Вижте в пресств решенията от днешното заседание на служебния кабинет

Институтът по интелектуална собственост към УНСС ще носи името на проф. Борислав Борисов

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще носи името на проф. д-р Борислав Борисов, реши Министерският съвет. Неговото име се добавя по предложение на Академичния съвет и мотивирано искане на ректора на висшето училище.

Мотивите за предложението на Академичния съвет са свързани с огромния академичен и обществен принос на проф. д-р Борислав Борисов, бивш ректор на университета. Изтъкнати са заслугите му за развитие и утвърждаване на позициите на висшето училище, усилията му за създаване на катедра „Интелектуална собственост“, на Центъра за интелектуална собственост и Института по творчески индустрии и бизнес, сега Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер.

Работата на проф. Борисов, както и безспорният му авторитет сред академичните среди са основание институтът да носи неговото име, с което ще бъде отдадена заслужена почит към професионалната и научната му дейност.

Нови 10 специалности защитени от държавата

Нови десет специалности влизат в Списъка на защитените от държавата специалности от професии за 2023/2024 учебна година. Седем от тях са от професионално направление „Строителство“ – „Строително дърводелство“, „Строително тенекеджийство“, „Вътрешни облицовки“, „Покриви“, „Метални конструкции“, „Сухо строителство“ и „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях“. Останалите три нови защитени специалности са „Класически инструменти“ за професия „Лютиер“ от професионално направление „Приложни изкуства и занаяти“, „Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия“ от професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“ и „Управление на радиоактивни отпадъци“ от професионално направление „Електротехника и енергетика“.

С тях за защитените от държавата специалности от професии стават общо 60. Това са специалности, които са уникални като съдържание и всяка от тях се преподава в не повече от четири училища в страната. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най-малко 9 ученици. От списъка се изважда една специалност – „Дограма и стъклопоставяне“, тъй като вече не отговаря на критерия за уникалност по териториален признак.

С шест нови специалности се актуализира и Списъка със специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година. Две специалности са от професионално направление „Горско стопанство“ – „Дърводобив“ и „Механизация на горското стопанство“. Други две са от професионално направление „Строителство“ – „Основни и довършителни работи“ и „Строителство и архитектура“, а останалите са „Програмно осигуряване“ от професионално направление „Компютърни науки“ и „Логистика на товари и услуги“ от професионално направление „Транспортни услуги“.

Така специалностите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда стават общо 84. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най- малко 12 ученици.

Списъците са актуализирани с предложения от национално представителните работодателски организации и министерствата. Ще се прилагат от учебната 2023/2024 година за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.

Отпускат се 213 млн. лева на Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на земеделски стопани

Правителството одобри финансиране в размер на 213 млн. лв. за реализиране на политика в областта на земеделието за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове.

„Национална Електрическа КомпанияЕАД ще продаде техническо оборудване на „Мини Марица-изтокЕАД

От „Мини Марица-изток” ЕАД е заявено намерение за придобиване собствеността върху техническо оборудване за железопътен транспорт, собственост на „Национална Електрическа Компания” ЕАД, чиято пазарна стойност към 10.11.2022 г. е 1 253 928 лв. (един милион двеста петдесет и три хиляди деветстотин двадесет и осем лева).

Чрез закупуването на железопътното оборудване, дружеството желае да обезпечи производствения процес, свързан с доставката на енергийно гориво за топлоцентралите с железопътен транспорт, с цел гарантиране на качествено и навременно изпълнение на договорите им за доставка. Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне.

Възможността за подобна сделка е регламентирана в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. В неговите текстове е посочено, че началната цена за продажбата се определя от независим оценител, след решение на Министерския съвет.

Учредява се сервитут в полза на Областна администрация Варна

Правителството учреди възмездно безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост. Той е разположен в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Варна” към Държавно предприятие „Североизточно държавно предприятие” – Шумен.

Площта на сервитутната зона е 1,505 дка в землището на с. Страшимирово и се учредява в полза на Областна администрация Варна. По този начин се обезпечава изграждането и обслужването на водопровод за обект: „Участък от магистрален водопровод „Девня – Варна“ II-ри етап, помпена станция Чуката – с. Припек“.

Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии – държавна собственост.

Община Сливница получава държавен имот

в гр. Сливница

С решение на Министерския съвет имот – публична държавна собственост става имот – частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на община Сливница. Той представлява самостоятелен обект на четвъртия етаж в сграда, намираща се на пл. „Съединение“ № 1 в гр. Сливница, и ще бъде използван за работни помещения на служители на администрацията. До момента имотът е бил в управление на Висшия съдебен съвет, но е с отпаднала необходимост за него.

Правителството предлага за ратифициране Протокол за изменение на Споразумението за създаване на Международната организация по лозата и виното

Правителството прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за създаване на Международната организация по лозата и виното (МОЛВ), поради промяна на седалището на организацията.

През 2022 г. по инициатива на Франция, предвид дългогодишните традиции на региона в лозаро-винарския сектор, бяха предприети стъпки по преместване на седалището на МОЛВ от Париж в Дижон.

Промяната съответства на позицията на Франция в контекста на мултилатерализма, като основната цел е постигане на децентрализация на институциите. В Дижон Организацията ще се възползва от благоприятна научна екосистема, за да изпълнява своите мисии, по-специално благодарение на Института по лозата и виното и единствената международна катедра на ЮНЕСКО „Култура и традиция на виното“. В Дижон е построен и Международен град на гастрономията и виното, с който МОЛВ ще взаимодейства пряко.

Одобрена е българската позиция за участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по „Външни работи/Търговия”

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформално заседание на Съвет „Външни работи/Търговия” на Европейския съюз, което ще се проведе в периода 9-10 март 2023 г. в Стокхолм, Швеция.

Министрите ще обсъдят приноса на търговските отношения на ЕС за конкурентоспособността на Съюза. Българската страна подкрепя разширяване на мрежата от споразумения за свободна търговия и за защита на инвестициите на ЕС с основни партньори. От ключово значение е да бъдат насърчавани партньорствата с държавите, имащи отношение към веригите на доставки за критични материали и суровини.

Втората работна сесия ще бъде посветена на търговските отношения между ЕС и САЩ. Ще бъдат обсъдени стъпките за осигуряване на равни и справедливи условия за европейските компании при прилагането на Закона за намаляване на инфлацията на САЩ, сътрудничеството в рамките на Съвета по търговия и технологии, Глобалното споразумение за стомана и алуминий, както и реформата на Световната търговска организация.

Правителството се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Министерският съвет се запозна с резултатите от заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То се проведе на 30 януари 2023 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

По време на заседанието министрите обсъдиха състоянието на селскостопанските пазари в резултат на усложнената външнополитическа обстановка в Черноморския регион. В България тези смущения се наблюдават при пазара на маслодаен слънчоглед. Обемите, внесени от Украйна, изправят българските земеделски стопани пред сериозни предизвикателства като затруднена реализация на произведения в страната маслодаен слънчоглед, ограничени складови наличности и съответните разходи, ценови натиск и др.

В позицията си страната ни посочи, че следва да се използват всички налични възможности и инструменти за подкрепа на сектора. При активирането на извънредна мярка следва да бъде предоставена възможност на държавите членки да определят методиката и критериите за предоставяне на финансова помощ, също така да се осигурят максимално опростени процедури и бърз механизъм за получаване на помощта.

Представителите на държавите членки обсъдиха и информация от Европейската комисия относно възможностите на биоикономиката в светлината на настоящите предизвикателства със специален акцент върху селските райони. България посочи, че източноевропейските страни имат значителен потенциал за нарастване на устойчивото производство на биомаса, чрез увеличаване на продуктивността. Същевременно са необходими политики, насърчаващи балансирано развитие на първичния аграрен сектор и преработвателната биобазирана индустрия, се казва още в българската позиция.

Аграрните министри на страните членки дискутираха и други важни теми, които засягат преразглеждане на законодателството в областта на транспортирането на животни – съществена част от производството на храни, както и временна дерогация от максималния праг, определен за обвързана подкрепа за подпомагане на доходите за референтната 2023 година.

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси”, което се проведе на 6 февруари 2023 г.

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси”, което се проведе на 6 февруари 2023 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова.

Шведското председателство представи четирите основни приоритета, включени в шестмесечната му програма: Сигурност, Конкурентоспособност; Зелен и енергиен преход; Демократични ценности и върховенство на правото.

Съвет „Общи въпроси” подготви заседанието на извънредния Европейски съвет на 9-10 февруари 2023 г. в Брюксел, като министрите обмениха мнения по проекта на заключения, включващ темите Украйна, Икономика и Миграция.

Европейската комисия информира Съвета за актуалното развитие на отношенията ЕС – Обединеното кралство (ОК) във връзка с прилагането на Споразумението за оттегляне на ОК от ЕС.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската страна в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, което се проведе от 6 до 8 февруари 2023 г. в Стокхолм, Швеция. Българската делегация беше ръководена от извънредния и пълномощен посланик на България в Кралство Швеция Иван Павлов в частта „Вътрешен пазар и индустрия” и от Юмер Коджаюмер – секретар в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, в частта „Научни изследвания”.

Основна тема на заседанието по „Вътрешен пазар и индустрия” беше зеленият преход. Министрите подчертаха безспорната роля на единния пазар за повишаване на конкурентоспособността на ЕС и необходимостта от обща визия за преодоляване на предизвикателствата. Изразена бе позиция, че законодателната рамка следва да осигурява правна сигурност, яснота и предвидимост за бизнеса без да се допуска свръхрегулиране.

По време на заседанието в част „Научни изследвания” бяха проведени дебати относно научноизследователските инфраструктури по време на цифров преход. Страните поставиха акцент върху необходимостта от инвестиции в инфраструктури за данни на национално ниво и тяхното координиране в рамките на Европейския съюз. Подчертана беше необходимостта от общ европейски подход при прехода към отворен достъп до научни публикации.

„Трейс БГ“ ЕООД ще е новият концесионер на находище „Винарово“

Софийското дружество „Трейс БГ“ ЕООД ще бъде новият концесионер на находище „Винарово“ в област Стара Загора. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Договорът за добив на строителни материали – варовици, от находище „Винарово“ е сключен на 16 септември 2005 г. с „ПИ ЕС АЙ“ АД. „Трейс БГ“ ЕООД е правоприемник на този концесионер.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона.

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 10% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи с правоприемника допълнително споразумение за продължаване и за изменение и допълнение на концесионния договор.

„Трент” ЕООД ще бъде новият концесионер на находище „Исенов връх”

Правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства от находище „Исенов връх“, област Стара Загора, ще бъдат прехвърлени от „Трейс БГ“ ЕООД на „Трент“ ЕООД. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. Дружеството „Трент“ ЕООД е правоприемник на досегашния концесионер. Законът за подземните богатства дава право договорът да бъде продължен с нов концесионер – правоприемник на досегашния, в случай, че последният отговаря на законовите изисквания и поема всички задължения по договора.

С приетото решение Министерският съвет даде съгласие срокът на концесията да бъде удължен с 15 години, като концесионерът мотивира искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Министерският съвет измени и обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора.

Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Исенов връх“ е сключен през 2010 г. От него се добиват строителни материали – варовици.

Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позицията на Република България и мандата за нейното представяне по време на редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 14 март 2023 г. в гр. Брюксел.

В рамките на заседанието министрите ще проведат политически дебат по две основни теми: предложението за Регламент за такси на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Глобалната здравна стратегия на ЕС.

В рамките на Съвета е предвиден работен обяд, тема на който са споразуменията за закупуване на ваксини срещу COVID-19. Последователно изразяваната от България позиция, която ще бъде изложена отново и по време на работния обяд, е, че нуждите на страната от ваксини са напълно задоволени, складовите възможности са изчерпани и не е налице необходимост от нови доставки. В настоящата сериозна ситуация за България има само две разумни решения: прекратяване на договора с Pfizer или драстично намаляване на количествата на база реални потребности. Правителствата на държавите членки следва занапред да поръчват само реално необходими количества ваксини с ясно посочен срок на годност, при заплащане след извършени доставки и без планиране на ваксини за следващи години.

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 10 март в Брюксел.

Председателството и Комисията ще представят актуална информация относно съдебните действия и борбата срещу безнаказаността по отношение на престъпленията, извършени във връзка с руската агресия срещу Украйна.

По време на заседанието ще бъде проведен обмен на мнения относно пречките пред достъпа до правосъдие и тяхното преодоляване. Този въпрос следва да се разглежда в контекста на по-голямата тема за върховенството на правото – достъпът до правосъдие позволява на лицата да се защитят срещу нарушаването на техните права, да получат обезщетение при нанесени вреди, да търсят отговорност от изпълнителната власт и др.

В рамките на заседанието министрите ще разгледат и приемането на проекта на Заключения на Съвета по прилагането на Хартата на основните права на ЕС за ролята на гражданското общество в защитата и насърчаването на основните права.

Дискусия ще се проведе и по темата относно борбата срещу расизма и антисемитизма, а по време на работния обяд министрите ще обсъдят заплахите от свързаната с разпространението на наркотици организирана престъпност.

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което ще се проведе на 13 март 2023 г. в гр. Брюксел, Белгия.

В рамките на заседанието е планирано провеждането на два ориентационни дебата, първият от които ще бъде посветен на Европейския семестър през 2023 г. В допълнение към дискусията се предлага да бъде приет Съвместен доклад за заетостта и да бъдат одобрени Заключенията по Годишния преглед за устойчив растеж и Съвместния доклад за заетостта. Темата на втория дебат ще бъде Една година от руската агресия срещу Украйна: заетостта и социалната ситуация в ЕС, с акцент върху положението на пазара на труда на бежанците от Украйна.

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 14 март 2023 г. в Брюксел.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени приносът на Механизма за възстановяване и устойчивост и REPowerEU към зеления преход и независимостта от руски изкопаеми горива, както и икономическите и финансови последици от агресията на Русия срещу Украйна.

В рамките на дневния ред се очаква министрите да одобрят решение за изпълнение на Съвета за изменение на плана за възстановяване и устойчивост на Финландия, заключения на Съвета относно прегледа на икономическото управление в ЕС, препоръка за освобождаване от отговорност на Европейската комисия по изпълнението на бюджета на ЕС за 2021 г., както и заключения на Съвета относно насоките за бюджета на ЕС за 2024 г.

Одобрено е гаранционно споразумение между ЕК и Република България, свързано с предоставяне на извънредна макрофинансова помощ за Украйна

Със свое решение правителството одобри проекта на гаранционно споразумение между Европейската комисия и Република България съгласно член 10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ за Украйна. Министърът на финансите беше упълномощен да проведе преговорите по споразумението и да го подпише от името на Република България, при условие за последваща ратификация.

Общият размер на заемите по тази извънредна макрофинансова помощ за Украйна е на стойност до 6 милиарда евро. Заемът се гарантира с провизии в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС, както и от гаранции, предоставени от държавите членки. Размерът на гаранции, които Република България трябва да осигури, е 16 654 646 евро, предвидени в лимита за държавни гаранции в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Правителството одобри декларация относно необходимостта от изравняване нивата на директните плащания в Европейския съюз

Със свое протоколно решение Министерският съвет одобри декларация относно необходимостта от изравняване нивата на директните плащания в Европейския съюз (ЕС), като по този начин да бъде създадена равнопоставеност на земеделските производители. Документът ще бъде представен на европейските институции.

С декларацията България призовава в очаквания преглед и ревизия на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. да бъде отразено въздействието на кризата вследствие на руската агресия в Украйна върху страните от ЕС, които са по-близо до границата с Украйна. С документа страната ни настоява да бъдат изравнени нивата на директните плащания в Европейския съюз до 31 декември 2023 г. за създаване на равнопоставеност на земеделските производители в условията на множество безпрецедентни кризи.

В текста на декларация са изложени няколко мотива като през последните години секторът на селското стопанство в ЕС е изправен пред множество предизвикателства вследствие на редица кризи, сред които особено влияние оказват пандемията от COVID-19 и продължаващият повече от една година военен конфликт в Украйна. Посочва се още, че кризата с COVID-19 доведе до нарушения във веригите на доставка както по отношение на суровинна обезпеченост, така и по отношение на реализацията на крайните продукти, труден достъп до работна ръка, промяна в потребителските нагласи и други. В допълнение се отбелязва, че руската агресия в Украйна постави селското стопанство пред сериозни изпитания, свързани с безпрецедентно нарастване на цените на основни производствени ресурси и несигурност на земеделските пазари. Пред още по-големи затруднения са поставени европейските производители от държавите в близост до границата с Украйна поради значителното увеличение на доставките на украински продукти към пазарите в ЕС.

В декларацията се посочва, че на този фон, съществуващите разлики в нивата на директни плащания между държавите членки допринасят за задълбочаване на различията и са пречка в създаването на равни възможности за развитие за всички земеделски производители в Съюза. Фермерите в държавите членки от източната граница на ЕС получават по-ниски субсидии като същевременно понасят по-тежки загуби от войната в Украйна, което подкопава вътрешната солидарност както между държавите членки, така и между фермерите.

Одобрена е българската позиция за участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри позицията на България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 9 март 2023 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до четири основни теми: цялостно състояние на Шенгенското пространство; изпълнение на проекта, за оперативна съвместимост; агресията на Русия срещу Украйна; убежище и миграция.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

На свое заседание Министерският съвет на прие проектозакон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Целта на въведените промени е улеснение на гражданите при издаването на личните документи.

Едно от предложените изменения е отпадането на задължението за смяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство /СУМПС/ при промяна на постоянния адрес на населено място в рамките па една област.

Разширява се обхватът на въведената ускорена услуга за издаване на СУМПС /до 3 дни от приемането на заявлението/, като се добавят и случаите на: първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория; подмяна на СУМПС поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория; възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролни точки; възстановяване на правоспособност поради отказ на категория.

Отпада изискването за предоставяне на копие от документ за завършено образование в случаите на подавани от чужди граждани заявления за подмяна на чуждестранни СУМПС с български. Логиката е в обстоятелството, че се касае за признаване на вече придобита правоспособност за управление на МПС, а изискването за образование е национално и е относимо към първоначалното издаване на този документ.

В ЗБЛД се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат удостоверения за електронна идентичност. По този начин личните карти могат да бъдат използвани като носител на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронна идентификация.

Регламентирана е и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в документите тип „паспорт”, както и в разрешенията за пребиваване, които се издават на пребиваващи у нас чужденци. Предвидена е и възможността при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност до 10 години, както и временна карта за самоличност на лица, на които е постановена присъда, която не с влязла в сила.

Със законопроекта се урежда и хипотезата за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. В тези случаи се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверителен документ за раждане.

Укрепва се ролята на Инспектората към ВСС за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт

Министерският съвет одобри днес проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Целта е укрепване на ролята на ИВСС за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт, което е в изпълнение и на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Въвежда се правомощие в едномесечен срок от влизането в сила на закона двете колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС) поотделно да приемат Кодекс за етично поведение на българските съдии и Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи. С оглед общите изисквания за интегритет, които ще фигурират и в двата кодекса пленумът на ВСС ще ги одобрява по предложение на съответната колегия.

Предлагат се и допълнения във връзка с действащи правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС): ежегодно да обобщава добрите и лошите практики по спазването на етичните правила, във връзка с правомощието да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите. Инспекторатът ще предоставя обобщената информация на колегиите на ВСС и въз основа и на този преглед ще може да прави предложения за изменение и допълнение на кодексите за етично поведение.

Във връзка с правомощието на ИВСС да анализира и обобщава делата, по които има влязъл в сила съдебен акт, както и приключилите преписки и дела на прокурорите и следователите, се предвижда приемането на процедура за редовно отчитане и публикуване на резултатите от анализа и обобщението на приключените дела, както и приемане на образец за докладване на приключилите дела в законоустановените срокове след съгласуване с ВСС.

Като отделно правомощие на Инспектората е изведено организирането и провеждането на антикорупционни обучения, обучения за укрепване на почтеността и независимостта на съдиите, прокурорите и следователите и конфликт на интереси. Обучителната дейност на ИВСС ще се провежда независимо от обученията, осъществявани от Националния институт на правосъдието.

Промени в Закона за фуражите предвиждат повишаване на сигурността на хранителната верига

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите. С промените се въвеждат правила за производството, състава, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи. Също така се създава ред за одобрението и регистрацията на обектите, в които се произвеждат и търгуват те. Въвеждат се изисквания за издаване на ветеринарна рецепта, издадена само от ветеринарен лекар след извършен преглед на здравословното състояние на животните. Измененията включват и забрана за реклама на медикаментозни фуражи и за превантивна им употреба.

Освен това се регламентира събирането и обезвреждането на медикаментозни фуражи и/или на междинни продукти за производството им, които не са използвани. Като се въвежда система за това, тя ще се организира от производителя/търговеца на медикаментозния фураж. Върху опаковката на медикаментозния фураж е предвидено да има посочен безплатен телефонен номер и място, където се събират неизползваните медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им. Информация с безплатните телефони и мястото, където ще се събират неизползваните медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им ще бъде публикувана и на официалната електронна страница на Българска агенция по безопасност на храните.

В измененията и допълненията на Закона за фуражите е обхваната и регистрацията на обектите, в които се извършва търговия на дребно с храни за домашни любимци, която към момента е в обхвата на Закона за ветеринарномедицинската дейност. По този начин се уреждат обществените отношения в цялата фуражна верига.

Приети са промени в Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Правителството прие промени в Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. Основна цел на допълнителните текстове е да се конкретизира процентното съотношение на количество гуми, които трябва да бъдат оползотворени на база пуснатите на пазара гуми за календарната 2022 г. и за всяка следваща година. Задължението е за организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, както и за лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално.

Приемането на проекта на нормативен акт ще внесе яснота на задължените по наредбата лица за изпълнението на целите за оползотворяване на гуми за календарната 2022 г., както и за всяка следваща година. С изменението ще се гарантира отчетна информация от страна на МОСВ при предстоящите проверки на одитните доклади, свързана с отчитане изпълнението на заложените цели.

Министерският съвет одобри пакет от промени, свързани с механизъм за търсене на отговорност на главния прокурор

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързан с повишаване ефективността на наказателното производство, защита в по-голяма степен правата на пострадалите от престъпления и регламентиране на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници.

Законопроектът е в отговор на над 70 осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека, съобразен е и е препоръките на Комисията за демокрация чрез право към СЕ (Венецианската комисия) от 24 октомври 2022 г., с предишни становища на Венецианската комисия, както и с редица резолюции и решения на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Предвижда се наказателен съдия от ВКС, от апелативен или окръжен съд, с ранг на съдия от ВКС, да ръководи разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Той ще бъде временно назначаван за прокурор във ВКП и ще се определя на случаен принцип от списък, предварително одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, ако е дал изрично съгласие за включването му в списъка. Друго изискване е в последните 7 години да е работил като наказателен съдия.

Въвежда се „вътрешен прокурорски контрол“ върху действията на прокурора, който разследва главния. Той ще бъде осъществяван от друг наказателен съдия от ВКС, който ще изпълнява длъжността заместник-главен прокурор и ще бъде избиран по същия ред, след като има повдигнато обвинение срещу обвинител №1.

Предлага се разследващи органи в тези случаи да бъдат разследващи полицаи, определени с мотивирана заповед на министъра на вътрешните работи и разследващи митнически инспектори, определени с мотивирана заповед на министъра на финансите.

Делата за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или негов заместник ще са подсъдни като първа инстанция на Софийския градски съд.

Със съпътстващи изменения в Закона за съдебната власт се предвижда намаляване от 17 на 13 гласа на мнозинството в Пленума на ВСС, необходимо за предсрочно освобождаване и временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, както и за неговия избор. Това ще е и мнозинството, необходимо за избор на председателите на двете върховни съдилища, но при допълнителни изисквания.

Предлаганите изменения в НПК дават също по-пълна и прецизна уредба на фигурите на пострадалия от престъпление и ощетеното юридическо лице.

Въвежда се съдебен контрол в началната фаза на процеса, като обжалването на постановлението за отказ да се образува наказателно производство ще включва всички тежки престъпления и такива, чието извършване може да доведе до нарушаване на основни права, както и определен кръг корупционни престъпления, които не са определени като тежки, но чието включване е важно за повишени гаранции в борбата срещу корупцията. Отказите да се образува досъдебно производство ще подлежат на съдебен контрол на две инстанции.

Правителството одобри мярката – отлагане на част от годишното концесионно възнаграждение за 2022 г. на летищата в Бургас и Варна

Правителството одобри мярката – отлагане на част от годишното концесионно възнаграждение за второто полугодие на 2022 г. на летищата в Бургас и Варна.

С това Решение отложената част от концесионното възнаграждение за второто полугодие на 2022 г. следва да бъде извършено в срок до 31.01.2025 г., вместо в договорно установения срок – до 31.01.2023 г.

Искането на дружеството е отправено въз основа и при условията на приетата със Съобщение на Европейската комисия Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна (2022/С 426/01). Конфликтът е оказал негативно въздействие върху трафика на гражданските летища в Бургас и Варна, които са разположени в непосредствена близост до териториите на военните действия.

Със свое Решение State Aid SA. 105987 (2023/N) – Bulgaria TCF: Concession fee deferral for Burgas and Varna airports от 08.02.2023 г. Европейската комисия е одобрила прилагането на мярката относно отлагането на част от концесионното плащане.

Одобрена е промяна в Надзорния съвет на НОИ

Правителството определи заместник-министъра на здравеопазването Катя Георгиева Ивкова за член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Тя ще замени досегашния представител на министерството д-р Тома Валериев Томов.

По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram