информация от кметовете на общини, като са приспаднати неусвоените средства от предходни години.

С 8 036 091 лв. ще бъдат възстановени транспортните разходи на 16 780 педагогически специалисти от 2 757 институции от 262 общини.  

За 3 371 учители от 1 063 детски градини се отпускат 1 794 444 лв., за 13 235 педагогически специалисти от 1 634 училища – 6 138 291 лв. и за 174 пътуващи специалисти от 60 центъра за подкрепа за личностно развитие – 103 356 лв.

С останалите 79 506 лв. се възстановяват разходите за наем на 53 педагогически специалисти от 41 институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Одобрени са промени във финансовото разпределение на средствата за 2021 г. по оперативните програми 2014 – 2020 г. от новия инструмент на ЕС – REACT-EU

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява промени във финансово разпределение на средствата от ЕС за 2021 г. по оперативни програми 2014 – 2020 г в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката – REACT-EU.

Средствата от REACT-EU за България за 2021 г. се увеличават от 804,2 млн. лева на 853,4 млн. лева, във връзка с прилагането на инфлационен индекс на ниво ЕС за периода на изпълнението на Инструмента.

Допълнителният ресурс от 49,2 млн. лева ще бъде разпределен в равни дялове към оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“. С тези средства ще бъде увеличен размера на изпълняваните и планираните операции по двете програми за инвестиционна подкрепа за малки и средни предприятия и за запазване на заетостта.

Правителството разреши продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД

Правителството разреши продажбата на пет недвижими имота, собственост на „Напоителни системи” ЕАД. Дружеството е собственик на имотите, но изпитва затруднения по поддръжката и стопанисването им.

Продажбата им ще се осъществи на търг, при начални цени, не по-ниски от пазарните стойности, определени от независими оценители. По този начин „Напоителни системи“ ЕАД ще реализира допълнителни приходи, различни от приходите от основна дейност и ще се освободи от бъдещи разходи за данъци, поддръжка и охрана.

Одобрена е позицията на България за да­ване на съгласие да участва по Дело С-520/20 пред Съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията и даде съгласие на Република България да участва по дело С-520/20, Началник на Районно управление Силистра пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Силистра.

Производството пред Съда на ЕС се отнася до заповед, издадена от началник на Районно управление Силистра, с която е разпоредено да бъде върнат на Норвегия вещ – лек автомобил, иззет във връзка със сигнал за издирване в Шенгенската информационна система, въведен от норвежката страна.

Изложеният в позицията правен анализ показва, че изцяло е спазена действащата правна рамка и издаденият от началника на РУ-Силистра акт напълно отговаря на разпоредбите на българското законодателство.

27 проекта в секторите „Транспорт“ и „Околна сре20да“ са подкрепени от JASPERS през 2020 г.

Правителството одобри отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие 2014-2020 г. на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) през 2020 г.

В рамките на изминалата година 27 проекта в областите „Транспорт” и „Околна среда” са получили експертна помощ от страна на Инициативата. Реализираните дейности са насочени към повишаване качеството на подготвяната документация по приоритетни национални проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към засилване на институционалния капацитет.

JASPERS е традиционен партньор в усилията на страната ни за постигане на ефективно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Предоставяната по линия на JASPERS техническа помощ е безвъзмездна за страната.

Министерският съвет одобри 16 Национални програми за развитието на образованието за 2021 година

Министерският съвет одобри 16 национални програми (НП) за развитие на образованието за 2021 година. Програмите са насочени към модернизиране на училищната инфраструктура, развитието на иновативните практики, насърчаване взаимодействието с родителите и др. като продължават доказали се успешни практики от последните години.

НП „Иновации в действие“ е в подкрепа на иновациите сред основните и началните училища и сред професионалните гимназии, както и иновациите, ориентирани към ученици от уязвими групи. Педагогическите специалисти ще се стимулират да анализират, да експериментират, но и да популяризират своите иновативни практики и продукти.

Акцент на НП „Бизнесът преподава“ е ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите. Програмата предвижда посещения на представители на бизнеса в училища, както и на учители в предприятия. С това се цели повишаване качеството на преподаване и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите, както и създаване на партньорства между училища и работодатели.

Продължава изпълнението на програмите за квалификация на учителите, включително за извънкласни дейности, НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, както и тези за подготовка и участие на ученици в олимпиади и състезания и провеждане на НВО. И през 2021 година по програма „Мотивирани учители“ ще бъдат привличани към системата преподаватели и специалисти от различни професионални области, като ще се финансира подготовката им във висшите училища, както и допълнителни практически обучения.

Предвижда се през тази година да продължи финансирането за подобряване на условията за експериментална работа в училищата, в които от следващата учебна година ще има профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предоставят се и условия за подкрепа на целодневната организация на учебния ден на учениците и се създават условия за личностно развитие чрез занимания по интереси и творчески изяви.

За трета година ще се стимулира усвояване на учебното съдържание както чрез посещения на музеи, така и посещения на театрални постановки и концерти, срещи с актьори и музиканти по теми, свързани с конкретно учебно съдържание. Модулът „Библиотеките като образователна среда“ е свързан с подобряване на библиотечната среда – създаване на кът за четене – училищното пространство, което подпомага, развива и насърчава четенето. За втора година е включен и модул, по който се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Продължават програмите за осигуряване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище и подпомагането на общините в процесите на десегрегация и недопускане на вторична сегрегация. НП „Успяваме заедно“ ще подкрепя детските градини и училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, в две посоки – за споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина/училището, както и за насърчаване на двигателната активност на децата.

В рамките на НП „Заедно за всяко дете“, се предвижда да бъде осигурен постоянен достъп на всички 265 общини до Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ), чрез която се работи за обхващане и оставане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Общините имат ключова роля в дейността на екипите за увеличаване обхвата на децата, включени в предучилищното образование, която се засилва с въведеното с промените в Закона за предучилищното и училищното образование задължително предучилищно образование и за 4-годишните деца.

Продължава изпълнението и на НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, чрез която се проследяват личните постижения на учениците и се създават условия за екипна работа между учителите от начален етап и тези от детската градина, както и с преподавателите от прогимназиален етап.

И през 2021 г. ще бъде поставен акцент на взаимодействието в училищната общност и участието на родителите в различни инициативи по програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. По НП „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ ще бъдат разработени помагала на чужд език по общообразователни учебни програми за IX и за X клас, с изключение по учебния предмет български език и литература и учебния предмет чужд език.

Правителството отпусна допълнителни средства в размер на 3 300 000 лв. за финансиране на ННП „ Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство

Министерския съвет одобри допълнителни средства в размер на 3 300 000 лв. По бюджета на Министерството на образованието и науката за финансиране на изпълнението на дейностите през първата година на двете нови Национални научни програми – „Интелигентно животновъдство” и „Интелигентно растениевъдство”.

ННП „Интелигентно растениевъдство” ще създава и надгражда съществуващи иновативни практики, които ще гарантират устойчивост и конкурентоспособност за работещите в областта на земеделието. Също така ще бъдат осигурени условия за обмен на опит, знания и развитие на учени и изследователи.

С целенасочени научни изследвания за прилагане на изкуствен интелект в земеделието ще се подпомага намаляването на разходите за стопанствата, подобряване на почвите и качеството на водите, ограничаване на използването на торове и пестициди, намаляване на вредните емисии, подобряване на биологичното разнообразие. Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката и е с общ бюджет 4,5 млн. лв., като за първата
година на изпълнение правителството отпуска 1,5 млн. лв. Срокът за изпълнението й е три години.

С изпълнението на ННП „Интелигентно животновъдство“ е предвидено да се предоставят на животновъдите иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда. Изследователите и животновъдите ще имат лесен и контролиран онлайн достъп до средства, ресурси и инструменти за сътрудничество и ще се осигуряват високопроизводителни
информационни и комуникационни технологии за изчисления, свързване, съхранение на данни и за достъп до виртуални научноизследователски екосистеми, както и клиентски мрежи. Бюджетът на програмата също е общо 4 500 000 лв. за три години, като за първата година на изпълнение правителството отпуска 1,5 млн. лв.

Изпълнението на програмите ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.

Променят трасето на републикански път I-8 – Калотина – Капитан Андреево в чертите на Свиленград

С решение на правителството се измества трасето на републикански път I-8 -Граница Сърбия – Калотина -Капитан Андреево в чертите на гр. Свиленград.

Промяната се извършва по предложение на Агенция „Пътна инфраструктура” и община Свиленград, а целта е да се изведе транзитният трафик извън централната градска част след изграждането и пускането в експлоатация на околовръстния път на града.

Старото трасе на републиканския път в Свиленград, с дължина 2,525 км, преминаващо по улиците „Д-р Страшимир Дочков”, „Княз Борис I”, „Цар Симеон Велики” и бул. „България” става публична общинска собственост.

За публична държавна собственост се обявява участък от ул. „Сан Стефано” в града с дължина 2,582 км. По него минава новото трасе на републиканския път, като там се концентрира движението на тежки и лекотоварни автомобили и е свързваща отсечка с автомагистрала „Марица“.

Предложенията за промени на собствеността касаят участъци, преминаващи изцяло по уличната мрежа на гр. Свиленград и не се налагат промени в списъка на общинските пътища.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ получава имоти за управление

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на седем имота – публична държавна собственост.  Те са разположени на територията на община Айтос, област Бургас, като четири от тях са в с. Черноград, а останалите три в с. Тополица.

Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас-фаза 2“, проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив-Бургас“, за изграждане на частта, обособена в Позиция 11 „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос“.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Дубай Експортс

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към министъра на икономиката на Република България и Дубай Експортс (DUBAI EXPORTS), Агенция на Министерството на икономическото развитие на Обединените арабски емирства.

Меморандумът ще подпомогне развитието на двустранното икономическо сътрудничество между Република България и Обединените арабски емирства. Като признават стратегическото значение на развитието на малките и средните предприятия за повишаване на заетостта, икономическата и социалната стабилност, страните се договарят да подпомагат предприятията от съответните държави и да установят и поддържат различни форми на сътрудничество.

В Меморандума се предвижда Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България и Дубай Експортс (DUBAI EXPORTS), Агенция на Министерството на икономическото развитие на Обединените арабски емирства да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от Република България и Обединените арабски емирства. Двете страни поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките, и средните предприятия.

Двете страни ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и други.

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас – централен“

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Свети Влас – централен”, община Несебър, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 84 815,47 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи част от морски плаж „Свети Влас – централен”, община Несебър, област Бургас със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Националната агенция за приходите ще извърши продажба на имущество, отнето в полза на държавата

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, Министерският съвет възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и да продаде имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила 8 съдебни решения.

С приетото решение се предоставят и два автомобила на Министерството на финансите за изпълнение на неговите функции.

Правителството определи председател и заместник-председател на Българския институт по метрология

Правителството определи за председател на Българския институт по метрология Снежана Спасова, а за заместник-председател на БИМ- Валентин Андонов.

Снежана Спасова притежава богат опит и професионални качества в областта на измерванията и метрологията, познава както административните, така и законодателните процедури в тази област и е показала необходимите умения да управлява големи структури с разнородна дейност, което прави нейната кандидатура подходяща за функциите на председател на Българския институт по метрология. Кандидатурата й отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 4 от Закона за измерванията и на чл. 19, ал. 5 и ал. 6 от Закона за администрацията.

Валентин Андонов притежава богат управленски опит в големи структури с разнородна дейност, което прави неговата кандидатура подходяща за функциите на заместник-председател на Българския институт по метрология.

Българският институт по метрология (БИМ) е специализиран орган, второстепенен разпоредител към Министерството на икономиката. Председателят и зам.-председателят на БИМ се определят с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя.

Изменя се правителственото решение относно българското участие във военната операция на ЕС в Босна и Херцеговина „АЛТЕА

Министерският съвет на прие решение за изменение на РМС № 484 от 2012 г. за участие на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“.

С това решение се увеличава приносът на България към операцията на ЕС „АЛТЕА” с до 4 военнослужещи.

Сигурността на Босна и Херцеговина винаги е била от стратегическо значение за България, затова и инвестираме сили и средства, за да подкрепяме съвместните усилия на операцията, която следва да бъде източник на доверие за местното население и да продължава да генерира възпиращ ефект срещу всички онези фактори, целящи дестабилизиране на Босна и Херцеговина.

В допълнение, всяко увеличение на приноса ни към операциите и мисиите на ЕС е доказателство за устойчивото изпълнение на ангажиментите на Република България към съюза и се отразява при оценката на приноса ни като държава-членка.

Нa днешното правителствено заседание беше прието също така решение за разрешаване на пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на въздухоплавателни средства, въоръжение, техника и личен състав от Военновъздушните сили на Република Сърбия във връзка с провеждането на съвместни бойни стрелби с формирования за ПВО на Република Сърбия на зенитен полигон на ВВС „Шабла” през 2021 г.

Нова наредба ще регламентира дистанционното обучение във висшите училища

Министерският съвет утвърди Наредба, която урежда държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища в България. Целта е да се актуализира и осъвремени нормативната рамка, приета през 2004 година, с оглед на дигиталната трансформация на образованието и на пандемията от COVID-19.

Досега висшите училища можеха да организират дистанционна форма на обучение, както за придобиване на степен на висше образование, така и за повишаване на квалификацията на специалисти. Промените дават възможност в дистанционна форма да се провежда и продължаващо и допълнително обучение. Регламентира се и възможността за дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити, както и видеоконферентна защита на дипломни работи.

Нов момент има и при оценяването в дистанционната форма на обучение за висшите училища. Те трябва да имат системи за идентификация на студентите и контрол на изпити и оценяване, системи за установяване на опити за плагиатство и съхраняване на изпитни данни и студентски работи в електронен архив поне за 5 години и др.

С прилагането на Наредбата ще се подобри информационната и образователна инфраструктура във висшите училища, което ще благоприятства свързването им в европейски и световни мрежи за висше образование.

Ще има достъп до обществената информация в Единната информационна система за противодействие на престъпността

Ще има възможност за публичен достъп по смисъла на чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация до информацията в Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), която представлява обществена информация. Това предвиждат изменения и допълнения в Наредбата за ЕИСПП, приети от правителството днес.

Промените са в резултат на влязлото в сила допълнение на чл. 384, ал. 4 от Закона за съдебната власт относно материята, свързана със създаването и ползването на ЕИСПП, като се осигурява достъп до извадка от данните, съдържащи се в ЕИСПП, която представлява обществена информация и може да се предоставя по реда и начина, определени с наредбата по чл. 378, ал. 4 ЗСВ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

Повишават се професионалните изисквания за длъжността „контрольор“ в районните здравно-осигурителни каси

Правителството прие Постановление за изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители.

Всички служители от НЗОК и РЗОК, които извършват контрол за качеството на осъществяваната медицинска и дентална помощ вече ще бъдат назначавани по служебно правоотношение. Завишава се изискването за минимален професионален опит от две на три години. В дългосрочен план промените ще създадат условия за кадрова стабилност и интерес към длъжността контрольор в районна здравно-осигурителна каса. Очаква се повишаване на прозрачността и качеството на процедурата за подбор на длъжностни лица, като следствие от задължението длъжността да се заема с конкурс.

Правителството ще компенсира родителите на деца, неприети в детските градини

Родителите на деца в предучилищна възраст, неприети в общински или държавни детски градини или училища поради липса на места, ще бъдат компенсирани със средства от държавния бюджет. Условията за това бяха разписани в приета от правителството наредба. Компенсации ще се отпускат за деца от 3 г. до постъпването им в I клас. Сумата ще е не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищно образование. За 2021 г. тя ще бъде утвърдена до седем дни от влизане в сила на наредбата.

Условията за получаването на компенсациите са детето да не е било прието в държавна или общинска детска градина поради липса на места, да е записано в такава в самостоятелна форма на обучение или да посещава целодневна или полудневна група в частна образователна институция, която не е включена в системата на държавно финансиране.

Държавата ще възстановява платените от родителите средства за обучение и отглеждане до размера на утвърдената от министъра на образованието и науката сума, като ще трябва да предоставят съответните договори и платежни документи за извършени разходи.

След обнародването на наредбата желаещите да кандидатстват за учебната 2020- 2021 година трябва да подадат заявление в общината по настоящ адрес на детето в срок до 30 април 2021 г.

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

С постановлението на Министерския съвет се привеждат текстове в ППЗРВСРБ в съответствие с измененията в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) (бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) (бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.).

Определя се реда за преминаване на срочната служба в доброволния резерв и се създава възможност за приемане на военна служба на лица, преминали срочната служба в доброволния резерв, без конкурс в изпълнение на РазделII, Глава трета „а“ от ЗРВСРБ.

Прецизират се и  съществуващи текстове в ППЗРВСРБ.

Това е постигнато с изменение на чл. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 46, ал. 5, чл. 7, ал. 1, чл. 10, чл. 36, ал. 3, чл. 40, ал. 1 и 3, чл. 42, ал. 1, чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 51а, ал. 2 и отмяна на чл. 34 от ППЗРВСРБ.

Създаден е и нов Раздел в ППЗРВСРБ за определяне на реда за преминаване на срочната служба в доброволния резерв в който се: регламентира редът за преминаването на етапите от срочната служба в доброволния резерв; регламентира ред за обявяване на длъжностите, за които да кандидатстват желаещите да преминат срочна служба в доброволния резерв; определя извършването на подбор на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв; определя сключването на договори с лицата, подали заявления за заемане на обявените длъжности и отговарящи на изискванията за постъпване на срочна служба в доброволния резерв; определя ползването на платен отпуск или начин на неговото обезщетяване; определя прекратяването на договора за срочна служба в доброволния резерв;  определя предлагането на длъжности на преминалите срочна служба в доброволния резерв за приемането им на военна служба или на служба в доброволния резерв.

С § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на постановление се извършва изменение и допълнение на чл. 2 и чл. 7а от ППЗОВСРБ, и се създава чл. 76 в същия. Така се създава възможност в мирно време въоръжените сили да се комплектуват с военнослужещи от лица, изпълнявали срочна служба в доброволния резерв, както и за приемането им на военна служба без конкурс.

Одобряват се 2,5 млн. лв. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 2 573 480 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на непредвидени разходи за провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи и преодоляване на последиците от бедствия. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството обяви имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост. Той се намира на ул. „Климент Охридски” в гр. Омуртаг и представлява едноетажна сграда със застроена площ 75 кв. м. Имотът е в управление на областния управител на Търговище, съгласно Закона за държавната собственост.

Поради отпаднала необходимост правителството отне от Агенция „Пътна инфраструктура” правото на управление върху имоти – публична държавна собственост, представляващи четири терена, заедно с построените в тях сгради, и обяви три от имотите за частна държавна собственост. Те се намират в село Дебелт, община Средец, област Бургас, село Старо Оряхово, община Долни Чифлик, област Варна и село Рояк, община Дългопол, област Варна. Имотите ще преминат в управление на областните управители на област Бургас и област Варна.

Министерският съвет одобри Годишен отчет относно изпълнението на концесионните договори през 2019 г.

Правителството одобри Годишен отчет относно изпълнението на концесионните договори през 2019 г., изпълнение на включените в Актуализирания план за действие на държавните концесии за периода 2019 – 2020 г. проекти и сключените концесионни договори през 2020 г. и Годишен доклад на Комисията за контрол на действията на длъжностните лица по изпълнението на концесионните договори за 2020 г.

Годишният отчет обхваща изпълнението на концесионните договори през 2019 г., както и изпълнението на включените в Плана за действие на държавните концесии проекти. В доклада е отчетено изпълнението на концесионни договори за морски плажове за 2020 г.

За съществено и системно неизпълнение от страна на концесионера през 2020 г. по инициатива на министъра на туризма е прекратен едностранно 1 концесионен договор. От анализа на приложението на мерките става ясно, че на морските плажове цените на чадъри и шезлонги са намалени с най-малко с 50 на сто спрямо максималните по договор, а при липса на определени такива в договора – спрямо сезон 2019 г., а на 25 морски плажа поставените от концесионерите и наемателите плажни принадлежности са предоставяни безплатно на посетителите. Общият брой на плажовете с безплатни и намалени цени на плажни принадлежности е 124.

Одобрени са допълнителни трансфери по общински бюджети и по бюджетите на Министерския съвет и Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 10,508 млн. лв. по бюджетите на общините, по бюджета на Министерския съвет 1,638 млн. лв. и 1 млн. лв. трансфер за Русенския университет „Ангел Кънчев“ чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.

Предоставените допълнителни средства в размер на 450 хил. лв. на община Аксаково са за доизграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване, с. Изворско. Община Враца ще получи 1 млн. лв. за ремонт на улична и пътна мрежа на територията на общината. Община Велинград ще получи 1,2 млн. лв. за ремонт на уличната мрежа в гр. Велинград и в с. Света Петка. Чрез бюджета на община Перник се предоставят 1,5 млн. лв. за основен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгичево и за изграждане на водопровод в кв. ,,Копринено орище” в същото село. Средства в размер на 409,3 хил. лв. се отпускат на община Пордим и ще бъдат разходвани за реконструкция и обзавеждане на НЧ „Просвета-1918”, с. Каменец. На община Тутракан се предоставят 500 хил. лв. за реконструкция на местен път, свързващ републикански път П-21 със с. Цар Самуил. Предоставените на община Елин Пелин 800 хил. лв. са за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нови хан. С допълнителните средства в размер на 1,031 млн. лв. община Етрополе ще реконструира улиците „Столетов“, ,,Стефан Караджа“, ,,Хаджи Димитър“ и „Марийка Гаврилова“, както и междублоковото пространство в жилищен квартал № 114 в град Етрополе. Средствата, предоставени на община Сливница са в размер на 3,618 млн. лв. за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Алдомировци.

Чрез бюджета на Министерския съвет на Българската православна църква Българска патриаршия се предоставят 438 хил. лв. за строително-ремонтни дейности по храм „Св. Йоан Предтеча“, с. Жабляно, общ. Земен и по храм „Св. прор. Илия”, с. Сугарева, общ. Сандански. Предоставят се и 1,2 млн. лв. за мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание за продължаване на строително – монтажните работи по консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, гр. Разград.

Също така се одобрява допълнителен трансфер за Русенския университет „Ангел Кънчев“ в размер 1 млн. лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за изграждане на нов учебно-изследователски корпус.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 година.

Правителството даде съгласие за продажба на обособена част – недвижими имоти, собственост на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов АД, гр. Велико Търново

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част -недвижими имоти, собственост на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново. Лечебното заведение е търговското дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването.

Обособената част от лечебното заведение включва сграда „гаражи и автоработилница“, находяща се в гр. Велико Търново, както и урегулиран поземлен имот в село Вонеща вода, заедно с построените в имота сграда и склад.

Имотите не се ползват за дейността на дружеството и са с отпаднала необходимост за лечебното заведение. Същевременно генерират разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване · от недвижимите имоти чрез продажба.

Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.

реклама