Вижте в пресс тв решенията от днешното правителствено заседание

0
1070
Парламентарни избори 2021#

Правителството одобри новата Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на България

Министерският съвет на Република България прие Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020 г. – 2024 г.

Чрез документа страната ни се включва в усилията да бъдат изпълнени Целите за устойчиво развитие, залегнали в Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и приети единодушно от международната общност през 2015 г.

В средносрочната програма през следващите четири години е предвидено българската помощ за развитие да бъде насочвана приоритетно за страните и регионите от Западните Балкани, Източното партньорство, Близкия изток и Северна Африка, Африка на юг от Сахара и Азия.

България като нов донор отчита нуждата от общи усилия в борбата с бедността и неравенствата. Средствата и ресурсите ще бъдат разпределяни както за качествено образование и здравеопазване, така и за сигурност и икономически растеж. Ще се подпомагат и дейностите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19.

Страната ни ще може да подпомага засегнатите страни и региони чрез безвъзмездна финансова помощ или в натура. Според залегналите в програмата механизми на място също така могат да бъда изпращани експерти и доброволци.

Българската хуманитарна помощ ще бъде оказвана чрез организиране на спасителни операции, предоставяне на хуманитарни средства под формата на движимо имущество, безвъзмездна финансова помощ, проекти за хуманитарно подпомагане.

Община Сливен получава държавен имот за изграждане на улица в кв. „Речица“

Правителството прехвърли на община Сливен собствеността върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в кв. „Речица“ в общинския център. Теренът е с площ 1300 кв. м и е необходим за изграждането на новопроектирана улица.

Определено е наличие на основен интерес относно поддръжката на вертолети AS 532 AL “Cougar”

Министерският съвет прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан с осигуряване на летателната годност и поддръжката на вертолети AS 532 AL “Cougar” и двигатели „MAKILA 1Al ” от състава на Военновъздушните сили (ВВС) на Република България.

Сигурността на страната, изисква поддържането и развитието на способности на транспортна вертолетна ескадрила, като част от способностите на ВВС, за изпълнение на широк спектър от задачи както в национален формат, в т.ч. транспортиране на личен състав и товари, аварийно-спасително осигуряване, пожарогасене, авиомедицинска евакуация, задачи за нуждите на други министерства и ведомства, така и от участието им в изпълнението на поетите към НАТО ангажименти.

С осигуряването на летателната годност и поддръжката на вертолети AS 532 AL “Cougar” и двигатели „MAKILA 1А1”се цели възстановяване на техническото състояние и необходимите способности за изпълнение националните и съюзни ангажименти. С интегрирането на нови системи и обучение на инженерно-техническия и летателен състав ще се постигне оперативна съвместимост на силите и средствата както в национален, така и в съюзен формат. Това от своя страна ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

С друго решение Министерският съвет одобри проект на Съгласие по Изявление за намерение (SOI) на Министерството на отбрана на Федерална република Германия, за присъединяване към „Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на дейности на съюзни сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)”, ратифицирано от Народното събрание на Република България със закон, Обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. и влязло в сила от 11 януари 2018 година. С цитираното Решение на Министерския съвет Република България потвърждава поетите ангажименти за оказване на поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, което е принос към колективната отбрана и за гарантиране на националната сигурност.

Правителството одобри позиция на България по преюдициалното запитване пред Съда на Европейския съюз относно европейската заповед за арест

Правителството одобри позицията на България по дело пред Съда на Европейския съюз в Люксембург, образувано по преюдициално запитване на Районен съд – Уестминстър – Обединеното кралство. Преюдициалното запитване е насочено към тълкуване на разпоредби на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки.

Производството пред Районен съд – Уестминстър е образувано на основание европейска заповед за арест, издадена от Районна прокуратура – Свищов, за предаване на български гражданин от Обединеното кралство с цел наказателно преследване в България. Предвид задържането на лицето Съдът на ЕС е допуснал разглеждане на делото по реда на спешното производство.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика – формат „Транспорт“ и формат „Телекомуникации“

Правителството одобри резултатите от неформалната видеоконферентна среща на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“ и формат „Телекомуникации“), която се проведе на 7 и 8 декември 2020 г.

В рамките на заседанието във формат „Телекомуникации“ беше подписана съвместна декларация за сътрудничество в областта на процесорите и полупроводниковите технологии и беше обсъден Акт за управление на данните. В позицията си българската страна посочи, че общият европейски формуляр за съгласие значително ще повиши доверието в доброволното предоставяне на данни за изследователски или статистически цели в полза на редица сектори. България остава убедена, че доброволното споделяне може да се насърчава, само ако са налице необходимите стимули.

По време на съвета във формат „Транспорт“ беше обсъдена директива относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (т. нар. Директива „Евровинетка“). Страната ни предложи запазването на максимална гъвкавост и прагматичен подход при преговорите с Европейския парламент. Според България изключването на превозите за собствена сметка, от обхвата на таксуването е въпрос, който е необходимо да бъде обсъден внимателно, тъй като се отдалечава от заложените цели в Директивата и принципа „замърсителят плаща, ползвателят плаща“. За България е важно постигането на яснота и лесна приложимост на текстовете, както и осигуряване на правна сигурност.

Българската страна участва в дебат по ревизирано предложение на Комисията за Единно европейско небе. В позицията на страната се подчерта, че България подкрепя основните цели на Единното европейско небе (ЕЕН), както и всички усилия, които биха ускорили тяхното постигане. Въпреки това, въвеждането на фундаментални промени в европейската система за управление на въздушното движение (УВД), като например прехвърляне на правомощия от държавите към Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) и Управителния орган на мрежата ЕВРОКОНТРОЛ, създаването на европейски икономически регулатор, единна, таксова единица и други, изисква наличието на всеобхватна оценка на въздействието. В българската позиция се посочи, че далеч по-голям потенциал за постигане на целите на Европейския зелен пакт има внедряването на нови технологии, като хибридни авиационни двигатели и екологични горива. България отбеляза, че следва да се работи по възможностите за декарбонизация на сектора, но се опасява, че предвидената пълна реорганизация на системата няма ясна, връзка със заложените цели за подобряване на околната среда.

Страната ни отбеляза, че съгласно Чикагската конвенция, единствено държавите имат право да вземат решения относно суверенитета на въздушното си пространство. В тази връзка България счита, че спазването на разпоредбите на Конвенцията е достатъчен механизъм за гарантирането на суверенитета на държавите. По този начин държавите носят цялата отговорност за безопасното управление на полетите в тяхното въздушно пространство, поради което участието им в определянето на рамката и правилата в сектора, не може да бъде ограничавано.

Правителството прие отчета за изпълнението на концесионни договори в МОСВ за 2018 и 2019 г.

Правителството одобри Годишен отчет за 2018 г. и Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на сключените от министъра на околната среда и водите от името на държавата концесионни договори за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия – част от Национален парк „Пирин“ – „Ски зона с център гр. Банско – обект изключителна държавна собственост.

През 2018 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отчита събираемост от постъпили приходи общо от концесии (в т.ч. концесионно плащане по сметка на МОСВ, ДДС, за общините, от лихви и неустойки) в размер на общо 4 604 834.99 лева.

През 2019 г. МОСВ отчита събираемост от постъпили приходи общо от концесии (в т.ч. концесионно плащане за МОСВ, общините, ДДС, лихви и неустойки) в размер на общо 4 814 700.74 лева.

Правителството одобри Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от АППК

Правителството прие Решение за одобряване на Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) за 2021 г.

Решението се приема въз основа на Закона за концесиите, приет началото на 2018 г., по силата на който АППК извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори. Към Плана е приложена и обосновка, която съдържа мотивиране и прогноза за финансовите ресурси, необходими за неговото осъществяване.

Определени са концесионери на  шест морски плажа

„Съмъртийм“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Робинзон“, община Несебър, област Бургас. Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 66 089,66 лв. без ДДС. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4,50 на сто без ДДС. Инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията са в размер на 56 862 лв. с ДДС.

„Съмъртийм“ ЕООД е определен също за концесионер на морски плаж „Кранево – централен“, община Балчик, област Добрич. Концесионерът се избира за срок от 20 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 119 387,74 лв. без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,10 на сто. Инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията в размер на 35 892 с ДДС

„Миг Варна 2014“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Сахара 2“, община Варна, област Варна.  Концесионерът се избира за срок от 20 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 38 154,42 лв. без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,00 на сто. Инвестициите, свързани с подобряване на облика и с организация на санитарно- хигиенното поддържане на морския плаж за срока на концесията са в размер на 144 313,20 лв. с ДДС.

„Миг Варна 2014“ ЕООД е определен също за концесионер на морски плаж „Офицерски – запад“, община Варна, област Варна. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2.00 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 14 662,22 лв. без ДДС.

„Кънпет 17“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Офицерски – изток“, община Варна, област Варна. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,20 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 18 858,96 лв. без ДДС.

„ПАЛМА 2019 ТОТАЛС“ ДЗЗД е определен за концесионер на морски плаж „Кранево юг- 1“, община Балчик, област Добрич. Концесионерът се избира за срок от 20 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 22 164,98 лв. без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 10,50 на сто. Инвестициите, свързани с подобряване на облика на морския плаж, са в размер на 46 887,60 с ДДС за срока на концесията.

Правителството прие Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата

Министерският съвет прие Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата. Документът е разработен в изпълнение на Плана за действие за повишаване на безопасността на движението по пътищата за 2020 г., разработен е в условията на широк консенсус с отговорните институции, академичните среди, браншовите и неправителствените организации в сектора.

С приемането на Концепцията се създава възможност за по-добро взаимодействие между държавните институции, неправителствения и частния сектор и гражданското общество за подобряване на обучението по безопасност на движението по пътищата от най-ранна възраст. Предвижда се задължителното обучение да обхване децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование като се направи анализ на образователните ресурси и необходимостта от актуализация на обучителните програми. Обръща се внимание на педагогическите състави като се подчертава нуждата от повишаване на тяхната квалификация за преподаване на специфичната материя.

Сред включените промени е структуриране на система, която да предлага обратна връзка от обучението по безопасност на движението по пътищата. Акцентира се и на нуждата от развитие и разширяване на материалната база, както и разработване на интерактивни ресурси, които да подпомогнат обучителния процес.

Въвежда се приемственост между обучението в предучилищната и училищната фаза с обучението за придобиване на свидетелство за правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС). В процеса на подготовка на бъдещите водачи се възприема подходът за водещата роля на държавния изпит. Предвижда се да отпаднат много от формалните изисквания, но и премахване на принципа за неограничено явяване на изпит от курсистите без покриване на допълнителни изисквания. Усъвършенства се моделът за допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки. То вече ще бъде съобразено с конкретното нарушение, за което са били отнети контролни точки като по този начин се цели повишаване на квалификацията и превенция на рисково поведение на пътя.

Акцент се поставя на подготовката на инструкторите и на изпитващите на държавния избор. В тази връзка е предвидено съвместно с университетите да бъде разработена единна програма и изисквания за тази квалификация, които да бъдат спазвани от всички университети при обучението на изпитващите.

Правителството прие доклад за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата

Министерският съвет прие Обобщен доклад за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата (01 януари 2020 г. – 30 юни 2020 г.).

Докладът показва пътнотранспортната обстановка в Република България и състоянието на безопасността на движение по пътищата в рамките на първата половина на 2020 г. Представената информация включва основни статистически данни, тенденции, изводи и препоръки.

През разглеждания период са настъпили 2 379 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, което е с 24% по-малко в сравнение с регистрираните данни за същия период през последните пет години (2015-2019 г.). През изследвания период се наблюдава намаление от близо 40% при броя на загиналите и 25% при броя ранени при пътнотранспортни инциденти.

Докладът отправя и конкретни препоръки към компетентните институции в управлението на безопасността на движение по пътищата, които следва да залегнат при планирането и провеждането на дейности, свързани с изпълнението на държавната политика на Република България в областта.

Приета е нова Наредба за антидопинговата дейност

Министерският съвет прие нова Наредба за антидопинговата дейност. С приемането й подзаконовата нормативна рамка в областта на допинговия контрол, дисциплинарното производство и мерките за предотвратяване и борба срещу употребата на допинг в спорта е приведена в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта, Световния антидопингов кодекс 2021 г. /Кодекс 2021/ и международните стандарти към него, които влизат в сила на 1 януари 2021 г.

Кодекс 2021 и международните стандарти към него /два от които са нови – Международният стандарт за управление на резултатите и Международният стандарт за образованието/ въвеждат редица изменения и допълнения спрямо Световния антидопингов кодекс 2015 г., чиито задължителни разпоредби са отразени в действащата Наредба за антидопинговата дейност. Основните разпоредби, на които настоящата Наредба за антидопинговата дейност не съответства на Кодекс 2021 са следните:

В новия кодекс е дефинирана ролята на националните антидопингови организации. В своите оперативни решения и дейности те трябва да бъдат независими от спорта и правителството. Забранява се всяко участие в техните оперативни решения или дейности от страна на лице, което същевременно участва в управлението или дейностите на международна федерация, национална федерация, организация за спортни прояви на най- високо ниво, национален олимпийски комитет, национален паралимпийски комитет или правителствена служба, отговаряща за спорта или за антидопинговите дейности.

В Кодекс 2021 са направени допълнения във връзка с новия Международен стандарт за образованието. Образованието е основен стратегически способ, чрез който се насърчава поведение в съответствие със стойностите на чистия спорт и предотвратяване употребата на допинг. Въведени са съответно нови задължения за националните антидопингови организации.

Прецизирана е съществуващата уредба на антидопинговите нарушения. С цел защита на лицата, които докладват на властите за неспазване на антидопинговите правила е въведено и ново нарушение.

Направени са редица изменения и по отношение на налаганите санкции в това число при: отказа за даване на проба, фалшифицирането, съучастието, утежняващите обстоятелства, които могат да увеличат периода на лишаване от права, обстоятелствата, които могат да доведат до намаляване на санкцията, санкциите при споразумения за управление на резултати, при многократни нарушения, както и при временното отстраняване.

НСИ организира най-мащабното статистическо изследване у нас

Осемнадесетото преброяване на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване, записано в Националната статистическа програма за 2021 година. Преброяването у нас се провежда в една година с държавите членки на Европейския съюз. Основната му цел е да осигури надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към 2021 година.  Изследването се подготвя от няколко години, а Националният статистически институт е предприел всички необходими мерки за безопасното му протичане въпреки безпрецедентната ситуация с COVID-19. Подготвена е онлайн платформа с електронна карта, която да позволи на гражданите да се преброят онлайн.

Националната статистическа програма за 2021 година включва общо 316 изследвания – както регулярни, провеждани от НСИ и органите на статистиката, така и нови дейности, свързани с националните и европейските приоритети. Програмата се опитва да отговори на засиления обществен интерес към Коронавируса и към социално-икономическите ефекти от извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната. Близо 62% от новите изследвания например са върху заетост, пазар на труда, субсидирани работни места. През 2021 г. Националната статистика ще участва в проекти на Европейската комисия като програмата за европейски сравнения 2021 г., наблюдение на работната сила, статистика на доходите и условията на живот.

Всички тези дейности продължават усилията на НСИ да дава навременна и качествена информация, която да подпомогне управлението на кризата с COVID-19. През 2020 година НСИ създаде на своя сайт специална секция, в която бяха публикувани статистически данни, свързани с икономическите и социалните последици от разпространението на вируса. Направени бяха промени в организацията на някои изследвания и бяха съкратени сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите. Засили се развитието и използването на редица информационни системи, позволяващи онлайн подаване на данни от отчетните единици и съкращаване на сроковете за производство и разпространение на статистическата информация. За първи път стартира седмично производство и разпространение на данни за общата смъртност в страната. Започнаха две извънредни статистически изследвания: „Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка“ и „Дейност и състояние на местата за настаняване в условията на извънредното положение и епидемична обстановка“.

Институционалният отговор на кризата от страна на НСИ е описан в отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на института през 2020 година, който също беше приет на днешното заседание на Министерския съвет.

            Акценти в отчета са още подготовката за Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България; внедряването на Интегрирана система за управление на качеството и сигурността на информацията в НСИ съгласно стандартите ISO 9001 и ISO 27001; участието на България в качеството си на асоцииран член на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката на ОИСР в заседание на Бюрото на Статистическия комитет; подготовката на България за трети кръг от Партньорски проверки в рамките на Европейската статистическа система; отбелязване на 140-ата годишнина от създаването на статистическата институция в България.

В отчета се посочва, че през годината са постигнати съществени резултати, свързани с повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстване на нейното разпространение, както и намаляване на натовареността на респондентите чрез въвеждане на електронни въпросници и разработване на уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни статистически области.

реклама