Вижте в пресс тв решенията от днешното правителствено заседание

Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април

Министерският съвет прие решение, с което възложи координацията по изпълнението на дейностите, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма. В решението са включени задължения и отговорности и на други министри, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, включително и на министъра на здравеопазването, предвид разпространението на COVID-19.

На министъра на правосъдието е възложено да издава наказателни постановления в случаите на установяване на нарушения на областните управители по Изборния кодекс.

Одобрена е тарифата за заплащане на предизборните предавания по БНТ и БНР от партиите при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.

Със свое постановление правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предаванията по Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и техните регионални центрове в рамките на предстоящата предизборна кампания за избор на народни представители през 2021 г.. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс. Срокът за приемането на тарифата е не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно чл. 197 от Изборния кодекс.

Утвърдено е предназначението на субсидиите на национално представителните организации на хората с увреждания

Правителството утвърди предназначението на субсидиите на организациите с призната национална представителност за бюджетната 2021 година. В Закона за хората е увреждания е предвидено държавата да осигурява финансова подкрепа за дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност под формата на субсидия. Тя се предоставя за изпълнение на дейности в областта на правата на хората с увреждания с цел тяхното социално приобщаване.

21 организации на и за хората с увреждания имат призната националната представителност. Размерът на субсидиите за всяка от тях е индивидуален и е съобразен с техните предложения. Предоставените средства за финансиране не могат да се използват за икономически или инвестиционни дейности.

С цел да бъдат насърчени дейностите в подкрепа на социалното приобщаване на хората с увреждания със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. е утвърдено увеличението с 15% на субсидиите и другите текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 10 млн. лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Средствата ще се използват за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития.

Още през месец септември 2020 г. правителството предостави 66 млн. лева за ремонтирането на студентски общежития. Държавните висши училища стартираха процедури по възлагане на обществени поръчки, но предвид заложените срокове в Закона за обществените поръчки не успяха да усвоят средствата до края на годината, което наложи отново да бъдат разчетени в бюджета за 2021 г.

Със средствата ще бъдат подобрени социално-битовите условия на студентите – ще се инвестира в енергийната ефективност на сградите и ще се осигури съвременна среда за подготовка. Това ще подобри качеството на висшето образование и ще стимулира интереса на студентите към обучението.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за учредяване на безсрочно ограничено вещно право – сервитут, върху част от поземлен имот – публична държавна собственост. Имотът се намира в Сандански и е с площ 526,00 кв. м. Сервитутът се учредява за право на прокарване на външен водопровод и външен колектор, необходим за изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води.

Правителството прие също така решение за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижима културна ценност – изключителна държавна собственост, на община Иваново за срок от 10 години. Недвижимата археологическа културна ценност се намира в област Русе, община Иваново, с. Иваново и представлява реална част от териториалния обхват на Археологически резерват „Скални църкви – с. Иваново“. С предоставянето ще е възможно опазването и популяризирането на недвижимата културна ценност и превръщането й в разпознаваема туристическа дестинация. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Русе.

Съгласно друго решение на МС „Български пощи“ ЕАД ще продадат недвижими имот в село Неофит Рилски, област Варна чрез електронен търг. Имотът не е необходим за дейността на дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Правителството взе решение да обяви три сгради – публична държавна собственост, за частна държавна собственост и даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията. Сградите се намират в гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Ген Н. Столетов“ и са в управление на Министерството на правосъдието. Описаните сгради представляват полуразрушени едноетажни жилищни сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване, което ги прави опасни. Същите са с отпаднала необходимост за Министерството на правосъдието. Средствата, необходими за премахването на сградите, са осигурени от бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.

С друго правителствено решение се променя статутът на имоти от публична държавна собственост в частна държавна собственост. Имотите са с предоставени права за управление на Министерство на отбраната и са с отпаднала необходимост за ведомството и Българската армия. Като имоти – частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост /ЗДС/ и Правилника за прилагане на ЗДС. Обектите със сменен статут се намират в области Плевен, Варна и Стара Загора.

Правителството даде също така съгласие за апортиране на имот – частна държавна собственост, в капитала на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, гр. София. Той се намира в гр. Симитли, местност „Горна Драчевица“. С придобиването на имота, НКИЗ ЕАД ще създаде възможност за изграждането на Индустриален парк на територията на гр. Симитли, което ще осигури възможности за бизнес и технологичен трансфер и ще се създадат нови работни места.

Рамковото споразумение за командироването на служители в ОИСР се предлага за ратификация

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Възможността за изпращане на служители от държавите, желаещи да се присъединят към ОИСР е стандартна практика при извършване на различни инициативи и прегледи на съответната държава. Тя предоставя възможност за споделяне на знания и опит в специфичните направления на сътрудничество с ОИСР.

Рамковото споразумение ще насърчи сътрудничеството и ще предостави възможност за опознаване на методите на работа в Организацията.

Присъединяването на Република България към ОИСР е кауза с високо значение за страната ни, тъй като дейността на тази организация обхваща почти всички аспекти на социално-икономическия живот.

Одобрен е проект на съгласие за прилагане на техническо споразумение относно провеждането на многонационални учения на територията на Румъния

Министерският съвет прие Решение, с което одобри проект на Съгласие за прилагане на „Техническо споразумение между Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряване на поддръжка от страната домакин на дейности на съюзни сили в контекста на съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)“ при провеждане на многонационални учения на територията на Румъния, през 2021 г.

С цитираното Решение на Министерския съвет, се създават необходимите условия за участие в процеса на планиране и получаване на поддръжка от страната домакин, на военни формирования от въоръжените сили на Република България, при участие в многонационални учение на територията, на Румъния през 2021 г. С това се повишават оперативните способности и интегритета към колективната отбрана.

Одобрена е българската позиция за участие в предстоящи видеоконференции на ресорни министри от страните членки на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформална видеоконференция на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование“, която ще се проведе на 19 февруари. Темата на видеоконференцията ще бъде „Равенство в достъпа, приобщаване и успех за всички в образованието и обучението“.

По време на дебатите България ще акцентира върху постиженията, мерките и реформите за подобряване равенството в достъпа и приобщаването като основен принцип в образованието и обучението. България ще представи накратко успешните политики за преодоляване на неравенствата. Ще бъде подчертана ролята на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст, модернизирането на образователната среда, създаването на нова училищна творческа среда с фокус върху STEM. Ще се акцентира на предприетото и необходимостта от нови действия, свързани с осъществяване правото на образование и с осигуряването на условия за приобщаващо образование чрез диференцирана грижа за всяко дете и ученик с оглед на неговите способности, потребности и интереси. Повишаването на мотивацията за учене, а в дългосрочен план – и преодоляването на последиците от социалната изолация в резултат на пандемията, също ще са сред темите. Ще се акцентира и върху важността от тясно сътрудничеството в рамките ЕС за справяне с дългосрочни предизвикателства в образованието и обучението и предизвикателствата, свързани с приобщаването и успеха, както и допълнителните последици от пандемията от COVID-19.

Неформална видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика ще се проведе на 22 февруари. Събитието е под надслов „Работни места, умения и сближаване: Приоритети за силна социална Европа“, с акцент върху Европейския стълб на социалните права като ориентир за Европа. В три паралелни сесии министрите на държавите членки ще обсъдят и набележат приоритетите в областта на заетостта и социалната сфера в процеса на възстановяване от последствията от пандемията от COVID-19. Отделна сесия е посветена на равенството между половете като основа на възстановяването на Европейския съюз.

Одобрена е също позиция на България за участие в неформална видеоконференция на министрите на туризма на Европейския съюз (ЕС) относно настоящата ситуация в туристическия сектор в контекста на COVID-19 и мерки за възстановяването му, която ще се проведе на 01 март в рамките на португалското председателство на Съвета на ЕС.

Дискусиите на предстоящата неформална конференция на министрите на туризма на ЕС ще се фокусират върху формулирани от председателството въпроси. Те ще са свързани с обмен на информация и анализ на основните уроци и изводи от предходния летен сезон 2020 г. Същевременно ще бъде разисквано свободното движение на хора в ЕС и по-конкретно вътрешните и външни граници и възможностите за укрепването на Единния вътрешен пазар чрез туризма. Ще бъде дискутирана необходимостта от подкрепа, политически действия и специфични инструменти на ЕС за адресиране на средно-срочното възстановяване на Европейската туристическа индустрия.

Позицията на България очертава като приоритет за страната ни отварянето на границите, тъй като това е основна предпоставка за възобновяване на туристическата дейност и засяга пряко туристопотока. Изразена е подкрепа за координиран подход по отношение на ограниченията за пътуване, който следва да бъде в съответствие с принципа на пропорционалност и липса на дискриминация, като се прилага за страни със сходна епидемична обстановка.

Отбелязана е необходимостта от разработването на цялостна нова стратегия на Европейско ниво за развитие на туризма, в съответствие с целите посочени в чл. 195 ДФЕС. Конкретните действия за насърчаване на създаването на благоприятна среда за развитието на предприятията в туристическия сектор трябва да бъдат подкрепени с използването на възможности за финансиране и подкрепа от специализиран европейски фонд за туризъм.

Неформална видеоконференция на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на Европейския съюз се проведе на 25 януари. По време на заседанието Португалското председателство представи информация за актуалното състояние на преговорите по пакета законодателни предложения за реформа на Общата селскостопанска политика след 2020 г. България призовава Комисията да предприеме правни действия за бързото предоставяне на възможност за предварително финансиране по инструмента „Следващо поколение ЕС“. Целта е да се осигури максимално бързо ресурс за възстановяване на сектора.

Комисията предостави информация по свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. Делегациите подчертаха необходимостта от равнопоставеност в търговските сделки на ЕС, за да се гарантира справедливо отношение към европейските фермери. Акцент се постави и върху значението на вноса на агрохранителни продукти от трети страни, само когато те са в съответствие с високите стандарти на ЕС за опазване на околната среда и устойчивостта.

Одобрени са също резултатите от неформалната видеоконференция на министрите на вътрешните работи, проведена на 28 януари, на която сред обсъжданите теми бяха политиката по миграция и убежище и актуалното състояние и развитието на Шенгенското пространство.

На 22 февруари ще се проведе неформална видеоконференция на министрите по рибарство на държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Очаква се да бъде обсъдена актуалната ситуация в процеса на двустранни консултации между ЕС и Обединеното кралство относно определяне на възможностите за риболов за 2021 г., и за дълбоководни запаси за 2021 и 2022 г. Подготовката на двустранните консултации нямат пряко значение за България, тъй като български риболовни кораби не извършват риболовни дейности и улов в тези води. Въпреки това страната ни подкрепя предложението за Решение на Съвета и счита, че определянето на възможностите за риболов и дълбоководни запаси, следва да се основава на научните препоръки и да бъде съобразено със социално-икономическото въздействие на този вид риболов.

Съвет „Общи въпроси“ ще заседава на 23 февруари чрез видеоконферентна връзка. Съветът ще обсъди актуалната ситуация и справянето с последствията от пандемията от COVID-19 с фокус върху доставките на ваксини, въведените ограничителни мерки и изводите от пандемичния отговор. Съвет „Общи въпроси“ ще подготви извънредното заседание на Европейския съвет на 25-26 февруари 2021 г., на което ще се разгледат темите COVID-19, здравеопазване, сигурност и отбрана, отношенията на ЕС – държавите от Южното съседство.

Определени са концесионери на морските плажове „Аспарухово“ и „Хижа Черноморец – юг“

„Ди Ен Трейд“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Аспарухово“, община Варна, област Варна. Концесионерът се избира за срок от 20 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 85 588,89 лв. без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 1,60 на сто. Инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията са в размер на 537 134 лв. с ДДС

„Орхи“ ЕООД е определен за концесионер на част от морски плаж „Хижа Черноморец – юг“, община Варна, област Варна. Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 12 564,24 лв. без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7,70 на сто. Инвестициите, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията са в размер на 90 499,20 лв. с ДДС.

Близо 795 хил. лв. ще бъдат инвестирани в добив строителни материали – варовици, от находище „Хитрино-3“

„Автомагистрали – Черно море” АД, гр. Шумен, ще добива строителни материали – варовици, от находище „Хитрино-3“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер. Находище „Хитрино-3“ е разположено в землището на с. Сливак, област Шумен. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 795 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 1.8 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства, тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е община Хитрино.

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Ахматово“, разположено на територията на община Садово, област Пловдив. Това реши още Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера – „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Ахматово“ е сключен през 2001 г. за срок от 20 години. От него се добиват строителни материали – пясъци.

Приемайки исканата от концесионера – „Кариери и вародобив“ АД, промяна Министерският съвет реши с 15 години да бъде удължен концесионният договор за участък „Турско усое“ на находище „Земен“, разположено на територията на област Перник. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Земен“, участък „Турско усое“ е сключен през 2007 г. От него се добиват строителни материали – варовици. Възможността за удължаване на концесионния договор до 15 години е регламентирана в чл.36, ал.2 на Закона за подземните богатства.

С 15 години ще бъде удължен и концесионният договор за находище „Пет могили – изток“, разположено на територията на област София, след като правителството прие исканата от концесионера – „Холсим кариерни материали“ АД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Пет могили – изток“ е сключен през 2002 г. От него се добиват строителни материали – пясъци и чакъли.

Също с 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Чириковец“, разположено на територията на община Габрово по искане от концесионера – „Димас“ АД, гр. Габрово. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Чириковец“ е в сила от декември 1997 г. за срок от 25 години. От него се добиват строителни материали – пясъчници и варовици.

Прекратява се конкурсът за търсене на нефт и природен газ в „Блок 1-26 Тервел”

Конкурсът за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-26 Тервел“ ще бъде прекратен. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

„Блок 1-26 Тервел“ е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Конкурсът за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване за блока бе обявен с решение №485 на МС от 6 август 2019 г. В определения срок, регламентиран в решението на Министерския съвет, няма кандидат, който да е закупил конкурсни книжа и не са подадени заявления за участие в конкурса.

Конкурсната процедура се прекратява на основание чл. 50 а, т. 1 от Закона за подземните богатства. Въпросният текст гласи, че конкурсът за предоставяне на разрешение се прекратява с решение на органа, открил процедурата, когато не е подадено заявление или предложение.

Близо 50 хил. лв. ще бъдат вложени в проучвателни дейности за строителни материали в площ „Шишманци-3“

„Холсим Кариерни Материали Пловдив“ АД ще проучва строителни материали в площ „Шишманци-3“, разположена в землището на едноименното село, община Раковски. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи близо 50 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Каолин“ ЕАД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Бързей“, разположена в землищата на селата Стамболово и Жълти бряг, област Хасково. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 3 години. За този срок титулярят ще вложи близо 53 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности.

Правителството одобри откриването на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет

Правителството одобри откриването на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора.

Откриването на Института е по искане на ректора на висшето училище, като в него се предвижда да се извършват фундаментални и приложни изследвания в приоритетни за университета и държавата области на науката.

Институтът ще представлява съвременна научна инфраструктура, обединяваща изследователската дейност на три висши училища в интердисциплинарни изследвания с по­добри условия и с повече възможности за участието на докторанти и студенти в научната му дейност. В него ще се извършват изследвания в областта на новите индустриални технологии, биотехнологиите, енергийните системи и сигурността на доставките, дигитализацията и умните мрежи в градска среда, минното дело, селското и горско стопанство, електромобилността. Новото звено ще функционира в партньорство с Техническия университет – София, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, общинските власти, национално представителни организации на работниците и служителите.

Институтът ще обединява работата на изследователски групи в три сектора: „Икономически анализи и проекти“, „Селско стопанство и биотехнологии“ и „Минно дело и енергийни системи“, които ще работят по проекти от национални и международни научни програми, ще изготвят прогнози и стратегии за развитието на регионалната и националната икономика.

Направена е промяна в план-с20метката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.

Правителството прие промени в план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.

По предложение на министъра на здравеопазването, съгласувано с Централната избирателна комисия, ще се прилага централизиран подход по отношение на обезпечаване на изборния процес с всички необходими средства за защита и превенция от COVID-19 (предпазни маски, ръкавици, дезинфектанти и др.).

Централизираният подход ще доведе до по-ефективно разходване на средствата, като Министерството на здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции, ще създаде организация по логистиката и своевременното доставяне на необходимите количества до районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии / подвижните секционни избирателни комисии в съответствие с приетия медицински протокол за провеждане на изборите.

Средствата, одобрени по бюджета на Министерския съвет, в размер на 2, 947 млн. лв. се предоставят по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Одобрен е Актуализираният план за действие за дър­жавните концесии за периода 2021 – 2027 г.

                 Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 година.

                 Политиката за държавните концесии се определя от Министерския съвет, който одобрява приетите от Координационния съвет по концесиите Национална стратегия за развитие на концесиите и План за действие за държавните концесии, както и техните изменения и допълнения.

                 Актуализираният план за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 г. е приет от Координационния съвет по концесиите по предложение на заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика и министър на транспорта за промени относно морски плажове, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за включване на проекти за концесии в областта на транспорта и на министъра на младежта и спорта за включване на проект за концесия за спортен обект.

                 С оглед публичност и прозрачност на държавната политика в областта на концесиите одобреният от Министерския съвет Актуализиран план за действие ще бъде публикуван в информационния раздел на Националния концесионен регистър на адрес: https:/7nkr. goveminent.bg/lnformation/GetPage/0b8a8ba6-32ca-43e5-9f61-02e364el8aa3.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

В Закона са регламентирани изискванията за класифицирането, етикетирането и опаковането на химичните вещества и смеси, в т.ч. и на биоцидите. Заради пандемията от COVID-19 е отчетена необходимост от въвеждане на конкретни изисквания към документите, нужни за издаването на временни разрешения относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди. Създадена е нормативна възможност за издаването на такива разрешения при възникване на непосредствена опасност за човека и/или околната среда.

С измененията икономическите оператори, предоставящи биоциди на пазара, се задължават, ако предприемат промени в етикетите и информационните листове за безопасност на предлаганите от тях биоциди, да подадат заявление за промяна на съответното разрешение в срок до 30 дни.

С цел провеждане на ефективен контрол са прецизирани правомощията на контролните органи, в т.ч. е регламентиран и съвместен контрол между регионалните инспекции по околна среда и води, регионалните здравни инспекции и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Приети са промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Новите текстове регламентират да не се внасят осигурителни вноски върху средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия.

С промените в Наредбата се осигурява съответствие на доходите на физическите лица, които са необлагаеми, с тези, върху които не се дължат задължителни осигурителни вноски. Измененията намаляват осигурителната тежест за командироващите бюджетни организации и за командированите лица и създават благоприятни предпоставки за обмен на знания и професионален опит и тясно сътрудничество с европейските и международните организации.

Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на МОСВ

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). С промените се изменя организационната структура на Министерството с цел съответствие с нормативната уредба, пряко свързана с мрежовата и информационната сигурност и с цел прецизиране и подобряване на контролните правомощия на органите в системата на МОСВ.

С промяната част от функциите по осъществявания контрол върху дейността на Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) и Басейнови дирекции (БД) се обединяват в едно административното звено – дирекция „Национален координационен център“. В същото време Центърът събира и обработва информация от регионалните структури на МОСВ и други институции, свързана с компонентите на околната среда. Промените ще доведат до ефективност в работата на администрацията на МОСВ, свързана с контрола върху дейността на РИОСВ и БД и подобряване на организационното управление на дейността по информационно обслужване.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Министерският съвет прие Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

            Предлагат се следните изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България / ЗОВСРБ /:

1. Предвидено е създаването на две нови структури в състава на Българската армия – Командване за логистична поддръжка и военни формирования на пряко подчинение на командира на Командването и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и военни формирования на пряко подчинение на командира на Командването. В тази връзка се правят промени в чл. 78 от ЗОВСРБ и отмяна на чл. 105б от ЗОВСРБ.

2. Предлага се изменение и допълнение в чл. 26 от ЗОВСРБ като се предвижда възможност министърът на отбраната да извършва изменение в числеността на военните формирования в рамките на определената в плана за развитие на въоръжените сили по чл. 60е от ЗОВСРБ численост на структурите от Българската армия и на другите структури от въоръжените сили по чл. 50, ал.1 от закона в съответствие с определената от Народното събрание обща численост на въоръжените сили.

3. Предлага се създаването на нова ал. 2 в чл. 54, в която се регламентира процедурата и редът за разработването на планове за действие на въоръжените сили, активиране на силите и изпълнение на конкретен план, а именно – възлага се на началника на отбраната със заповед на министъра на отбраната.

4.  Прецизира се чл.77, ал. 3 от ЗОВСРБ, като се определят основните функции на Щаба на отбраната като стратегически военен щаб.

5. Прецизира се и разпоредбата на чл. 122, ал. 4 от ЗОВСРБ, като изрично се посочва, че с решението на Народното събрание, с което се обявява извънредното положение или с указа на президента ще се определят условията и реда за преминаването през и пребиваването на съюзнически въоръжени сили на територията на страната.   

6. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага  изменение и допълнение в чл. 23 и в чл. 24 от Закона за военната полиция.

Ограничава се със закон издаването на паспорти с привилегии

Правителството предлага промени, с които се ограничава издаването на паспорти, даващи на притежателите им права за по-лесно и безвизово пътуване в чужбина. Става дума за т.нар. дипломатически и служебни паспорти.

С предложения от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, право на служебни паспорти ще имат само членовете на ръководствата на лицензираните спортни федерации, вписани в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта, както и тези на ръководствата на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите на национално равнище.

С промените ще се минимизира възможността от злоупотреби, тъй като настоящата нормативна уредба дава практическа възможност всеки дееспособен български гражданин да получи служебен паспорт, ако регистрира юридическо лице с нестопанска цел, което представлява сдружение, федерация или браншова организация, и бъде избран в нейното ръководство.

Също така, в досегашния закон са визирани само видовете услуги и срокове за издаване на лична карта и паспорт – обикновена, бърза и експресна, а тези за свидетелство за управление на МПС са уредени в Правилника за издаване на български лични документи. С промените в Закона се вписват съществуващите до момента услуги за издаване на шофьорска книжка – обикновена и бърза, като се въвежда и нов вид услуга – ускорена, която ще се изпълнява до 3 дни от приемане на заявлението. Тя ще се прилага при подмяна на свидетелството за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача – смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат.

Правителството одобри откриването на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет

Министерският съвет одобри откриването на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В новия център ще се провеждат научни изследвания в множество направления на компютърните науки, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и др. Откриването на института ще насърчи работата по научноизследователски проекти, проекти с чуждестранни партньори, ще повиши качеството на научните разработки, ще подпомага създаването на приложими научни продукти. В него ще се обучават докторанти и подготвят млади учени в областта на компютърните науки и интердисциплинарните изследвания.

Основната цел на института ще е осъществяването на авангардни научни изследвания в областта на компютърните науки, както и подпомагането на бъдещото поколение от компютърни учени и инженери в България. Центърът ще привлича учени и студенти и ще съветва правителството в областта на политики, свързани с информационни технологии.

Дейността на звеното ще се финансира от централния бюджет, висшето училище, от участие в национални и международни програми и проекти и от реализацията на създадени от него резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия.

С предложените изменения са предоставени правомощия на министъра на здравеопазването за пускане на пазара и/или в действие на изделия без оценено съответствие, единствено когато следва да се защити интереса на общественото здраве или безопасността и здравето на пациентите.

Със законопроекта Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) се определя за национален компетентен орган по прилагането на два регламента.

Регламентите предоставят възможност на държавите членки да прилагат национални разпоредби относно условията и реда за извършване на дистрибуция на медицински изделия и изделия за ин витро диагностика.

Основен акцент в двата регламента е повишаване на прозрачността чрез по-добър достъп на обществеността, пациентите и медицинските специалисти до информация, избягване на дублирането при предоставянето на информация от икономическите оператори, нотифицираните органи и възложителите на клинични изпитвания към компетентните органи и обратно, улесняване на потока на информация между държавите членки и Комисията.

С проекта се регламентират условия, при които в лечебно заведение могат да се произвеждат и употребяват само от същото лечебно заведение медицински изделия и медицинските изделия за ин витро диагностика, когато за пациентите няма друга алтернатива.

Правителството одобри създаване на междуведомствена експертна работна група във връзка с инициативата „Три морета“

Правителството одобри създаване на междуведомствена експертна работна група във връзка с домакинството на България на инициативата „Три морета“ през 2021 г.

Междуведомствената експертна работна група се създава за изпълнение на задачите, произтичащи от домакинството на нашата страна – координацията и поддържането на интерактивна секция на електронната страница на инициативата. Гореспоменатата интерактивна секция ще предоставя актуална информация за статуса и предприетите действия по проектните предложения на страните-членки в рамките на инициативата „Три морета“.

В състава на работната група ще бъдат включени представители от Министерството на икономиката, Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката, както и Министерството на образованието и науката и „Българска банка за развитие“ АД.

Одобрени са допълнителни трансфери по общински бюджети и по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 10 млн. лв. по бюджетите на общините Благоевград, Свищов, Брезник, Перник, Радомир, Трън и Опан, както и 2,5 млн. лв. по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. за Българската православна църква – Българска патриаршия.

С предоставените средства на общините ще бъдат извършени належащи ремонтни дейности на различни значими за жителите им обекти, за да се осигури по-благоприятна околна среда за работа и отдих.

За оборудване и обзавеждане на сграда в град Благоевград, в която се помещават Камерна опера и НЧ „Н. Й. Вапцаров-1866“, са одобрени 1,0 млн. лв. За реконструкция на Спортна зала „Септември“, гр. Свищов са предоставени 1,6 млн. лв. По бюджета на община Брезник са разпределени 246 хил. лв. за закупуване на ново оборудване и обзавеждане на НЧ „Просвещение-1870“. За проектиране и изграждане на улица към индустриална зона „Перник“, пътна връзка с път 1-6 при км 82-790 на община Перник, са одобрени 2,3 млн. лв. На община Радомир се отпускат 2,1 млн. лв. за реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в „Ниска зона“, гр. Радомир. За неотложни ремонти на пътната инфраструктура на община Опан се отпускат 0,6 млн. лв., а за реконструкция на довеждащия за град Трън водопровод – 2,2 млн. лв. по бюджета на общината.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 година.

С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 20 146 830 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на непредвидени разходи за провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи, преодоляване на последиците от бедствия и за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната през 2021 г. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Отпускаме 211 379 100 лв. по ОПИК 2014-2020 г. за осигуряване на финансиране за мерки насочени към борбата с последиците от COVID-19

На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на ОПИК да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ над определения бюджет на оперативната програма.

Одобрението на предложеното наддоговаряне на бюджета на програмата ще позволи на УО на ОПИК да стартира нови мерки за подкрепа на МСП, насочени към осигуряване на оборотен капитал за предприятията, засегнати от пандемията COVID- 19.

Целта на подкрепата е да се подпомогнат МСП да оцелеят и да възстановят своята дейност във все още несигурната икономическа обстановка чрез предоставяне на подкрепа под формата на оборотен капитал.

Одобреното наддоговаряне ще има временен характер, като наддоговорените средства ще бъдат възстановени от предстоящо допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПИК за 2021 г.

С друго решение на Министерският съвет е одобрен проектът за изменение на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. По този начин се осигуряват допълнителните 211 379 100 лева, които ще бъдат насочени към МСП, засегнати от пандемията COVID-19.

Изменя се договорът за концесия на пристанищни терминали „Видин – Север“ и „Фериботен комплекс Видин“

Кабинетът прие решение за изменение на Договора за концесия за услуга върху пристанищен терминал „Видин – Север“ и пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин“, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.

С промените се удължава срокът на концесията до законово допустимия, определен в Закона за концесиите, както и отпада задължението на концесионера за осигуряване на определен товарооборот и посещения. Мотивите за второто изменение са свързани с трайните последици за транспортния сектор от COVID-19, както и невъзможността да се прогнозира колко време ще е необходимо за пълното възстановяване на пристанищната дейност по река Дунав.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram