Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството прие механизъм за научни консултации от БАН

Министерският съвет прие Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките (БАН). Основна цел на Механизма е да осигури навременна, висококачествена и независима научна експертиза по въпроси от стратегическа важност. Той ще се използва при подготовката на дейности и инструменти за изпълнение на държавните политики. Органите на изпълнителната власт ще заявяват научни консултации, а министърът на образованието и науката ще възлага тяхното изпълнение на БАН.

Финансирането на Механизма ще е за сметка на предоставени целеви средства на БАН от държавния бюджет за изпълнението на национално възложени дейности. Изключение ще са случаите, когато се възлагат спешни задачи, за чието изпълнение се изисква използване на специфично оборудване, закупуване на консумативи и командироване на специалисти. Необходимите средства за тези консултации ще са за сметка на възложителя, в чийто ресор е възникналото обстоятелство. 

Назначен е нов член на Управителния съвет на „Сребърния фонд

Правителството прие промени в РМС № 416 от 17 юни 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“). Това се налага заради настъпили персонални промени в Министерството на труда и социалната политика, като на мястото на Валентина Чикова в Управителния съвет на Фонда е назначен Евгени Гогушев – директор на дирекция „Финанси“ в МТСП.

Ръководството на Фонда се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика участват по право в него, съответно като председател и заместник-председател.

Висшият съдебен съвет получи за управление държавен имот в Банкя

Правителството предостави на Висшия съдебен съвет управлението върху имот – публична държавна собственост за нуждите на Националния институт на правосъдието. Имотът се намира ул. „Стефан Стамболов“ № 4 в гр. Банкя и представлява терен с площ от 7 910 кв. м., заедно с разположените в него три сгради. Досега имотът е управляван от Министерството на здравеопазването, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

Имотът ще бъде използван за създаване на учебен център с кампус, по подобие на практиките на водещите съдебно-обучителни институции в страните членки на Европейския съюз. Ще се подпомогне изграждането на модерна обучителна среда за професионалната общност.

Утвърден е протокол във връзка със споразумението между ЕС и Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

Министерският съвет утвърди Протокола между правителството на Република България и правителството на Република Армения за прилагане на споразумението между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, подписан на 28 октомври 2019 г. в Ереван.

В Протокола са определени компетентните органи за неговото прилагане, както и граничните контролно-пропускателни пунктове за изпълнение на обратното приемане и транзитното преминаване. Регламентирани са начините и средствата за подаване на молбите и отговорите за обратно приемане, както и процедурата за провеждане на интервю на собствени граждани. Посочен е начинът за предаване на лицето, подлежащо на обратно приемане и как се процедира в случай на обратно приемане при грешка. Разписани са и условията за ескортиране на лицето, подлежащо на обратно приемане или предаване, както и езика за комуникация между Договарящите страни.

Протоколът ще влезе в сила в деня следващ уведомяването на Съвместния комитет за обратно приемане по чл. 19 от Споразумението, което следва да бъде направено от страната, която получи последното писмено уведомление за приключването на вътрешноправните процедури, необходими за влизането в сила на Протокола.

Ще бъде открита сметка във Федералната резервна банка на Ню Йорк във връзка с изпълнението на договорите за придобиване на нов тип боен самолет

Министерският съвет на Република България прие решение, с което потвърди настоящата редакция на следните три документи: проект на Договор за създаване на сметка, проекта на Споразумение относно някои сметки, свързани с чуждестранно финансиране на продажби за военни цели и проект на писмо за откриване на сметка във Федералната резервна банка на Ню Йорк.

Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка (Federal Reserve Bank) за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава. Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца. Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка (Federal Reserve Bank). Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове (treasury bills) с различна срочност.

Предстои откриване на сметка на името на МО на България във Федералната резервна банка (Federal Reserve Bank), на която да бъдат преведени тези средства. В този процес съдействие на Министерството на отбраната ще оказват МФ и БНБ.

При евентуално реализиране на описаната възможност би могло да се очаква държавата да реализира приходи от инвестиране с нетна доходност до около 1,5 на сто, ако няма съществени промени на текущите пазарни условия.

Мотивите за това отговарят на интересите на външната политика и национална сигурност на Република България, както в региона, така и в съюзен формат.

Правителството одобри състава на българската делегация за българо- китайската комисия за икономическо сътрудничество

Правителството одобри позицията и състава на българска делегация за Седемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Сесията ще се проведе на 16-17 януари в гр. Пекин.

По време на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, информационните технологии и съобщенията, транспорта, туризма, околната среда и водите, и други области от взаимен интерес.

Откриват се процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Черноморец-юг“ и „Равда-централен”

Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за морски плаж „Черноморец-юг“ в община Созопол и морски плаж „Равда-централен” в община Несебър. Целта е обезопасяване на двата плажа и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 20 години. Той е обусловен от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морските плажове.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морски плаж „Черноморец-юг“ е 114 912 лв. без ДДС, а за морски плаж „Равда-централен” – 8 071 лв. без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове- обект на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Морските плажове ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

На правителственото заседание беше взето и друго решение за сключване на двустранно споразумение с концесионера за прекратяване на Договор за концесия за услуга за морски плаж „Лозенец-Караагач“, община Царево, област Бургас. Договорът се прекратява по предложение на концесионера, който не предоставя плажни и/или водноатракционни услуги и не реализира финансов приход от тях, а през по-голямата част от летния сезон морският плаж е безлюден, което прави неефективно стопанисването на морския плаж и използването му за плажен туризъм.

Министерският съвет също прие решение за едностранно прекратяване на договора за концесия за услуга за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас. Прекратяването на концесионното правоотношение се налага, тъй като концесионерът „АМИ ГРУП Р“ ЕООД е неизправна страна по договора, вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения. При извършените през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. проверки на място са установени множество повтарящи се нарушения – по-малко от изискуемите спасителни постове, частичен отказ за осигуряване през целия ден на задължителното здравно и медицинско обслужване, по-малка от минималната изискуема площ на зоната за свободно разполагане на плажни принадлежности и др. Концедентът цели обезопасяване на морския плаж чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес. Договорът за концесия за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас е сключен на 1 февруари 2016 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АМИ ГРУП Р“ ЕООД.

Прекратяват се концесионните договори за добив на строителни материали от находищата „Караново“ и „Велика”

Концесионният договор за добив на строителни материали (трахити и псамитови туфи) от находище „Караново“ ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и дължими неустойки за неизпълнение, не са предоставени банкови гаранции, обезпечаващи задълженията за концесионно плащане и за възстановяване на околната среда и рекултивация на засегнатите земи. Находище „Караново“ се намира на територията на община Айтос, област Бургас. Концесионният договор за него е сключен на 16 август 2011 г. с дружество „Латит“ ООД, гр. Банкя.

Поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера едностранно се прекратява и концесионният договор за добив на строителни материали – туфи, от находище „Велика”. Находището се намира на територията на община Царево, област Бургас. През август 2004 г. за него е сключен концесионен договор с ЕТ „Димитър Киров-45“, гр. Бургас. През 2007 г. правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени изцяло на „Кариери 2007 г.“ ЕАД, гр. Пловдив.

Близо 207 000 лв. ще бъдат вложени в добива на пясъци и чакъли от находище „Мечта“

„Трон“ ЕООД, с. Дунавци, община Казанлък, ще добива строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Мечта”, разположено в землищата на селата Кънчево и Черганово, област Стара Загора. Това е регламентирано в днешно решение на Министерския съвет, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 25 години, като през този период концесионерът ще вложи 207 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период са над 486 хил. лв. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е Казанлък.

Удължава се срокът на договора за концесия на „Пристанищен терминал Леспорт”

Кабинетът прие решение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху „Пристанищен терминал Леспорт”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, сключен на 8 юни 2005 г.

С промените се удължава срокът на договора до законово допустимия, определен в чл. 34, ал. 1 от Закона за концесиите. Също така се променя задължението за инвестиции и базисен годишен товарооборот за срока на концесията.

Регламентират се изключения от изпълнението на изискванията за достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения в случаите на прекомерна тежест

С изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги се постига пълното транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

С изменение и допълнение на Наредбата се цели и създаване на яснота относно приложимия хармонизиран стандарт „Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ“ (EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), на който трябва да отговаря съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, както и въвеждане на минималните изисквания към съдържанието на декларацията за достъпност.

Регламентира се прилагането на изключения от задължението за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения и редът и условията за изготвянето и одобряването на оценката на тежестта и изискванията към нейното съдържание. Това ще даде възможност на административни органи, на доставчици на обществени услуги и на лица, осъществяващи публични функции, при които е налице прекомерна тежест по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2102, да докажат това обстоятелство и да прилагат облекчени правила за достъпност.

Изключенията от изпълнението на изискванията за достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения поради прекомерна тежест следва да бъдат обосновани и да се ограничават до конкретно съдържание и определени негови части, за които това е приложимо. Независимо от приложимостта на изброените изключения, остава задължението за задължените субекти да направят съдържанието на уебсайтовете и мобилните приложения възможно най-достъпно.

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще придобие 20% от капитала на „Газтрейд“

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще придобие 20% от капитала на проектната компания „Газтрейд“ С.А., която изгражда терминала за втечнен природен газ край Александруполис. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което е одобрено акционерното участие на българския газопреносен оператор.

Участието на българската страна в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ в Северна Гърция е изцяло в съответствие с актуализираната енергийна стратегия на България. Това е съществена стъпка за реализиране на цялостната концепция за газов хъб „Балкан“, в основата на която е утвърждаването на прозрачен, ликвиден и надежден пазар на природен газ.

Проектът за терминал за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция, се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар. Той ще съдейства за подобряване сигурността на доставките и диверсификация на източниците на природен газ в региона. Синергията на този проект с изграждането на междусистемната връзка Гърция–България (IGB) ще доведе до повишаване достъпа на България и останалите страни в региона до втечнен природен газ. Компании от САЩ, Катар и др. се очаква да бъдат основните доставчици на газ до терминала в Александруполис. По този начин проектът ще допринесе както за диверсифициране на източниците и трасетата за доставка на газ, така и за насърчаване на конкуренцията в полза на крайните клиенти. Проектът е идентифициран от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), както и от Европейската стратегия за Енергиен съюз.

С днешното си решение Министерският съвет одобри извършването от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД на инвестиционни разходи за изграждане на съоръжението, съответстващи на 20%-то му акционерно участие. „Булгаргаз“ ЕАД ще участва в обвързващата фаза на процедурата по пазарен тест за резервиране на капацитет от терминала за втечнен природен газ до Александруполис, като резервира до 500 млн. куб. м. на година, но не по-малко от 300 млн. куб. м. на година, за период от 3 до 5 години. За използване на резервирания капацитет, „Булгаргаз“ ЕАД ще проведе преговори за реализиране на доставки на втечнен природен газ през интерконектора Гърция – България.