Вижте в пресс тв решенията от днешното правителствено заседание

Министерският съвет одобри Доклад за дейността на Съвета за административната реформа

Правителството одобри Доклада за дейността на Съвета за административната реформа през 2020 г.

Сред основните взети решения от Съвета през изминалата година е одобряването на: Образец на доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието; Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи; Планове за действие към доклади за проведени функционални анализи на политики и на административни системи; Методика за извършване на контрол за законосъобразност на актове на органите на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване.

Правителството прие Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България за периода 2021 – 2030 година

Министерският съвет прие Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България за периода 2021 – 2030 година. Документът представя основните принципи и приоритети в развитието на образователната система и определя конкретни цели, дейности и мерки за тяхното изпълнение. При дефинирането им са обхванати ключови процеси в сферата на предучилищното и училищното образование, като достъп до образование, обхват, повишаване на качеството, кариерно ориентиране, дигитализация на учебния процес, иновативни дейности, устойчиво развитие, формиране на нагласи за учене през целия живот, квалификация на педагогическите специалисти и др.

Необходимостта от разработване и прилагане на Стратегическата рамка се обуславя от различни предизвикателства като динамиката на обществения живот в XXI-ви век, интензивността на темповете и нееднородността на процесите на развитие във всички обществени сфери. За справянето с тези предизвикателства е необходимо да се осигури възможност за българските граждани да бъдат образовани, с умения за справяне с промените и с перспективи за лично и обществено благополучие.

Рамката поставя като цел всички български младежи да завършват училищно образование като функционално грамотни, иновативни, социално-отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот.

Индикативната оценка на необходимия финансов ресурс за периода 2021 – 2030 година за изпълнение на заложените цели на Стратегическата рамка възлиза на приблизително 50 млрд. лв.

Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ е признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, която включва представляване, отстояване и защитаване интересите на хората с увреждания в страната и чужбина. Цел на организацията е хората с увреждания да се възприемат от обществото като негови равноправни и равнопоставени членове.

Министерският съвет определи директор за Република България в Съвета на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие

Министерският съвет определи Йоана Захариева-Бояджиева – началник на отдел „Регионални финансови институции“ в Министерството на финансите, за директор за Република България в Съвета на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР).

Като държава-членка на ЧБТР, България се ползва с правото да определи свои представители в управителните органи на банката. С настоящото Решение на Министерския съвет ще бъде осигурено представителство на страната ни в Съвета на директорите на ЧБТР с цел активно участие в дейността на банката и защита интересите на страната ни като акционер.

Дейността на ЧБТР е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните акционери.

Правителството обяви 30 октомври за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти

С решение на правителството датата 30 октомври се обявява за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти. Предложението е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което провежда държавната жилищна политика, по инициатива на Добромир Ганев – председател на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ).

МРРБ припознава бранша като значим участник за развитието на пазара на недвижими имоти, като в продължение на години е изградено активно и добро сътрудничество с юридически лица с нестопанска цел, неправителствени организации и сдружения с предмет на дейност в областта на сделките с недвижими имоти. Честването на професионален празник би повишило качеството на професионалните услуги, предоставяни от брокерите и агентите на недвижими имоти, както и създаването на традиции.

Професионалният празник на агентите и брокерите на недвижими имоти ще се организира ежегодно на 30 октомври чрез международни конференции и други видове мероприятия, а целта е създаване на професионална среда, отговаряща на съвременните международни стандарти, висок професионализъм и подобряване на услугите в сферата на недвижимите имоти.

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България. С проекта на Постановление се изменят таксите за услуги, предоставяни от Патентното ведомство, установени в чл. 5 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели и чл. 4 от Закона за марките и географските означения.

С приемането на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство се постига привеждане на подзаконовата нормативна уредба, свързана със заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на обектите на индустриална собственост, регулирани от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) с приетите в него изменения и допълнения.

Приемането му ще направи възможно прилагането на предвиденият в чл. 72л от ЗПРПМ ред за подаване на уведомления и получаване на решение за съответствие на това уведомление, съответно ще може ефективно да бъде приложен реда за прилагане на изключенията от закрилата, която предоставя сертификат за допълнителна закрила. Ще бъде преодоляна правната несигурност относно размерът на дължимите такси при предоставяне на услугата за възстановяване на срок, пропуснат поради непредвидени обстоятелства.

Промените ще имат за резултат и намаляване на административната тежест за потребителите, които имат издадени национални патенти, което ще бъде допълнителен стимул и за лицата, които биха искали да се възползват от закрилата и правата, която дава националният патент.

Преодолява се и възможността от объркване на потребителите и евентуално забавяне на процесите по регистрация в следствие на несъответствия в терминологията на ЗПРПМ и Тарифата, настъпили в резултат от промяната на законодателството.

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения по пет решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 80 682 лв. обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 03.09.2020 г. – 17.12.2020 г.

Правителството одобри изплащането на 8300 евро обезщетение след споразумение по жалба за бавно правосъдие

Правителството одобри изплащането на 8300 евро обезщетение след споразумение по жалба за бавно правосъдие. Праводателят на жалбоподателите е притежавал земеделски земи в землището на местността „Акротирия“, гр. Несебър, колективизирани по време на предходния режим. През 2000 г. жалбоподателите започват реституционна процедура. Въпреки че е признато правото им на собственост, жалбоподателите не успяват да установят владение върху имотите, тъй като те попадат в комплекс, стопанисван от Национална спортна академия – учебна спортна база.

След серия от производства в следващите години, през 2017 г. Общинска служба по земеделие – гр. Несебър отказва да възстанови собствеността върху имотите в стари реални граници и определя обезщетение, което не е прието от жалбоподателите. Реституционното производство е висящо и до момента, като е продължило над 19 години. Жалбоподателите повдигат оплакване за неговата прекомерна продължителност и правна несигурност относно техните собственически права, както и за липса на ефективно правно средство за защита.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите обезщетение в размер на 8300 евро за всички вреди, разходи и разноски.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост за изграждането на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък „Ихтиман – Септември”. Имотите се намират в землището на село Габровица, община Белово, област Пазарджик. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са предвидени съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране от Механизма за свързване на Европа. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството реши да се учреди възмездно безсрочно вещно право на строеж върху част от имот – публична държавна собственост в полза на „РДС“ ООД, гр. Девин. Частта от имота, намиращ се в м. „Гашня“, с. Селча, е с площ 19 кв. м. Ще бъде извършена реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „ГАШНЯ – 2003 за осигуряване непрекъснатото протичане на екологичните водни количества, необходими за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Гашня. Според пазарната оценка на имота от 14.05.2020 г., изготвена от оценител на имоти, пазарната стойност на ограниченото вещно право на строеж върху частта от имота е 114 лв.

Министерският съвет прие също решение за обявяване на имот – публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Ардино, област Кърджали. Имотът се намира в гр. Ардино и представлява поземлен имот, застроен с 16 сгради. Безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Ардино е за изграждане на общодостъпна инфраструктура и разширяване на парковата и алейна мрежа, създаване на условия за развитие на социални дейности от общината и усъвършенстване на информационно – комуникационната политика в община Ардино, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

Съгласно друго правителствено решение се отнемат земеделски земи от Министерство на отбраната и се включват в Държавния поземлен фонд. Имотите се намират област Варна, съответно в общините Аксаково, Аврен и Провадия.

Министерският съвет прие и решение за даване на съгласие за извършване на продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната и с отпаднала за ведомството необходимост. Имотите се намират в общините Болярово и Хасково и с оглед на досегашното им предназначение – казармени райони, могат да се използват за стопански цели.

За срок от 10 години на община Пловдив се предоставя безвъзмездно  управлението на част от имот – публична държавна собственост. Имотът се намира в град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 2 и представлява единична археологическа недвижима културна ценност „Епископска базилика на Филипопол“ и 44,2% идеални части от собствеността върху сграда със застроена площ 1799 кв. м. С предоставянето на имота ще е възможно експонирането и популяризирането на културната ценност и стимулиране на културния и исторически туризъм. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния архелогически музей – Пловдив.

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение – недвижим имот, собственост на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора. Частта, представляваща идеални части от урегулирания поземлен имот по плана на село Ягода, община Мъглиж, не се ползва пряко за дейността на лечебното заведение. Продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, какъвто е случаят, се извършва след решение на Министерския съвет, по предложение на упражняващия правата на собственост в капитала на дружеството. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.

Правителството разреши извършването на хидротехнически работи за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 в Пристанище Варна

Министерският съвет разреши изпълнението на хидротехнически работи във връзка с удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 в Пристанище Варна. Дейностите ще се извършват от „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД, в изпълнение на сключено споразумение през 2019 г. с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Разрешението е за срок от 210 дни от датата на постановяване на решението.

Правителството ще предложи ратифициране на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

Правителството прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки и Социалистическа република Виетнам, подписано на 30 юни 2019 г. в Ханой.

Споразумението ще осигури високо ниво на защита на инвестициите, като се гарантират правата на ЕС и Виетнам да уреждат отношенията и да преследват легитимните цели на обществените политики, като защита на общественото здраве, безопасност и опазване на околната среда. То ще гарантира, че инвеститорите от ЕС, в т. ч. от България, и техните инвестиции във Виетнам ще се ползват със справедливо и обективно третиране и няма да са дискриминирани в сравнение с виетнамските инвестиции при сходни ситуации.

Правителството ще предложи ратифициране на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и Република Сингапур

Правителството прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Сингапур, подписано на 19 октомври 2018 г. в Брюксел.

Споразумението ще гарантира, че инвеститорите от ЕС, в т. ч. от България, и техните инвестиции в Сингапур ще се ползват със справедливо и обективно третиране и няма да са дискриминирани в сравнение със сингапурските инвестиции при сходни ситуации. То ще осигури високо ниво на защита на инвестициите, като се гарантират правата на ЕС и Сингапур да уреждат отношенията и да преследват легитимните цели на обществените политики, като защита на общественото здраве, безопасност и опазване на околната среда.

България и УНИЦЕФ продължават сътрудничеството си за гарантиране на правата на всички деца

Правителството одобри работен план за изпълнение на Програмата за сътрудничество между България и УНИЦЕФ в периода 2021-2022 г. Планираните в документа мерки и дейности са насочени към оказване на подкрепа на институциите в страната за повишаване на ефективността на политиките за деца и укрепване на капацитета на системите за закрила на детето, социално подпомагане и предоставяне на индивидуализирана подкрепа на уязвими деца и семейства.

Изпълнението на двугодишния план цели да подкрепи усилията на страната ни за гарантиране на правата и благосъстоянието на всички деца, включително на тези в неравностойно и уязвимо положение, така че те да развиват своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество.

Застъпените в документа дейности са от важно значение за изпълняваните национални политики с фокус върху ранното детско развитие, гарантирането на правото на детето да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда, приобщаващото образование, превенцията на насилието над деца и закрилата на жертвите, както и върху достъпът до правосъдие/детско правосъдие. Планът отчита и въздействието на кризата, породена от пандемията от COVID-19, и включва дейности за оказване на подкрепа в тази връзка.

Одобрена е българската позиция за предстоящата видеоконференция на Съвета по конкурентоспособност на ЕС в част „Научни изследвания“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалната видеоконференция на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз в част „Научни изследвания“.

По време на видеоконференцията министрите ще обсъдят как да използват Механизма за възстановяване и развитие за инвестиции и реформи в сферата на научните изследвания и иновациите в унисон с Европейските структурни и инвестиционни фондове и с Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). Тема на дискусиите ще са и възможностите за по-тясно обвързване на европейската и националните системи за научни изследвания и иновации.

България ще представи своя опит и предвидените подходи, инвестиции и реформи от своя „Национален план за възстановяване и устойчивост“, както и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Също така страната ни ще подкрепи необходимостта от повече инвестиции и реформи в научния сектор, който ще допринесе за по-бързо възстановяване, развитие на икономиката и устойчивост. Очаква се заложените мерки да ускорят и процесите на модернизация и международна свързаност на университетите и публичните научни организации, както и да доведат до цялостно развитие на иновациите.

Правителството одобри също така резултатите от участието на България в неформалната видеоконференция на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз в част „Научни изследвания“, проведена на 3 февруари.

В рамките на видеоконференцията министрите обсъдиха темите за привлекателността на изследователската кариера в Европа, подобряването на кариерното развитие на младите учени в рамките на Европейското научноизследователско пространство, начините за спиране на процеса по т.нар. „изтичане на мозъци“, подобряването на условията, работната среда и възнаграждението на изследователите.

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева посочи, че всички държави членки трябва да се справят с обществените и икономически предизвикателства заедно, като настоящите демографски тенденции в Европа и глобалното състезание за привличане на таланти предполагат бързо модернизиране на европейските образователни и научноизследователски системи и увеличаване на сътрудничеството между тях. По думите й националните системи трябва да осигуряват адекватна подкрепа и възнаграждение на изследователите във всеки етап от тяхното кариерно развитие. Заместник- министърът подкрепи тезата, че е необходим дебат за новите умения, от които се нуждаят учените, поради парадигмата на отворената наука и технологичния напредък. Тя заяви, че този фактор налага по-голяма свързаност на бизнеса с науката.

Заместник-министър Ангелиева припомни, че по време на Германското председателство на Съвета на ЕС България предложи да се работи за създаване на мрежа между националните организации, финансиращи научни изследвания и Европейския научноизследователски съвет за обмен на добри практики при проектирането на механизми за финансиране в подкрепа на кариерата на изследователите. Тя подкрепи и предложението на Португалското председателство за събиране и използване на информация и данни за потоците от изследователи в Европа и извън нея.

Видеоконферентна среща на министрите, отговарящи за конкурентоспособността (вътрешен пазар и индустрия)  ще се проведе на 25 февруари. В дневния ред на срещата е предвидено министрите да проведат три ориентационни дебата: по Европейския семестър с фокус върху Националните планове за възстановяване и устойчивост като инструмент за постигане на целите на индустриалната политика: укрепване на единния пазар, двойният преход и стратегическата автономност в един отворен ЕС; по Новата програма за потребителите – ключовата роля на потребителите за икономическото възстановяване и необходимостта от укрепване на устойчивостта на потребителите; и по предложението за Директива за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък.

На 2 март ще се проведе неформална видео конференция на Съвет Външни работи/Търговия на ЕС. Като единствена тема в дневния ред на видео конференцията е включена Представяне на Съобщение на Европейската Комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския социален и икономически комитет и Европейския комитет на регионите: „Преглед на търговската политика – Отворена, устойчива и решителна търговска политика“.

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Василико“

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Василико“, община Царево, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 6 102,10 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Василико“, община Царево, област Бургас със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Определен е концесионер на част от морски плаж „Добруджа – юг“

Определен е концесионер на част от морски плаж „Добруджа – юг“, община Шабла, област Добрич. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия с „Орхи“ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 7 011,94 лв. без ДДС.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4,10 на сто.

Инвестициите, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията са в размер на 52 641,60 лв. с ДДС. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

Правителството прие Решение за изменение на Закона за генетично модифицираните организми

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми. С предлаганите промени Законът ще бъде приведен в пълно съответствие с правото на Европейския съюз в тази област.

С Проекта се транспонират изискванията на европейското законодателство по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО, в частта касаеща принципи за извършване на оценка за риска за околната среда и човешкото здраве. Те се прилагат по отношение на заявленията за освобождаване в околната среда и пускане на пазара. Промените ще осигурят по-добра защита за човешкото здраве и околната среда от потенциалното вредно въздействие на ГМО.

С друго правителствено постановление се приемат промени в Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара. С приемането на измененията Наредбата се привежда в пълно съответствие с правото на Европейския съюз в тази област.

С Постановлението се транспонират изискванията на европейското законодателствопо отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО, в частта касаеща данните, които трябва да се съдържат в заявления за освобождаване в околната среда и пускане на пазара. С изменението се осигуряван прилагането на европейския Регламент за създаване на система за разработване и определяне на единните идентификатори за ГМО, както и за установяване на формат за представяне на резултатите от съзнателното освобождаване на ГМ висши растения в околната среда за цели, различни от пускане на пазара.

Предвижда се въвеждане на централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове

Въвеждане на централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове предвиждат нормативни промени, одобрени от Министерския съвет. Чрез системата ще се завиши контролът при осигуряване на социално-битовите услуги за студентите, както и при проследяване на целевото разходване на държавната субсидия за храненето на обучаващите се. Създаването на базата данни е допълнителен модул към изградената вече система за заетост на студентските общежития.

Друга промяна дава възможност на университетите да сключват договори със специализирани фирми за осъществяване на студентско столово хранене. Правата и задълженията на страните ще се уреждат в договори между тях при спазване на изискванията на наредбата.

Предвид значителното намаляване на броя на студентите в редовна форма на обучение през последните няколко години отпада необходимостта от предоставяне на парична помощ при свободно наемане на квартира от студентите. Право за ползване на общежитие имат всички студенти, докторанти и специализанти във висши училища и научни организации, независимо в каква форма на обучение са записани.

С акта на Министерския съвет се прави и изменение на друго постановление, с което се увеличава коефициентът, по който се умножава базовия норматив за издръжка на обучението на студенти в професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ от 5,00 на 5,30.

Разширява се и обхватът за финансиране на всички студенти и докторанти, обучаващи се по професионални направления „Теория и управление на образованието“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“. За всички обучаващи се в тях коефициентът вече ще е 1,6.

Промяната се налага заради необходимостта от инвестиции в области на висшето образование за подготовка на специалисти, от които се нуждае българската икономика.

Министерският съвет одобри допълнение към Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“

Министерският съвет одобри допълнение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на виеше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

С допълнението през учебната 2021/2022 година ще се даде възможност на висшите училища сами да изберат как да организират приема в специалност „право“ като писмените конкурсни изпити няма да са задължителни.

Университетите ще могат да изберат друг формат за провеждане на изпит или след решение на Академичния съвет да приемат студенти с успешно издържани държавни зрелостни изпити.

Предвид продължаващата извънредна обстановка, препоръките и прилаганите мерки от здравните власти, най-удачният вариант е приемът на студенти за предстоящата учебна година по специалност от регулираните професии „право“ да бъде осъществен по същия ред като предходната учебна година. По този начин ще се сведе до минимум необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища с цел опазване на тяхното здраве.

Допълнението е направено след проведени срещи на министъра на образованието и науката и министъра на правосъдието с деканите на всичките девет юридически факултета на висшите училища в страната и ръководствата на висшите училища.

Одобрен е проект на Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета в съответствие с чл. 34 от Договора за ЕС за взаимопомощ по наказателноправни въпроси

Министерският съвет одобри днес проект на Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие е чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.

Със законопроекта се допълва уредбата за взаимопомощ по наказателноправни въпроси. Изпълнява се още поетият ангажимент от България да се осигури възможност Европейската прокуратура да действа като съдебен орган по отношение на съответните правни актове на Съюза и тяхното прилагане между Европейската прокуратура и държавите – членки, неучастващи в установеното засилено сътрудничество за нейното създаване.

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД

Чрез промяната по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. се осигуряват 25 000 лв. за увеличаване капитала на Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД – еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала, което ще се извърши чрез издаване на нови 2 500 поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.

Осигурените чрез увеличаване на капитала средства ще бъдат използвани от „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина – Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор, с който ще бъде оборудвана Клиничната лаборатория на лечебното заведение.

Правителството одобри позицията на България за Европейския съвет

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в извънредното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 25-26 февруари чрез видеоконферентна връзка.

Съветът ще разгледа темите COVID-19, здравеопазване, сигурност и отбрана и външни отношения, с акцент върху отношенията на ЕС с държавите от Южното съседство. Лидерите ще обсъдят актуалната ситуация свързана с пандемията, включително разпространението на новите щамове на вируса и справянето с последствията от COVID-19.  Фокус ще бъде поставен върху доставките на ваксини и въведените от държавите членки мерки с цел ограничаване на разпространението на заразата.

В контекста на дискусиите на тема здравеопазване, акцент ще бъде поставен върху изводите от справянето с пандемията и изграждането на капацитет на ЕС за справяне с бъдещи здравни кризи. В тази връзка ще бъдат обсъдени също международното сътрудничество и солидарността с трети страни.

Прие се устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации

Правителството прие Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации, създадена през месец септември 2020 г.

Устройственият акт урежда функциите, правомощията, организацията на работа и числеността на персонала на държавната агенция, като наред с това съгласува и хармонизира правомощията й спрямо правомощията на Министерството на образованието и науката и на Министерството на икономиката.

Увеличиават се средствата за спортни дейности за деца и ученици

С Постановление на Министерския съвет се увеличават минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

С приемането на Постановлението минималните диференцирани размери се увеличават както следва:           от 2 лв. на 3 лв. на дете за бюджетна година за децата в държавните, общинските и частните детски градини и в подготвителните групи в училищата; от 3 лв. на 5 лв. на ученик за бюджетна година за учениците в държавните, общинските, частните и духовните училища в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа; от 3 лв. на 5 лв. на студент за бюджетна година за студентите редовна форма на обучение във висшите училища; от 3 лв. на 5 лв. на курсант за бюджетна година за курсантите от висшите военни училища и Академията на МВР.

В обхвата на постановлението за първи път се включват и учениците от духовните училища по чл. 41 от Закона за предучилищното и училищното образование, тъй като в тях се осигурява общообразователна подготовка, както в държавните, общинските и частните училища.

Увеличаването на финансовите средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища цели повишаване на удовлетвореността на общо 1 059 545 деца и учащи, ще се насърчи тяхната мотивация за здравословна двигателна активност и занимания със спорт, както и ще се осигури участието на децата, учениците и студентите в спортни прояви – училищни и студентски турнири, състезания, спортни празници и мероприятия.

Министерският съвет предлага държавни парични награди на деветдесет и двама творци за особени заслуги към българската държава и нацията

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за предоставяне на държавни парични награди на деветдесет и двама творци за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата. Предложението е внесено от министъра на културата на основание чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията.

Одобрена е корекция в сроковете в две от областите на действие в плана с последващите ангажименти на страната за бъдещото присъединяване към еврозоната

Правителството одобри изменение на РМС № 656 от 17 септември 2020 г.  за одобряване на Последващи ангажименти на България по отношение на Валутния механизъм II и бъдещото присъединяване към еврозоната и за одобряване на План за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти.

Изменението касае хармонизиране на крайните срокове по дейности в областта на рамката по несъстоятелност и рамката за управление па държавните предприятия, което е свързано с обстоятелствата покрай пандемията с коронавируса и наложените ограничения във връзка с обявеното извънредно положение през 2020 г. – налице е забавяне в изпълнението. Също така промяната се прави и заради Националния план за възстановяване и устойчивост.

Промените са в унисон с амбицията на правителството за ефективното и навременното изпълнение на Последващите ангажименти, което е и условие за бъдещето членство на страната ни в еврозоната.

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите за 2021 г. на Министерския съвет, Конституционния съд и на общините Перник и Разград

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 9,180 млн. лв. по бюджетите на общините Перник, Разград и Аксаково, 25 хил. лв. по бюджета на МС и 30 хил. лв. по бюджета на Конституционния съд за 2021 година.

Средствата в размер на 4,954 млн. лв., отпуснати на община Перник ще бъдат разходвани за укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с дължина 700 м. и за почистване на речното корито на реката, в участък с дължина 650 м.

С предоставените 1,9 млн. .лв. на община Разград ще се извърши ремонт на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“ до ул. „Симеон“ и на бул. „Странджа“ от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“ в града.

С предоставените 2, 326 млн. лв.  на община Аксаково ще се извърши основен ремонт на участък от общински път VAR 1031 /от кръстовище с републикански път III-902 до строителната граница на с. Климентово/.

На Българската православна църква – Българска патриаршия се предоставят 25 хил. лв. за ремонтни и реставрационни дейности за храм „Св. св. Константин и Елена“, с. Браниполе, община „Родопи“.

На Конституционния съд се предоставят 30 хил. лв. за организиране на визита в Република България на Конституционния съд на Република Северна Македония.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 година.

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за увеличаване на субсидията на БЧК

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 500 хил. лв. за увеличаване на субсидията на Българския Червен кръст.

Българският Червен кръст изпълнява своята основна мисия да подпомага държавата в случай на бедствия, пандемии и други кризисни ситуации. БЧК със своите служители и мрежа от доброволци оказва непосредствена помощ на пострадали в планината чрез Планинската спасителна служба, както и на нуждаещи, като отговоря на нарастващите потребности от подпомагане на социално слабите и уязвими лица. Служителите и доброволците на БЧК активно са включени в множество дейности, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19, в т.ч. предоставяне на услуги на уязвими хора, на здравни и социални заведения.

Предложението за одобряване на допълнителни разходи за увеличаване субсидията за БЧК е предпоставка за осигуряване на финансови възможности, благодарение на които организацията да осъществява дейността си в условията на усложнена епидемична обстановка и чувствително намаляване на собствените приходи.

Правителството осигури финансиране на дейността на Института за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет

Министерският съвет одобри финансиране в размер на 7 802 200 лева на дейността на Института за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2021 г. Планирано е институтът да бъде включен към обектите на Националната пътна карта за научна инфраструктура.

В него ще се провеждат научни изследвания в области на компютърните науки като изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи. Откриването на центъра ще насърчава и работата по научноизследователски проекти, включително с чуждестранни партньори. Очаква се в резултат на работата на института да се повишат както обемът, така и качеството на научните разработки, на базата на които да се създават приложими научни продукти.

В центъра ще се обучават докторанти и ще се подготвят млади учени. Основната мисия на компютърното звено ще е да създаде цяло поколение от компютърни учени и инженери в България, като подготвя млади учени и докторанти. Освен това там ще бъдат привличани водещи учени и студенти, които ще подпомагат правителството в осъществяването на политики, свързани с информационните технологии.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram