Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

За 3 115 км тежкотоварните автомобили ще плащат тол такси

Общата дължина на пътищата, за които тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона ще плащат тол такси при стартирането на системата от 1 март 2020 г., е 3 115 км. Това са 803 км автомагистрали и 2 312 км пътища първи клас.

С решение на Министерския съвет днес беше одобрен списъкът на пътищата, за които товарните автомобили ще плащат за изминато разстояние. В списъка тол сегментите са с обща дължина 6 050 км, като в приложените таблици към решението участъците са описани и в двете посоки на движение.

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, платени ще са само автомагистралите и пътищата първи клас извън урбанизираните територии. За 2 935 км пътища втори клас ставката ще е нулева. Те остават в обхвата на тол системата, тъй като за тях е установено преминаване на не по-малко от 600 тежкотоварни автомобила средно дневно.

От обхвата на тол системата са изключени още участъци в лошо експлоатационно състояние, както и 12 171 км третокласни пътища.

Тол сегментите са над 5 800 броя. Най-дългият платен участък е по магистрала „Марица“ с дължина от почти 24 км – между село Крепост и отбивката за град Харманли. Най-късият тол сегмент в платения обхват е малко над 150 м в района на област Шумен. Най-новият участък е отсечката Ябланица – Боаза на автомагистрала „Хемус“, която беше пусната в експлоатация през октомври 2019 г.

Правителството предложи алтернативен директор за Република България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка

Със свое решение правителството предложи Гергана Беремска, директор на дирекция „Международни финансови институции“ в Министерството на финансите, за алтернативен директор за Република България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

От 1 януари 2007 г. Република България е акционер в ЕИБ, в съответствие с подписания договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз и чл. 308 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Алтернативните директори се назначават от Съвета на гуверньорите на ЕИБ, по предложение на държавите членки, с мандат от 5 години.

Днешното решение на правителството е във връзка с предприети реформи в управлението на Банката, включващи засилване на функциите на Съвета на директорите, по-ефективното използване на алтернативните директори и увеличаването на тяхната роля в процеса на вземане на решения. Заради напускането на Европейския съюз от страна на Обединеното кралство, през миналата година са приети промени в чл. 9, параграф 2 от Устава на ЕИБ, според които се увеличава броят на алтернативните директори, така че всяка държава членка да има свой алтернативен директор в Съвета на директорите на Банката.

Одобрен е отчетът за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз

Правителството одобри отчета за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) за 2019 г.

Съветът отговаря за координацията на мерките за изпълнение на държавната политика за икономическо, социално и териториално развитие на страната, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В рамките на СКУСЕС през изминалата година са обсъдени и съгласувани изменения на оперативните програми, приети са Индикативните годишни работни програми за 2020 г., разгледани и обсъдени са въпроси, относно ефективното управление и контрол на средствата от ЕСИФ, както и посоката и визията за следващия програмен период.

Одобрен е отчет за изпълнението на Плана за действие с мерки за подобряване на инвестиционната среда

Министерският съвет одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. В рамките на отчетния период са изпълнени общо 3 мерки от проблемна област „Липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование“, от които 2 административни и 1 открит въпрос.

Повишена е ефективността на провежданата политика по заетостта чрез постигане на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на работна сила и ограничаване на недостига на кадри за квалифицирана заетост. Изготвени са концепция и техническа спецификация за разработване на електронен модел за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията като функционален компонент на интернет приложението „MyCompetence“, разработени са потребителска документация и Методически указания. „MyCompetence“ се използва в бюрата по труда, като ползва ресурсите на Националната система за оценка на компетентностите за подобряване на пригодността за заетост на търсещите работа лица и позволява по-доброто им представяне пред работодател.

Одобрен е и аналитичният доклад от проведената последваща оценка на програмите и мерките, включени в Националния план за действие по заетостта през 2017 г. В допълнение е създадена интернет базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда в България (до 2034 г.).

Правителството се разпореди с имоти

Правителството разреши продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи” ЕАД в землищата на градовете Ямбол, Хасково, Монтана, както и в селата Черногорово и Априлци, общ. Пазарджик и село Звиница, общ. Кърджали. „Напоителни системи“ ЕАД е търговско дружество със сто процента държавно участие, в което правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на дружеството, се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите. До момента дружеството е собственик и стопанисва недвижимите имоти, но изпитва затруднения по поддръжката и стопанисването им. Продажбата на имотите ще се осъществи на търг и чрез пряко договаряне, при начални цени не по-ниски от пазарната стойност, определена от независим оценител.

С друго решение на Министерския съвет се учредява безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост за срок от 10 години в полза на Сдружението с нестопанска цел „Европейска асоциация Светла Варна“, което ще предоставя безплатни социални услуги. Имотът се намира във варненския ж.к. Възраждане“ и представлява сграда със застроена площ 180 кв. м. В нея ще се организират занимания, беседи и др. за хора с увреждания и граждани в неравностойно социално положение, с оглед тяхната рехабилитация и социална интеграция. Сдружението ще може да организира форуми, дискусии, презентации и работни срещи и др. Сградата ще може да се ползва и за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца е увреждания, където в специализирани кабинети за индивидуална работа и стая за групова дейност ще се извършват рехабилитация – социална, когнитивна, физическа, медицинска и др. терапии и дейности за развитие – логопедична, игрова, ерготерапия и др. Организацията има готовност да поеме за своя сметка всички необходими ремонти.

На Агенцията за социално подпомагане се предоставя управлението върху имот – публична държавна собственост, за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Шумен. Имотът представлява 4 работни стаи и сервизно помещение с обща площ 136,4 кв. м, разположени на четвъртия етаж в административна сграда на ул. „Съединение“ № 107 в гр. Шумен. С решението на Министерския съвет се осигуряват допълнителни помещения, необходими за нормалната работна среда на служителите в регионалната дирекция.

Съгласно друго правителствено решение, от Министерството на младежта и спорта се отнема правото на управление върху част от имот – публична държавна собственост, която се намира на бул. „Славянски“ № 30 в гр. Шумен и представлява работна стая на петия етаж от административната сграда. Частта от имота преминава в управление на областния управител на област Шумен.

Министерският съвет дава също така съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Имотът се намира в гр. Тополовград и представлява административно- производствена сграда и складове със застроена площ 224,43 кв. м, заедно с прилежащата към тях земя с площ 306 кв. м. С продажбата се финализира процесът по предаване на дейността по стопанисване и управление на експлоатационен район Тополовград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

За публична държавна собственост се обявява имот – частна държавна собственост, предоставен безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет. Имотът се намира в Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1 и представлява помещения с обща площ 360,67 кв. м, подходящи за административна дейност. Помещенията се използват за нуждите на Окръжна прокуратура Ямбол.

С друго решение на правителството се променя статутът на терен, управляван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и от публична той става частна държавна собственост. Теренът е с площ 7 868 кв. м и се намира в гр. Велико Търново. С промяната НКЖИ ще може да се разпорежда с имота и да реализира приходи за подобряване на финансовото си състояние. Теренът няма технологично значение за осъществяването на железопътните превози и в него не са разположени обекти на железопътната инфраструктура.

Терен, управляван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ променя статута си и от публична става частна държавна собственост. Теренът е с площ 20 962 кв. м и се намира в гр. Карнобат. С промяната НКЖИ ще може да се разпорежда с него и да реализира приходи за подобряване на финансовото си състояние. Имотът няма технологично значение за осъществяването на железопътните превози и в него не са разположени обекти на железопътната инфраструктура.

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Сливен за срок от 10 години. Имотът се намира в гр. Сливен, област Сливен, местност „Хисарлъка” и представляващ археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост „Туида”. Предоставянето на имота на общината ще допринесе за популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм на местно ниво. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Сливен.

Правителството прехвърли на община Земен собствеността върху терен с площ 7517 кв. м – частна държавна собственост в село Блатешница. Имотът е необходим на общината за рекултивация на съществуващо общинско сметище за твърди битови отпадъци на територията на селото.

Одобрено е отчуждаването на имоти – частна собственост, за държавна нужда за модернизацията на железопътен участък Оризово – Михайлово по Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“. Имотите се намират в землищата на селата Оризово, Черна гора и Партизанин, в община Братя Даскалови и в землищата на селата Воденичарово, Самуилово и Михайлово, в община Стара Загора. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти – частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Части от имоти – частна собственост се отчуждават за държавна нужда за изграждане на технологична площадка на пускова станция „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа инфраструктура. Тя включва пътна връзка към технологичните площадки на компресорна станция „КС Лозен“, пускова станция „ПуС Лозен” и кранов възел „ПрС Нова Върбовка“. Те са част от обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”. Имотите са в землищата на с. Лозен и с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на „Булгартрансгаз” ЕАД. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С контрольор на въздушното движение се увеличава контингентът на България в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

Министерският съвет на Република България прие решение за разрешаване участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и за изменение, и отмяна на решения на Министерския съвет.

Чрез увеличаването на контингента на България с контрольор на въздушното движение ще се даде възможност на военнослужещи от ВВС да придобият допълнителен практически опит от работа в международна среда, което ще допринесе за изпълнение на поетия ангажимент по осигуряване на личен състав за усилване на Съвместните сили на Въздушния компонент на НАТО.

В допълнение, всяко увеличение на приноса ни към операциите и мисиите на НАТО е доказателство за устойчивото изпълнение на ангажиментите на Република България към Алианса и се отразява при оценката на приноса ни като държава членка.

Министерски съвет даде съгласие за назначаването на почетен консул на Република Гана в България

Министерският съвет взе решение да даде съгласие Мая Милчева Василева да изпълнява функциите на почетен консул на Република Гана в Република България, с консулски окръг територията на цялата страна.

Кандидатурата й е предложена от президента на Република Гана. Мая Василева има тринадесетгодишен стаж като помощник-частен съдебен изпълнител с район на дейност – Софийския градски съд и осемгодишен стаж в управлението на компания за счетоводни услуги, преводи и легализация на документи.

Одобрен е проект на споразумение между Министерството на здравеопазването и Регионалния офис за Европа на СЗО

Правителството одобри проект на Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването (M3) на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация за периода 2020-2021 г.

Общият бюджет на Двугодишното споразумение за сътрудничество 2020-2021 г. е 185 000 щатски долара. Включените в проекта средства са отпуснати от СЗО и са разпределени за сътрудничеството на Регионалния офис с България.

В проекта, съобразно националния контекст, са определени приоритетните области за сътрудничество, които да залегнат в Двугодишното споразумение 2020-2021 г., сред които са универсално здравно покритие за всички; по-добре защитени хора при извънредни здравни ситуации; повече хора в добро здраве и благосъстояние; по- ефективна и ефикасна СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните.

Планираните дейности за сътрудничество със СЗО са функция от политиките на организацията в глобален и регионален план и приложението им на национално равнище е в съответствие с националните здравни приоритети на България.

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование“, което ще се проведе на 20 февруари в Брюксел. Ще бъде приета Резолюция на Съвета относно образованието и обучението в Европейския семестър. На заседанието на ще бъде посочена и ролята на европейските фондове, програми и инструменти за създаването на благоприятна среда за търсещите развитие млади учени.

Одобрени са също резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“ което се проведе на 23 януари в Загреб. Във връзка с новата Стратегическа програма на Европейския съюз за периода 2019 – 2024 г. министрите на правосъдието изразиха мнения относно бъдещото развитие и приноса на Съвета „ПВР“ в следните области: защитата на общите ценности и основните права, взаимното доверие в областта на гражданското и наказателното право, съдебното обучение, модерното правораздаване и външните измерения на правосъдието. Министрите обсъдиха и ползите от обучението по европейско право на съдиите, прокурорите и административния състав на съдилищата. Тема на дискусия беше и „Ролята и важността на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за улесняване на съдебното сътрудничество“.

Съвет „Общи въпроси“ проведе заседание на 28 януари в Брюксел. Представени бяха приоритетите на Председателство на Съвета на ЕС, което Хърватия пое в началото на годината. Те са групирани в четири стълба: Европа, която се развива; Европа, която свързва; Европа, която защитава; Европа, която влияе. Министрите обмениха мнения и по идеята за организиране на Конференция за бъдещето на Европа. В рамките на заседанието се проведе и дебат по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г., с оглед на предвиденото за 20 февруари извънредно заседание на Европейския съвет по темата.

На 25 февруари Съвет „Общи въпроси“ ще заседава в Брюксел. Дискусията ще се фокусира върху Работната програма на ЕК за 2020 г. Очаква се Съветът „Общи въпроси“ да одобри мандата за преговорите за бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство.

Правителството одобри Годишен план за извършване на независим външен контрол от АППК

Правителството одобри Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) за 2020 г.

Решението се приема в изпълнение на разпоредбите на Закона за концесиите, приет началото на 2018 г. по силата, на който АППК извършва контрола на изпълнението на определени концесионни договори. Основната цел на акта е определянето на конкретните концесионни договори, по отношение на които Агенцията ще осъществи контрол през 2020 г.

Правителството одобри позицията на България по дело пред съда на ЕС

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-784/19 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Варна. Запитване се отнася до тълкуването на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване на процедурата по прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент 987/2009) относно критериите, въз основа на които следва да се определи дали едно предприятие, което предоставя временен персонал, обичайно извършва дейността си в държавата членка, в която е установено.

В своята позиция българската страна предлага отговорът на поставения въпрос да бъде, че член 14, параграф 2 от Регламент 987/2009, във връзка с чл. 12, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (Регламент 883/2004) следва да се тълкува в смисъл, че в случай като този по главното производство предприятието, което е установено на територията на държава членка и предоставя временен персонал, командировайки работници изключително и само на територията на друга държава членка, не извършва обичайно значителни по обхват дейности в държавата, в която е установено по смисъла на член 14, параграф 2 и за командированите работници не се прилага изключението, предвидено в с член 12, параграф 1 на Регламент 883/2004.

Конституирането на България, като страна в производството по това дело, ще позволи на нашата държава успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Одобрено е финансирането на проекти по линия на „Помощ за развитие“ в седем държави

Правителството одобри сключването на споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекти по линия на официалната помощ за развитие в 7 държави: Република Сърбия, Република Северна Македония, Косово, Украйна, Република Молдова, Република Армения и Виетнам.

Финансираните от България 10 проекта са на обща стойност 634 372 лева и са насочени към повишаване качеството на образованието и гарантиране на равен достъп в условията на мултикултурна среда в страните партньори. Проектите ще спомогнат и за разработване на мерки за повишаването на капацитета на малкото и средно предприемачество, подпомагане на демокрацията и изграждането на активно гражданско общество чрез насърчаване на активността на младите хора.

Приета е Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

Правителството прие Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи.

Посредством законова делегация съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1 ЗЗКИ е предвидено приемането на наредба от Министерския съвет по предложение председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, в която са определени задължителните общи условия за сигурност на КИС и които обхващат компютърната, комуникационната, криптографската, физическата, документалната и персоналната сигурност, сигурността при свързване на КИС, сигурността на самата информация на всякакъв електронен носител и контрамерките по TEMPEST.

С приемане на наредбата от Министерския съвет следва да бъде приведена подзаконовата нормативна уредба в областта на сигурността на комуникационните и информационни системи в съответствие със законовите разпоредби.

С Наредбата се отменя Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Изменя се Устройственият правилник на Агенцията за социално подпомагане

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Измененията имат за цел обезпечаването на цялостното правно обслужване на агенцията и на дейностите за подбор и управление на човешките ресурси.

С проекта на постановление се извършват структурни промени в общата администрация. Дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“ се разделя на две отделни дирекции – дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“ и дирекция „Правна и обществени поръчки“.

Съответните структурни промени ще бъдат осъществени чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата численост на Агенцията за социално подпомагане и няма да доведат до промяна в съществуващата щатна численост на агенцията.

Изменя се Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Правителството прие изменения в Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Те включват землища на населени места в планински райони и райони с ограничения, различни от планинските.

Включва се промяна в списъка със землища, попадащи в обхвата на планинските необлагодетелствани райони поради извършени промени в административно-териториалното устройство (АТУ) в България и използване на съвременните граници на ниво LAU2.

Предложените промени засягат пряко кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., които получават плащания за площ в обхвата на необлагодетелстваните райони.

Измененията включват актуализация на териториалния обхват на необлагодетелстваните райони, различни от планинските, извършена във връзка с чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Подкрепата за най-слабо развитите региони остава сред приоритетите на България в МФР

Министерският съвет одобри българската позиция за извънредното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 20-21 февруари в Брюксел.

На заседанието ще бъде обсъждана по същество Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., на базата на заключенията предложени от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.

За България традиционните политики – кохезионна политика и обща селскостопанска политика, остават водещи области в МФР.

По кохезионната политика страната ни настоява за допълнителна целенасочена подкрепа за най-слабо развитите български региони, а по общата селскостопанска политика приоритет продължава да бъде постигането на максимално високо равнище на външна конвергенция на преките плащания.

МС одобри позицията на Република България по дело Т-136/19

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело Т-136/19 „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД срещу Европейската комисия пред Общия съд на Европейския съюз. Страната ни встъпва в делото след одобрение от Общия съд на Европейската комисия.

На 17 декември 2018 г. Европейската комисия прие забранително решение по делото Т-136/19 за нарушаване на чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз. „Български енергиен холдинг” ЕАД и дъщерните му дружества не приемат заключението на Европейската комисия, че са злоупотребили с господстващо положение на българския газов пазар и считат, че достъпът до българската преносна мрежа и до газохранилището винаги се е осъществявал в съответствие с действащите закони.

На 01.03.2019 г. „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и дъщерните му дружества „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, са подали жалба срещу решението на Европейската комисия пред Общия съд на Европейския съюз. Жалбата цели пълна или частична отмяна на решението на ЕК, както и отмяна или намаляване на наложената имуществена санкция. Встъпването на Република България по делото е необходимо както за защита на интересите на енергийните дружества, така и за предотвратяване на имуществени и репутационни последици за държавата.

Отпускат се 500 000 лв. за българските общности в чужбина

Министерският съвет отпусна 500 000 лв. за финансирането на проекти на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украйна, Молдова, както и на организации на граждани в Република Северна Македония с българско самосъзнание. Парите ще бъдат насочени към бюджета на МВнР за 2020 г.

Решението има за цел да спомогне на организациите за укрепване на тяхната структура, създаване на възможности за разширяване на дейността им за съхраняване на българската идентичност сред общностите зад граница, както и на публичното им присъствие в съответните държави. То е потвърждение на последователната политика на правителството на България за гарантиране и реализиране правата и интересите на българските общности в чужбина при спазване на местното законодателство и нормите на международното право.

Тол таксите за масовия тежкотоварен транспорт ще са между 3 и 7 ст. на километър

Тол таксите за масовите тежкотоварни превозни средства – с тегло между 3,5 т и 12 т, ще са от 3 до 7 ст. на километър, в зависимост от емисионния клас на превозното средство и класа на пътя.

Това предвижда приетото днес от Министерския съвет постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Близо 17 000 км от около 20 000 км републиканска пътна мрежа ще бъде безплатна за товарните автомобили над 3,5 тона.

Размерът на тол таксите е обвързан с екологичната категория на превозното средство, както и с класа на пътя, за който ще се дължи – автомагистрали и първи клас. Стойността ще се изчислява на изминат километър като всяко навлизане в тол сегмент ще се приема за пълното му изминаване.

Товарните автомобили с тегло между 3,5 т и 12 т и с най-високите еко класове Евро V, Евро VI или EEV ще плащат по 3 ст. на километър на автомагистрала и 4 ст. на километър за първокласните пътища. За тези с емисионен клас Евро III или Евро IV тарифата ще е 4 ст. на километър за автомагистрала и 5 ст. на километър за първи клас пътища, а за тези с най-ниската екокатегория — клас Евро 0, I или II —6 ст. и 7 ст. на километър, съответно за автомагистрала и първи клас пътища.

Тежкотоварните автомобили с тегло над 12 т и с две или три оси ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 6 ст. и 11 ст. на километър за автомагистрали и между 5 ст. и 10 ст. на километър – за първи клас пътища.

Камионите с тегло над 12 тона, с четири и повече оси ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 11 ст. и 20 ст. на километър за автомагистрала и между 10 ст. и 19 ст. – за първи клас пътища.

Автобусите с тегло до 12 тона, с емисионен клас Евро V, Евро VI или EEV ще плащат 1 ст. за автомагистрала и първи клас пътища, а тези с емисионен клас Евро IV, Евро III, Евро II, Евро I или Евро 0 – 2 ст. на километър за автомагистрали и първи клас пътища.

Тарифата за автобусите над 12 тона ще е от 2 ст. до 4 ст. на километър за автомагистралите в зависимост от екокатегорията. За първокласните пътища автобусите над 12 тона с екокатегория Евро V, Евро VI или EEV ще плащат по 1 ст. на километър, а с емисионен клас Евро IV, Евро III, Евро II, Евро I или Евро 0 – 2 ст. на километър.

За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства с тегло над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативни горива, тол таксата ще е в размер на 50 на сто от стойността, определена за съответния вид автомобили и за категория ЕВРО VI, EEV.

Пътни превозни средства Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ I-ви клас П-ри клас
Товарен автомобил над 3,5 т. – до 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,03 0,04 0,00
ЕВРО V 0,03 0,04 0,00
ЕВРО III и IV 0,04 0,05 0,00
ЕВРО 0,I, II 0,06 0,07 0,00
         
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05 0,00
ЕВРО V 0,07 0,06 0,00
ЕВРО III и IV 0,08 0,07 0,00
ЕВРО 0,I, II 0,11 0,10 0,00
         
Товарен автомобил над 12 т. с 4 и повече оси ЕВРО VI, EEV 0,11 0,10 0,00
ЕВРО V 0,12 0,11 0,00
ЕВРО III и IV 0,16 0,15 0,00
ЕВРО 0,I, II 0,20 0,19 0,00
         
Пътни превозни         средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача до 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,01 0,01 0,00
ЕВРО V 0,01 0,01 0,00
ЕВРО III и IV 0,02 0,02 0,00
ЕВРО 0,I, II 0,02 0,02 0,00
         
Пътни превозни         средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача над 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,02 0,01 0,00
ЕВРО V 0,02 0,01 0,00
ЕВРО III и IV 0,03 0,02 0,00
ЕВРО 0,I, II 0,04 0,02 0,00

Момчил Станков е назначен за областен управител на област Видин

Министерският съвет прие решение заосвобождаване на Албена Георгиева от длъжността областен управител на област Видин. На поста се назначава Момчил Станков.

Момчил Станков е заемал поста областен управител на област Видин в периода ноември 2014 г. – февруари 2017 г. До момента е административен директор на Русенски университет „Ангел Кънчев “- филиал Видин.