Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 14/2019 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 14 за 2019 г., образувано по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на разпоредбата на 102, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност сме конституирани като заинтересована страна по делото.

В становището на Министерският съвет се застъпва тезата, че оспорената разпоредба на чл.102, ал.4 от ЗДДС не противоречи на Конституцията на Република България и искането следва да се отхвърли като неоснователно.

Правителството одобри  националния преглед на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие

Министерският съвет одобри доброволния национален преглед на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие в България, който ще бъде представен на политическия форум на високо равнище през юли 2020 г. в Ню Йорк. Форумът е организиран в рамките на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) в главната квартира на ООН.

Прегледът прави оценка на напредъка на страната ни по всяка една от 17-те цели на ООН за устойчиво развитие, групирани в три измерения – икономическо, социално и екологично. Подготовката на документа позволи всеобхватен преглед на политиките на всички министерства в изпълнение на Дневния ред 2030 на ООН за устойчиво развитие.

Прегледът отчита важния принос на широк кръг заинтересовани страни – неправителствени организации, частния сектор, академичните среди, младежите, местното управление.

Дневният ред за устойчиво развитие до 2030 г. е приет от Общото събрание на ООН през септември 2015 г. и представлява план за действие, насочен към хората, планетата и постигането на просперитет. Неговият основен принцип е „никой да не бъде изоставен“, т.е. всички действия по изпълнението му трябва да отчитат специфичните нужди на всички групи в обществото, с особено внимание към уязвимите.

България прие Национален план за действие относно жените, мира и сигурността

Министерският съвет прие Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020-2025 г. В документа са разписани дейностите, които следва да бъдат реализирани за конкретния период, отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнение на тези дейности, както и индикаторите за изпълнението им. В проекта са предложени институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция, мерки за популяризиране на темата.

Насърчаването на ефективното участие на жените в усилията за постигане на мир е приоритет за ООН, формулиран чрез единодушното приемане на резолюция 1325 относно жените, мира и сигурността от Съвета за сигурност на ООН на 31 октомври 2000 г. Това е първият международен документ, който свързва пряко ролята на жените в процесите на предотвратяване и разрешаване на конфликти и изграждане на мира.

България като съавтор на тази Резолюция придава приоритетно значение на въпросите, свързани с равнопоставеността на половете във всички области на обществено-политическия, икономическия и социалния живот, в това число и в общите усилия на национално и международно равнище в полза на изграждането и укрепването на международния мир и сигурност.

Република България е 83-тата държава-членка на ООН, която разработи такъв документ, изхождайки от активната си политика в сферата на правата на човека. Този документ допълва усилията в национален аспект за овластяването на жените и тяхната по-активна роля по въпросите на мира и сигурността.

20 проекта в различни сектори са подкрепени от JASPERS през 2019 г.

Правителството одобри отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие 2014-2020 г. на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) през 2019 г.

В рамките на изминалата година 20 проекта в областите „транспорт“, „околна среда“, „изграждане на интелигентни градове“ и „административен капацитет“ са получили експертна помощ от страна на Инициативата. Реализираните интервенции са насочени към повишаване качеството на подготвяната документация по приоритетни национални проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към засилване на институционалния капацитет на структурите, отговорни за управлението на политиките в съответните сектори.

JASPERS е традиционен партньор в усилията на страната ни за постигане на ефективно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Предоставяната по линия на Инициативата техническата помощ е безвъзмездна за страната.

Определени са минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт за предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Правителството прие постановление за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

С приемането на Постановлението минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно- туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища се определят, както следва: за децата в държавните, общинските и частните детски градини и в подготвителните групи в училищата – 2 лв. на дете за бюджетна година; за учениците в държавните, общинските и частните училища в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа – 3 лв. на ученик за бюджетна година; за студентите редовна форма на обучение във висшите училища – 3 лв. на студент за бюджетна година; за курсантите от висшите военни училища и Академията на МВР – 3 лв. на курсант за бюджетна година.

Постановлението се приема на основание чл. 132, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, обн. ДВ, бр. 86 от 2018 г. и е изготвено в съответствие с изпълнение на целите, предвидени в Програмата на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г., насочени към насърчаване на децата от детските градини и учащите към двигателна активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие.

С приемане на Постановлението ще се постигне обезпечаване на дейностите, свързани с насърчаване на децата и младите хора към системни занимания със спорт. Ще се осигури участието на децата, учениците и студентите в спортни прояви – училищни и студентски турнири, състезания, спортни празници и мероприятия. В резултат ще се създадат по-добри условия за провеждане на занимания със спорт в детските градини, училищата и висшите училища, което ще насърчи децата, учениците и младите хора към системни занимания със спорт, участие в учебно-тренировъчна и/или спортно-състезателна дейност. С Постановлението се уреждат обхватът, редът за кандидатстване и предоставяне на средствата, както и тяхната отчетност.

Отпускат се 20 млн.лв. за финансиране на ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР и ПМДР

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. в общ размер до 20 млн. лв. Средствата са необходими за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти. По Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. ще бъдат извършени плащания за ДДС в размер на 17 млн. лв. Средствата по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. са в размер на 3 млн. лв.

Правителството одобри допълнителни 7 милиона за възстановяване на преходни остатъци на държавните училища

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) са разчетени средства за възстановяване на преходните остатъци по делегирани бюджети на държавните училища в размер на 19 000 000 лв., в т.ч. за училища, финансирани от МОН, от Министерството на културата и от Министерството на младежта и спорта. Преходният остатък в края на 2019 г. е 26 590 982 лв.

С настоящото Постановление се предлага 7 000 000 лв. да бъдат осигурен за сметка на разчетените в централния бюджет средства за образование за 2020 г. С тях ще се възстановяват пълните размери на преходните остатъци на държавните училища към Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта в размери съответно на 1 807 579 лв. и 669 187 лв. Тъй като разчетените по бюджета на МОН средства за преходни остатъци и допълнително осигурените 4 523 234 лв. с Постановлението няма да са достатъчни за държавните училища, финансирани от министерството, то разликата от 590 982 лв. ще бъде осигурена чрез преструктуриране на разходите по бюджета на МОН за 2020 година.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Министерство на отбраната, за нуждите на Военноморските сили, находящ се в с. Близнаци, община Аврен, област Варна. Приетото решение дава възможност на Военноморските сили да реализира проект на обект: „Открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за динамична стрелба във Военно формирование 22580″.

С друго решение на правителството община Перник получи правото на собственост върху два имота – държавна собственост, с обща площ от 6 016 кв.м. Те се намират в землището на село Люлин, община Перник. Имотите са необходими за реализиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди отпадъци, местност „Чокладиновец“, в землището на селото.

Правителството освободи Почетния консул на България в Сицилия

България освободи почетния консул г-н Агостино Рандацо и закри Почетното си консулство в област Сицилия, Италианската република. Това реши на свое заседание Министерският съвет.

Правителството одобри Споразумение по ОВОС и СЕО между България и Сърбия

Правителството одобри Споразумение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО) в трансграничен контекст между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия.

Документът регламентира създаването на механизъм за провеждане на трансгранична процедура за оценка на въздействието върху околната среда между България и Сърбия, които са страни по Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст, както и трансгранична процедура за стратегическа екологична оценка по Протокола за стратегическа екологична оценка към конвенцията.

Споразумението регулира условията и реда за провеждане на процедурите и обществените консултации, включително публични изслушвания на териториите на двете страни, процедурата за обмен на документация и нейното публично оповестяване и предоставянето й на официалните езици на двете страни.

Одобрени са резултатите от три проведени заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри доклад с резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 18 февруари 2020 г. в Брюксел.

В контекста на Европейския семестър 2020 г., Съветът прие заключения относно Годишната стратегия за устойчив растеж и Доклада за механизма за предупреждение. Одобрена беше и препоръката за икономическата политика на еврозоната. Участниците в заседанието проведоха дискусия по прегледа на икономическото управление, представен от Европейската комисия. Документът оценява ефективността на рамката за икономически надзор за постигане на следните цели: осигуряване на устойчиви публични финанси и икономически растеж, избягване на макроикономически дисбаланси, осигуряване на по-тясна координация на икономическите политики и насърчаване на сближаването в икономическите резултати на държавите членки. В рамките на подготовката на срещата на министрите на финансите на Г-20 и на управителите на централните банки през февруари (20-23 февруари 2020 г.) в Рияд, Съветът одобри работното задание на ЕС. ЕКОФИН прие препоръка относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с бюджета за 2018 г., както и заключения по насоките за бюджета за 2021 г.

Одобрени са също резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (COB), което се проведе в Брюксел на 25 февруари 2020 г. COB започна подготовка на Европейския съвет (среща на държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на ЕС), който ще се проведе на 26-27 март 2020 г. На заседанието бе одобрен дневният ред за тази среща със следните теми: разширяването на Европейския съюз, укрепване на икономическата база, постигане на климатично неутрална икономика и дигитализацията. Съветът одобри също мандата за водене на преговори по споразумение за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. Преговорите започнаха на 2 март 2020 г. и ЕС ще разполага с време до октомври 2020 г. за постигане на споразумение.

Правителството одобри и резултатите от извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), част „Здравеопазване“, проведено на 6 март 2020 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия. В рамките на заседанието министрите обсъдиха разпространението на COVID-19 в световен план и отражението му върху здравеопазването в държавите – членки на Европейския съюз (ЕС). Министрите откроиха необходимостта от постоянна координация по отношение на предприетите мерки, както и от пропорционалност в контекста на препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Засегнат беше и въпросът за защитата на уязвимите пациенти (възрастни хора със слаба имунна система, хронични заболявания, риск от усложнения). Изключително важно е да не се разпространяват тревожна и подвеждаща информация, и послания, които омаловажават и подкопават усилията на държавите-членки и медицинските специалисти за справяне със ситуацията. В рамките на дискусиите се обсъди настоящата и бъдеща координация в рамките на ЕС, включително активирането в режим на пълна готовност на механизма за гражданска защита. Европейската комисия беше приканена да намери решения при недостиг на лекарства и предпазни средства в условията на епидемия, така че всички държави-членки да разполагат с необходимия им ресурс. Здравният министър Кирил Ананиев обърна внимание, че в България е създадена организация по всички звена на здравната система, мобилизирани са ключови болници и е увеличен лабораторният потенциал за изследване на проби. Като ключови действия, предприети у нас, министър Ананиев открои наличието на адекватен за ситуацията пандемичеи план и сформирания национален оперативен щаб, осигуряващ междусекторна координация и провеждането на ежедневен анализ на ситуацията. Откроени бяха и мерките, свързани с постоянното информиране на населението и предприетите превантивни действия за защита на гражданите.

Министерският съвет одобри също българската позиция за заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 24 март г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Процесът на разширяване ще бъде обсъден след публикуваната от ЕК на 2 март допълнителна актуализирана информация за напредъка на Република Северна Македония и Албания. България подкрепя препоръката на ЕК за започване на преговори с двете държави, като ще се придържа към приетата на 9 октомври 2019 г. Рамкова позиция относно разширяване на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране. СОВ ще подготви заседанието на Европейския съвет на 26-27 март с обмен на мнения по темите от дневния ред и по проекта на заключения, сред които укрепване на икономическата основа на ЕС, цифрови технологии, разширяване и външни отношения. Сред останалите теми от дневния ред на СОВ са европейският семестър, законодателната програма на ЕС за 2020 г. и актуалното състояние на процедурите по върховенството на закона в Полша и в Унгария.

Одобрена е също така позицията на България за участие във Видеоконференция на високо равнище на министрите по транспорт на Европейския съюз относно въздействието на COVID- 19 върху сектора. Събитието ще се проведе на 18 март 2020 г. Министрите ще обменят мнения за предприетите мерки за намаляване на негативните ефекти от вируса върху транспортния сектор в държавите членки на ЕС. Българската страна ще подкрепи подхода и предложените мерки от Комисията, с оглед неотложността и изключителните обстоятелства около пандемията. Ще бъдат представени предприетите превантивни мерки във връзка с ограничаването на разпространението на вируса в областите, свързани с въздушния, сухопътния и морския транспорт.

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Буните“ в община Варна

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Буните“, община Варна, област Варна. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 26 799,40 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Буните“, община Варна, област Варна, със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Определени са концесионери на морските плажове „Градина – централен“ – част 2 и „Елените“

„Алфа Дилеа“ ООД е определен за концесионер на морски плаж „Градина – централен“ – част 2, община Созопол, област Бургас, а „Мирикал“ ЕООД – за концесионер на морски плаж „Елените“, община Несебър, област Бургас.

Концесионерът  „Алфа Дилеа“ ООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 8 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11,70 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 58 246,15 лв. без ДДС. Предложение за инвестиции за мерки относно опазването на околната среда, дюните и защитените територии на морския плаж в размер на 108 228 лв. с ДДС.

Концесионерът „Мирикал“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер: на
роялти от 10,80 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 150 531,43 лв. без ДДС. Предложеният от концесионера размер на инвестиции за организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за целия срок на концесията е 179 568 лв. с включен ДДС.

Правителството одобри замяна на концесионера по договор за добив на минерална вода

Министерски съвет прие решение, с което даде съгласие концесионерът „Акварекс-В“ ЕАД по концесионния договор от 3 май 2000 г. за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост от находище „Велинград-Чепино“ да бъде заменен с правоприемник – „Тимбарк България“ ЕООД. Причината е подготвяно преобразуване с прекратяване на дружеството на концесионера без ликвидация чрез вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон.

С решението е определен едномесечен срок за сключване на допълнителното споразумение към концесионния договор с дружеството – правоприемник – „Тимбарк- България“ ЕООД. Срокът започва да тече от влизането в сила на преобразуването – вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон.

Прекратяват се три концесионни договора за добив на строителни материали

Концесионният договор за добив на строителни материали – глини, от находище „Кошарник“, участък „Кошаник-2″, ще бъде прекратен от държавата поради неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения за повече от три месеца. Находище „Кошарник“, участък „Кошарник-2″ се намира на територията на община Монтана. През месец март 2008 г. за него е сключен концесионен договор със „Стройкерамика“ ООД. Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение, не е предоставил годишни работни проекти за добив и преработка на подземни богатства от находището, както и банкови гаранции по договора. Констатирано е също, че „Стройкерамика“ ООД не е предоставило и шестмесечни отчети за определяне на дължимото концесионно плащане.

Концесионният договор за добив на строителни материали – пясъци, от находище „Акациите-1″ ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находище „Акациите-1″ се намира на територията на община Бургас. През ноември 2004 г. за него е сключен концесионен договор с „Вая-96″ ООД. Концесионерът мотивира искането си за прекратяване на договора с изчерпване на запасите в находището.

Също по взаимно съгласие се прекратява концесионният договор за добив на строителни материали – мергели, от находище „Ветрище“, което се намира на територията на община Шумен. През януари 2005 г. за него е сключен концесионен договор с дружеството „Керамат“ АД, гр. Каспичан. В искането си за прекратяване на договора компанията посочва, че находището не се експлоатира през последните 10 години. Поради остаряло и липсващо оборудване не се предвижда и експлоатация на цех „Ветрище“, за който в миналото е осигурявана суровина от едноименното находище.

Съгласно друго правителствено решение, дружеството „Анатолий Иванов – 66″ ЕООД, гр. Червен бряг, е новият концесионер на находище „Девенци“, участък „Западен“ и участък „Източен“. Находище „Девенци“, от което се добиват пясъци и чакъли, се, намира на територията на община Червен бряг, област Плевен. Концесията за него е предоставена през декември 2016 г. за 25 години на „МЛ – Консулт – 2009″ ЕООД, гр. Плевен. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Анатолий Иванов – 66″ ЕООД, гр. Червен бряг. Условията по концесионния договор остават без промяна. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

29 000 лв. ще бъдат вложени в проучване на строителни материали в площ „Щъркелите-2″

„К И Инженеринг“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Щъркелите-2″, разположена в землищата на селата Цалапица и Костиево, област Пловдив. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи 29 хил. лв. в проучвателните дейности.

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Панорама – север“ в община Варна

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Панорама – север“, община Варна, област Варна. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 9 413,98 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Панорама – север“, община Варна, област Варна със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужваме и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, като чрез тях подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, които са в сила от 1 януари 2020 г. Основната част от промените са свързани с прилагането на централизираната национална платформа при възлагане на обществените поръчки.

Според ЗОП, при използване на платформата, основна част от документите, свързани с възлагане на обществени поръчки, се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача. В тази връзка в правилника са дефинирани сроковете, в които възложителите са задължени да ги публикуват.

Направени са промени в правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Всички действия по оценяването и класирането на офертите и проектите, изготвянето на протоколи, доклади и решения и тяхното публикуване и изпращане на кандидатите и участниците ще се извършва чрез платформата. Това ще облекчи и значително ще ускори процеса по възлагане на обществени поръчки.

За улеснение на стопанските субекти са предвидени две изключения от правилото за криптиране на документи за участие в процедурите. Първото се отнася до заявленията за включване в квалификационна система и в динамична система за покупки, тъй като те са постоянно отворени за участие. Второто изключение е за прилагането на т.нар. „обратен ред“ при открита процедура и публично състезание – при този ред техническото и ценовото предложение се криптират и отварят едновременно.

Прецизирани са функциите на Агенцията по обществени поръчки в съответствие с последните изменения в ЗОП. Измененията засягат съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения, детайлизиране на събирането и обобщаването на информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки и контрола чрез случаен избор. За целите на изготвянето и изпращането на доклад до Европейската комисия от мониторинга на обществените поръчки в страната е предвидено възложителите и компетентните органи да изпращат на АОП, ежегодно: до 1 март, обобщена информация за предходната календарна година, със съдържание съгласно списък, приложение към Правилника. Така задължените лица ще имат предварителна яснота за изискваната информация и възможността да я събират, обобщават и анализират своевременно. Предвидените изменения в контрола чрез случаен избор не променят по същество неговия обхват или начин на извършване. Те са свързани с прилагането на платформата от възложителите и в тази връзка – с необходимостта от прецизиране на разпоредбите за достъпа до част от определените за проверка документи.

Приемането на тези промени ще осигури необходимите нормативни предпоставки за използване на централизираната платформа и по-нататъшното развитие на процеса по въвеждане на изцяло електронно възлагане на обществените поръчки.

Допълва се Устройственият правилник на Министерския съвет

Правителството прие допълнение в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Съгласно промените, по изключение и по предложение на министър-председателя Министерският съвет може да провежда заседания и дистанционно. В случаите, когато заседанието се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на Министерския съвет при спазване на изискванията за кворум. И в случаите на заседание, проведено дистанционно, се изготвя протокол.

Правителственото постановление е прието във връзка с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в страната и възложеното със същото решение Министерският съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация, както и препоръките на Оперативния щаб за социално дистанциране и осигуряване в максимална степен работа от разстояние. С постановлението се обезпечава  работата на Министерския съвет и вземането на бързи и своевременни решения относно създалото се положение.

За ратификация се предлага Рамковото споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие.

            Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие.

Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие (Рамково споразумение) беше одобрено на заседанието на Министерския съвет, проведено на 13 март 2019 г. и министърът на здравеопазването беше упълномощен да го подпише при условие за последваща ратификация. То е подписано в рамките на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“), проведен на 14.06.2019 г. в гр. Люксембург, Велико Херцогство Люксембург. Съгласно публична оценка на Европейската комисия, с присъединяването на България към Рамковото споразумение, то покрива около 455 млн. души в Европейския съюз, или 90% от населението на Европейския съюз.

Споразумението е рамка, която дава възможност на присъединилите се държави-членки съвместно да провеждат бъдещи тръжни процедури за конкретни мерки за медицинско противодействие (противовирусни препарати, ваксини и др.).

В случай на кризисна ситуация, засягаща здравето на населението, България ще има възможност да участва в нови тръжни процедури по реда на Рамковото споразумение, като същевременно си запазва правото да предприеме действия самостоятелно да осигури медицински мерки за противодействие, извън съвместното възлагане. Рамковото споразумение не ограничава присъединилите се държави да провеждат обществени поръчки със сходни, а дори и идентични предмети, като в същото време държавите имат право да договарят със същите контрагенти/ производители/ изпълнители, които участват в обществената поръчка на страните по Рамковото споразумение.

Само заедно можем да се справим с COVID-19.  Всеки един от нас е отговорен за тази борба. Нека бъдем дисциплинирани. Да спазваме препоръките на експертите.

Грижете  се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

Екип на Медийна група Вис виталис