Вижте в пресств решенията от днешното заседание на служебния кабинет

Министерският съвет прие Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

Правителството прие Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г. Националният план е съобразен с конкретните изискванията, посочени в Приложение XVII на Директива 2013/59/Евратом.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. Световната здравна организация (СЗО) определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето.

Директива 2013/59/Евратом изисква държавите членки да изготвят стратегии, които да гарантират правилното управление на ситуациите на съществуващо облъчване, съразмерно на рисковете и ефективността на защитните мерки, както и да изготвят национален план за действие с цел справяне с дългосрочните рискове от облъчване от радон в жилищни сгради, сгради с обществен достъп и работни места.

Стратегията цели намаляване на колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване на радон в сгради, чрез провеждане на дългосрочна политика за осигуряване на стабилна правна и институционална рамка и подпомагане на изпълнението на мерките за намаляване на облъчването от радон.

Проектът на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2023-2027 г. е разработен за достигане на целите и задачите на Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г., на база на анализ на изпълнението на Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г.

Правителството прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 година с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, към 31 декември 2022 г.

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2022 година.

От общо 213 мерки в Плана за 2022 година са изпълнени 139 мерки.

Неизпълнените мерки са 74. Процентът неизпълнени в срок мерки е 34,7%. В края на 2021 година процентът неизпълнени мерки беше 36,3 %. Неизпълнените мерки се прехвърлят в Плана за 2023 г. със срок за изпълнение до 31 януари 2023 г.

Министерският съвет изпрати в 48-то Народно събрание 16 законопроекта, които са включени в Плана и не са изпълнени в заложените срокове, за приоритетно разглеждане.

От неизпълнените мерки 41 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 36 процедури за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 15 невъведени директиви на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец ноември 2022 г., които ще бъдат включени в предстоящото т.нар. Табло на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard). Националният дефицит в Таблото ще бъде 1,8 % (18 директиви от 1018), тъй като три директиви бяха нотифицирани след крайната дата, до която службите на ЕК взимаха предвид направени нотификации (11 декември 2022 г.).

С цел преодоляване на дефицита при въвеждане на директивите в областта на вътрешния пазар следва да се предприемат спешни действия за финализирането на процеса на разработването на необходимите проекти на нормативни актове, както и за решаването на координационните проблеми между компетентните ведомства, включително и на политическо ниво.

През 2023 г. ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2023 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на План за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Министерският съвет прие Решение за одобряване на План за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Планът за действие за 2023 г. е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси. В него са включени и неизпълнените мерки от Плана за 2022 година със срок за изпълнение до 31 януари 2023 г.

В Плана за действие за 2023 г. са включени 194 мерки, свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2023 г. и до края на м. април 2024 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени; осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС; изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС; докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Особена загриженост предизвикват мерките, свързани с отстраняване на допуснати от България нарушения на правото на ЕС. В проекта са включени 50 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 40 процедури за нарушение.

През 2023 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет.

Одобрена е бюджетната процедура за 2024 г.

Със свое решение правителството одобри бюджетната процедура за 2024 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси, с цел създаване на необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетното планиране.

Определени са етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет, както и базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Изготвянето на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2023-2025 г. не се реализира в рамките на сроковете по Закона за публичните финанси поради политическия цикъл, свързан с провеждането на предсрочни парламентарни избори в края на 2022 г. В тази връзка началото на първия етап на бюджетната процедура за 2024 г. е изместено за края на м. февруари – началото на м. март 2023 г. и крайните срокове за реализиране на дейностите по този етап са съкратени с оглед спазване на определения в чл. 72, ал. 1 от Закона за публичните финанси краен срок от 20 април за одобряване от Министерския съвет на средносрочната бюджетна прогноза.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2023 г.

Програмното бюджетиране ще се прилага от всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт. Това е поредният инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, за подобряване на процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации и за повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи.

Приета бе Програма за условията и реда за подбор на проекти за дейности, финансирани от Модернизационния фонд

Министерският съвет прие Програма за условията и реда за подбор на проекти за дейности, които ще се финансират със средства от Модернизационния фонд (МФ). Чрез подкрепяните от Фонда инвестиции се осигурява възможност за постигане на целите на Директива (ЕС) 2018/410 от 14 март 2018 г. и на целите на рамката на Европейския съюз (ЕС) за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г.

Основна цел на МФ е подпомагане на инвестициите в проекти, насочени към модернизация на енергийните системи и за подобряване на енергийната ефективност Модернизационният фонд се финансира посредством приходи от продажби чрез търгове на квоти за емисии на парникови газове, съгласно член 10 „Търг на квоти” от Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността.

С приетата програма се определят условията, редът за работа и критериите за подбор на инвестиционните предложения, които ще бъдат финансирани.

Проектите трябва да бъдат в синергия със заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост реформи и проектни предложения, които българската страна ще реализира. Инвестициите, които ще се подкрепят със средства от Модернизационния фонд, трябва да са в съответствие с целите на рамката на Европейския съюз за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г., както и с дългосрочните цели по Парижкото споразумение. Също така следва пряко или непряко да допринасят за намаляване емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин.

Успешното изпълнение на дейностите предвидени по Фонда е един от лостовете за постигане ангажимента на България за намаляване въглеродните емисии в атмосферата до 2026 г.

Имот в с. Гиргини е обявен за частна държавна собственост

С решение на Министерския съвет имот в село Гиргини, община Габрово е обявен за частна държавна собственост. Досегашният статут на имота е бил публична държавна собственост, стопанисван от областния управител на област Габрово.

По действащия план на село Гиргини имотът представлява масивна едноетажна сграда със застроена площ 500 кв.м., построена през 1978 г. и е бивш пункт за управление на Областния съвет по сигурност. Понастоящем имотът е снет от оперативен отчет и не е свързан с изпълнение на преките функции на Областна администрация на област Габрово.

Обявяването на имота за частна държавна собственост ще допринесе за неговото ефективно управление.

Съгласие за откриване на почетно консулство на Индонезия в Пловдив и за назначаване на Димитриос Винтзилеос на поста почетен консул

Министерският съвет даде съгласие по предложението на индонезийската страна за откриване на почетно консулство на Република Индонезия в гр. Пловдив и за назначаване на г-н Димитриос Винтзилеос на поста почетен консул на Индонезия в България със седалище в гр. Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на област Пловдив.

Очаква се решението да спомогне за засилването на двустранното сътрудничество с Индонезия в търговско-икономическата сфера, културата, образованието и др.

България открива почетно консулство в Република Конго

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Република Конго, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в град Бразавил и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Конго и за назначаване на Жозеф Кристиан Ниамби, гражданин на Република Конго, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице.

Г-н Жозеф Ниамби работи за белгийска банкова и образователна организация. Той е разпознаваема фигура в дипломатическите среди, тъй като е представлявал няколко белгийски хуманитарни организации и по тази линия е изградил широка мрежа от контакти в МВнР и в дипломатическия корпус в Бразавил. Изградените от Жозеф Ниамби позиции са отлична предпоставка за изпълнение на функциите на почетен консул в полза на развитието на двустранните политически, икономически и културни връзки.

За ратификация е предложен Договор между Република България и Асоциация Еврика АИСБЛ за Консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия“

Министерският съвет одобри проект на Закон за ратифициране на Договор между Република България и Асоциация Еврика АИСБЛ за Консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия“. Документът подлежи на ратификация от Народното събрание, тъй като съдържа финансови клаузи и клауза за арбитраж.

Получаването на статут „проект на ЕВРИКА“ на проектно предложение е запазена марка за качество, гаранция за изследванията и сигурност за пазарен успех – предпоставка за привличане на рисков капитал.

С оглед продължаване съвместното сътрудничество и участие на Република България в Хоризонт Европа-Рамковата програма за научни изследвания и иновации /2021-2027 г./, е подписан Договор за консорциум Европейско партньорство за иновативни МСП/ Евростарс с Асоциация Еврика АИСБЛ и правителството на Република България, както и Договор за предоставяне на безвъзмездни средства по проект 101055476 – InnovativeSMEs с Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП /EISMEA.

Понастоящем средствата за изпълнение на дейностите по „Европейско партньорство за иновативни МСП/ Евростарс“ са предвидени в бюджета на Министерството на иновациите и растежа и в периода на програмата – до 2027 г. ще бъдат осигурявани в рамките на бюджета на министерството.

Към настоящия момент Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ към Министерство на иновациите и растежа е националния финансиращ орган и администрира на национално ниво програмата. До момента ИАНМСП е сключила 11 споразумения за финансиране с български участници по одобрени проекти по Съвместна програма „Евростарс“ и „Евростарс- 2“ на обща стойност 2 330 541, 34 Евро. Средства за проекти Евростарс до момента са осигурявани от бюджета на Националния иновационен фонд, част от бюджета на Министерството на иновациите и растежа.

Еврика е най-голямата в света междуправителствена мрежа за иновации и сътрудничество. Предоставя услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и много други, свързани със сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания и иновативен бизнес за предприятия, научни изследователски организации и университети. Целта на Еврика е пазарна реализация на резултатите от научноизследователска и развойна дейност и подобряване на качеството на живот.

За ратификация е предложен Договор между Република България и Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП

Министерският съвет одобри проект на Закон за ратифициране на договор между Република България и Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП (EISMEA), съгласно правомощията, делегирани от Европейската комисия за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 – InnovativeSMEs.

Европейското партньорство за иновативни МСП/Евростарс ще подпомага осъществяването на целите на държавната политика в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж, като предлага подкрепа на малки и средни предприятия, които разработват, развиват и внедряват пазарно-ориентирани иновации. Инициативата насърчава участието на заинтересовани лица от страната в съвместни иновационни проекти с участници от държави-членки и трети страни, с възможност за подкрепа от други инициативи и инструменти на Еврика.

Към настоящия момент средствата за изпълнение на дейностите по „Европейското партньорство за иновативни МСП/Евростарс“ са предвидени в бюджета на Министерството на иновациите и растежа (МИР) и за периода на изпълнение на програмата – до 2027 г. те ще бъдат осигурявани в рамките на бюджета на министерството.

Национален проектен координатор и финансиращ орган ще бъде Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към МИР. Средствата за финансиране ще бъдат предоставени по Правилата за управление на средствата от Националния иновационен фонд, ПУСНИФ-2020 г. и схема за държавна помощ.

Важно е да се отбележи, че за изпълнението на настоящия проект на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на МИР или по сметка за средства от Европейския съюз, за сметка на бюджети по държавния бюджет.

Утвърдено е споразумение с Хърватия за сътрудничество при бедствия

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за сътрудничество при бедствия, подписано на 9 май 2022 г. в София.

Споразумението има за предмет да определи общата рамка за сътрудничество между Страните в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между страните в случай на бедствие на територията на някоя от тях.

В Споразумението са предвидени следните форми на сътрудничество: оказване на доброволна помощ и предоставяне на информация при поискване в случай на бедствие или на заплаха от настъпването му, обмен на информация, техническа и правна документация, методологична и друга литература, видео и снимков материал, отнасящи се до превенция, готовност и реагиране при бедствия; снабдяване с оборудване на спасителните екипи и/или звената за гражданска защита; организиране и провеждане на съвместни експертни срещи, конференции, семинари и учения, обмен на опит и добри практики; организиране на обмен и обучение на експерти, включително обмен на лектори и инструктори от съответните учебни центрове и институции по искане на всяка от страните, съвместно планиране, разработване и прилагане на проекти и научни разработки в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и съвместно сформиране на работни групи и установяване на други форми на сътрудничество в съответствие с националното законодателство на страните.

Компетентните органи по прилагане на Споразумението са министерствата на вътрешните работи на двете държави.

Споразумението се сключва за неопределен период от време и влиза в сила на първия ден от месеца, следващ деня на получаване на последната дипломатическа нота, която потвърждава, че Страните са изпълнили изискванията на националното законодателство за влизане на Споразумението в сила.

Одобрен е проект на международен договор в сферата на отбраната

Министерският съвет на Република България прие решение за приемане на доклада на министъра на отбраната относно проект на международен договор („Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance – LOA)”) BU-P-LAY „Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Distribution System/MIDS Joint Tactical Radio System (JTRS), MIDS Low Volume Terminal (LVT) Block Upgrade 2/BU2)) и необходимата поддръжка“ и одобряване на проект на международен договор („Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance – LOA)”) BU-P-LAY „Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Distribution System/MIDS Joint Tactical Radio System (JTRS), MIDS Low Volume Terminal (LVT) Block Upgrade 2/BU2)) и необходимата поддръжка“.

Влизането в сила на международния договор BU-P-LAY, след последваща ратификация от Народното събрание, ще повиши способностите за защитен обмен на данни между бойните платформите на НАТО на българските Военновъздушни сили и Военноморски сили .

Одобрен е доклад за определяне наличието на основен интерес относно реализация на услуга за превоз на отбранителни продукти

Министерският съвет на Република България прие решение за приемане на доклад на министъра на отбраната относно определяне наличието на основен интерес, във връзка с реализация на услуга за превоз на отбранителни продукти, свързани с изпълнението на международни договори за доставка на самолети F-16 Block 70, радио-комуникационно оборудване, системи за обмен на информация, и софтуер за планиране на тактически авиационни мисии, изпълнявани по програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ (FMS).

Превозът на отбранителните продукти, свързани с изпълнението на посочените международни договори за доставка на самолети F-16 Block 70, радио-комуникационно оборудване, системи за обмен на информация, и софтуер за планиране на тактически авиационни мисии, ще бъде организиран чрез Агенцията на НАТО по поддръжка и придобиване (NSPA), която и в момента осигурява услуги за транспорт по програмата FMS за Министерството на отбраната на България и други държави-членки на НАТО.

Правителството одобри два проекта на ноти в сферата на отбраната

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Нота за присъединяване на министъра на отбраната на Френската република за участие в Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на националната отбрана на Република Турция от името на правителството на Република Турция относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (IAMD СОЕ) и проект на Нота за присъединяване на министъра на отбраната на Френската република за участие в Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на националната отбрана на Република Турция от името на правителството на Република Турция, както и Щаба на върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията относно функционалните връзки по отношение на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (IAMD СОЕ).

С този акт на Правителството се одобрява присъединяването на Френската република към Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (IAMD СОЕ). Участието на Френската република, която е страна с опит и традиции в разработване на концепции, доктрини и иновативни технологии в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана ще има висок принос към дейността на IAMD СОЕ, локализиран в Ханя, о. Крит, Република Гърция.

Правителството одобри също така  проект на Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република Северна Македония за участие в Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Република Турция (от името на Правителството на Република Турция), Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада и Канадските въоръжени сили, Министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министъра на отбраната на Кралство Испания, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Съюзното командване по трансформацията (ACT) и Щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно окомплектоването с личен състав, финансирането, администрирането и поддържането на Щаба на Корпус за бързо развръщане на НАТО – Турция (HQ NRDC-T).

Одобрена е позиция на страната за заседание на Съвета на управителите на МИБ

Правителството одобри позиции на България по предложени точки от дневния ред на заседание на Съвета на управителите на Международната инвестиционна банка (МИБ).

Международната инвестиционна банка е многостранна финансова институция за развитие със седалище в гр. Будапеща. На 14 декември 2022 г. Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.

Кораби, плаващи под чуждо знаме, ще изграждат нов експлоатационен сондаж в находище „Галата“

Правителството разреши на „Петрокелтик България“ ЕООД и на „Петрокелтик“ ООД – Люксембург – титуляр на концесия за добив на газ от находище „Ралата“ в континенталния шелф на Черно море, да използва корабите ,,GSP SATURN” и „GSP LICORN”, плаващи под знамето на Република Панама, за извършване на превози и дейности, свързани с хидротехнически и подводнотехнически работи за изграждане на нов експлоатационен сондаж GP-З в границите на концесионната площ на находището. Целта е максимално извличане и оползотворяване на природните ресурси.

Даденото разрешение е за срок от 6 месеца, считано от датата на постановяване на Решението на Министерския съвет.

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Каварна Изток”

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Каварна Изток”, разположено в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера – „Петрокелтик” ООД, Люксембург. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Каварна Изток” е сключен през 2013 г. за срок от 6 години. От него се добива природен газ.

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Петровица”

С 15 години ще бъде продължен концесионният договор за находище „Петровица”, разположено на територията на област Смолян. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера – „Горубсо-Мадан” АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Възможността за продължаване на срока на концесионния договор е регламентирана в чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Министерският съвет измени и обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Петровица” е сключен през 2001 г. От него се добиват метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди.

Министерският съвет одобри изменение на концесионния договор за находище „Ливаде”

Министерският съвет одобри изменение на договора за добив на подземни богатства от находище „Ливаде”, Софийска област. Съгласно приетото решение срокът на концесията ще бъде удължен с 30 години. Концесионерът мотивира искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Министерският съвет измени и обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

С днешното си решение Министерският съвет разреши правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат прехвърлени от „Хеликс” ЕООД на „Ойровер” ЕООД. Такава възможност е регламентирана в Закона за подземните богатства.

Концесионният договор за находище „Ливаде” е сключен през 2007 г. за срок от 20 години. От него се добиват индустриални минерали.

Министерският съвет одобри промяна на концесионния договор за находище „Смолско”

На днешното си заседание Министерският съвет прие решение за изменение на договора за добив на подземни богатства от находище „Смолско”, Софийска област. По искане на концесионера – „Витез Проспект” АД, гр. София, срокът на концесионния договор ще бъде удължен с 9 години. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

С промяната Министерският съвет измени обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

С днешното си решение Министерският съвет разреши и прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия от „Витез Проспект” АД, гр. София, на „Кариера Смолско” ЕООД, гр. София. Такава възможност е регламентирана в Закона за подземните богатства.

Концесионният договор за находище „Смолско” е сключен през 2004 г. От него се добиват строителни материали – доломитизирани варовици и доломити.

„Инерт груп комерсЕООД е новият концесионер на два участъка от находище „Градец

Софийското дружество „Инерт груп комерс” ЕООД е новият концесионер на участъците „Южен” и „Градище” от находище „Градец”. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Градец” се намира в землището на едноименното село в община Костинброд, Софийска област. От него се добиват строителни материали – варовици. Концесията за него е предоставена през ноември 2011 г. за срок от 25 години на „Пътища и съоръжения” ЕАД, гр. София.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 10% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение и допълнение на концесионния договор.

Правителството даде съгласие България да участва по преюдициално дело С-563/2022 пред Съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията и даде съгласие Република България да участва по преюдициално дело С-563/2022, Заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, пред Съда на ЕС.

Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд – София-град и има за предмет тълкуване на разпоредби от Директива 2011/95/ЕС, Директива 2013/32/ЕС, Хартата за основните права на Европейския съюз и Закона за убежището и бежанците.

Делото пред Съда на ЕС се отнася до тълкуване на норми от Директиви 2013/32/ЕС и 2011/95/ЕС във връзка с подадена последваща молба за международна закрила на основание представено ново обстоятелство (в конкретния случай регистрация на жалбоподателите и ползване от тях на помощи от UNRWA), като с първите два въпроса се търси да се установи, дали съдът следва да отчете и разгледа новите обстоятелства, като се съобрази с наличието на сила на присъдено нещо за фактите, които вече са разгледани в предишно производство и по отношение на които е влязло в сила съдебно решение. С трети и четвърти въпрос се търси как да се направи преценка на ситуацията в зоната на действие на UNRWA към момента на произнасяне на съда по подадената жалба с оглед възможността за връщане на чуждите граждани на територията на действие на UNRWA. Поставя се въпросът трябва ли да бъде прилаган различен от обичайния подход към кандидата и до каква степен, когато се касае за лице без гражданство от палестински произход, придружавано от уязвимо лице (малолетно дете) с оглед защитата на висшия интерес на детето.

Одобрена е позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участието в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие‘, което ще се проведе на 27 януари в Стокхолм.

Министрите ще обсъдят темата за съдебното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност. Тя ще представлява продължение на дискусията за достъпа до електронни доказателства като способ за подобряване на противодействието срещу трансграничната организирана престъпност, която ще се проведе по време на Неформалния съвет ПВР в част „Вътрешни работи“ (на 26 януари 2023 г.).

За целите на борбата срещу организираната престъпност Европейският съюз непрекъснато полага усилия за развитие и разширяване на възможностите на съдебните и правоохранителните органи. В този контекст се очаква през тази година Комисията да представи законодателно предложение за инструмент за трансфер на наказателни производства. Понастоящем производствата могат да се прехвърлят между държавите членки въз основа на конвенциите на Съвета на Европа, но съществуващата правна рамка е твърде фрагментирана. Освен това ключова роля за подпомагането на ефективното съдебно сътрудничество има агенцията Евроюст – чрез координиране на разследванията и наказателното преследване на тежки трансгранични престъпления.

В рамките на Неформалния съвет ПВР ще се проведе и работен обяд, по време на който министрите ще обсъдят наказателното преследване на тежките международни престъпления в Украйна.

Правителството одобри годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2023 година

С Решение на Министерския съвет беше приета Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2023 година.

Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях. Тя гарантира координираното и ефективно участие на страната на всички нива в процеса на вземане на решения на ЕС и последователното прилагане на европейските политики.

Правителството одобри шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Шведското председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Шведското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2023 г.) Тя е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на новото председателство.

Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Шведското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2023 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство“, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Социална политика, заетост и здравеопазване“, „Образование, младеж, култура и спорт“ в областта на аудиовизията и медиите, „Конкурентоспособност“ и „Околна среда“.

В Шестмесечната програма са включени общо 52 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Шведското председателство на Съвета на Европейския съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

Одобрен е Отчет на Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Чешкото председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приет Отчет на Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз (юли – декември 2022 г.).

Отчетът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по приоритетните теми и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България в Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз (юли – декември 2022 г.).

В Шестмесечната програма бяха включени 64 законодателни досиета и теми, които бяха приоритетни за страната ни през второто полугодие на 2022 г. по време на Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз и по които България се стремеше в максимална степен да защити националния интерес.

Развитието по досиетата и темите беше редовно докладвано на заседанията на Съвета по европейските въпроси.

Правителството одобри нови компенсации за картите за обществен транспорт за учащи и пенсионери

Нови компенсации на цените на пътуване по основните градски линии и междуселищния автомобилен транспорт за учащи и пенсионери, както и безплатно пътуване на децата до 10 навършени години, бяха определени с правителствено постановление. Така ще бъдат подпомогнати най-уязвимите групи от населението в условията на икономическа криза и висока инфлация. Мярката ще действа от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г.

Осигурени са и допълнителни средства в размер на 27 млн. лв. за 2023 г. за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии. Целта е да бъдат съхранени и подпомогнати предприятията за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии. Тази мярка има за цел от една страна да подпомогне бизнеса в предоставянето на услугата за обществен превоз на пътници, и от друга – да осигури достъпност и възможност за свободно придвижване на най-уязвимите групи.

Правителството прие решение за безвъзмездно предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна

Министерският съвет прие Решение за безвъзмездно предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна.

Във връзка с поисканата от правителството на Украйна международна хуманитарна помощ, по линия на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз със съобщения от ERCC (Emergency Response Coordination Centre – Координационен център за реакция при извънредни ситуации на ЕС), на страната се предоставя хуманитарна помощ, както следва:

1. Oт Министерството на вътрешните работи – бензинов генератор 5 kw – 1 брой; бутилирана вода – 522 315 литра; индивидуален превързочен комплект – 74 412 броя; спален чувал – 200 броя; консервирани хранителни продукти: зелен грах – 19 353,600 кг.; домати белени на кубчета – 20 160 кг.; сладка царевица – 9 987,840 кг.; капия печена белена – 16 450,560 кг.; кисели краставици – 24 675,840 кг.; зелен фасул – 16 450,560 кг.; гювеч – 8 225,280 кг.; паприкаш – 4 112,640 кг.;

2. Oт Българския Червен кръст – консервирани хранителни продукти: говеждо месо в собствен сос – 14 184 броя; кюфтета със зрял боб – 14 196 броя; русенско варено – 14 184 броя; пълнени чушки с месо и ориз – 14 196 броя; пиле с ориз – 14 016 броя; индивидуален комплект за първа помощ – 4 000 броя.

Общата стойност на безвъзмездно предоставената хуманитарна помощ по т. 1 и 2 е 1 752 535,62 лв.

В съответствие с активирания Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз, безвъзмездно предоставената хуманитарна помощ ще бъде транспортирана със съдействие от Европейската комисия, без финансов ангажимент за България.

Одобрена е българската позиция за предстоящо неформално заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри позициите на България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 26 януари 2023 г. в гр. Стокхолм, Кралство Швеция.

Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до: намаляване натиска на незаконната миграция към ЕС чрез ефективно сътрудничество с третите страни по линия на връщането; как да се осигури цялостен институционален подход за посрещане на миграционните предизвикателства; борба с организираната престъпност в дигиталната ера.

Определени са условията, редът и механизмът за функциониране на Системата за управление на националните инвестиции

Правителството прие Постановление за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Системата е разработена, за да се отговори на необходимостта от електронизиране на процеса за предоставяне на безвъзмездни средства по програми финансирани изцяло със средства от държавния бюджет.

Системата улеснява процеса по кандидатстване за финансиране и отчитане изпълнението на проектите. Тя способства за ефективно и ефикасно управление на публичните национални средства, намалявайки административната тежест, спестявайки разходи за разработване на индивидуална ИТ система за всяка отделна организация или ведомство. СУНИ осигурява цялостен безхартиен процес на кандидатстване и отчитане от страна на получателите на помощ/финансиране.

Чрез СУНИ всеки заинтересован може да кандидатства, отчете или да провери лесно и бързо активните схеми за предоставяне на безвъзмездни средства. Поставя се единна структура на формулярите за кандидатстване, дава се възможност за подаване на проекти от всички краища на света и се надгражда доверието в държавните структури.

Приети са промени в Наредбата за медицинската експертиза

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза.

С промяната на наредбата родителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да ползват болничен лист за временна неработоспособност, когато детето е върнато от детско заведение или училище поради карантина. Досега тази възможност имаха само родителите на деца, посещаващи детско заведение.

Промяната в някои отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти ще допринесе за по-справедливото оценяване по тези заболявания, както и за прецизиране на случаите, при които с категоричност трябва да се определи пожизнен срок на инвалидност и/или чужда помощ.

Променя се методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти. Същественото в тази промяна е отчитането на всяко едно увреждане в общата оценка, като новият начин на нейното изчисляване отразява най-високия процент на най-тежкото увреждане, към който се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.

В основната си част направените промени са предложени от организации на хората с увреждания и са съгласувани с експертните съвети към министъра на здравеопазването по съответните медицински специалности.

Предвижда се възможност лицата, освидетелствани или преосвидетелствани в периода до влизането в сила на това постановление и за които с него са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, да имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Не се предвижда срок за това преосвидетелстване, тъй като се очаква значителен интерес от лицата с увреждания и съществува риск от допълнително забавяне на експертизата от страна на ТЕЛК при ограничаване във времето.

Увеличава се числеността на службите по геодезия, картография и кадастър

С промяна в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 7 щатни бройки от общата и специализираните дирекции на централната администрация се прехвърлят към териториалните й звена – службите по геодезия, картография и кадастър.

С увеличаване на персонала на службите по геодезия, картография и кадастър ще се намали натовареността на служителите. Това ще доведе до по-високи ефективност и качество при изпълнение на дейността, а това ще повиши и удовлетвореността на потребителите на кадастрални услуги.

Кабинетът прие промени в Устройствения правилник на Министерство на правосъдието

Правителството измени ПМС № 155 от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието и допълни Устройствения правилник на Министерството на правосъдието.

Сред причините, които налагат приемането на подзаконовия нормативен акт, е обезпечаване на изпълнението на правомощията на министъра на правосъдието, които произтичат от възлагане на допълнителни функции по силата на европейските и национални мониторингови механизми, чрез промяна на щатната численост на съществуващите звена в Министерството на правосъдието.

Министерството на правосъдието е отговорно:

– По хоризонталния Механизъм за върховенство на правото за изготвяне на приноса на българската държава за отчитане на напредъка по акцентите и основните препоръки от годишните доклади на Европейската комисия за върховенството на правото;

– По Плана за възстановяване и устойчивост на Република България за изпълнението на реформи за върховенство на правото;

– За изпълнението на Националната програма за развитие България 2030 и др.

За изпълнението на допълнителните ангажименти на Министерството на правосъдието и за по-оптималното осъществяване на публичните политики в областта на правосъдието, щатната численост на редица звена от общата и специализираната администрация ще бъде увеличена с 14 бройки.

Министерският съвет одобри проект на гаранционно споразумение между Република България и ИНГ Банк Н.В., нидерландска банка, чрез ИНГ Банк Н.В – клон София във връзка с финансиране на Проект от Общ интерес за Европейския съюз (ПОИ) 6.8.3.Междусистемна реверсивна газова връзка България – Сърбия (IBS)

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще може да сключи договор за държавно гарантиран заем с ИНГ Банк Н.В., нидерландска банка, чрез ИНГ Банк Н.В – клон София, за финансиране на Проект от Общ интерес за Европейския съюз (ПОИ) 6.8.3.Междусистемна реверсивна газова връзка България – Сърбия (IBS). Това става възможно, след като Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на гаранционно споразумение между Република България и ИНГ Банк Н.В., нидерландска банка, чрез ИНГ Банк Н.В – клон София и упълномощи министъра на финансите да го подпише.

Прогнозните инвестиционни разходи по проекта „Междусистемна реверсивна газова връзка България – Сърбия“ възлизат на 76,7 млн. евро без ДДС. Предвидено е този ресурс да бъде осигурен чрез безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ и от Механизма за свързване на Европа (CEF), дългосрочно заемно финансиране, обезпечено с държавна гаранция и собствен капитал на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 49 071 661 евро, период на усвояване до 31.12.2023 г. и срок за погасяване 5 години от изтичането на едногодишния гратисен период.

Проектът „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“ включва изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на „Булгартрансгаз“ ЕАД при гр. Нови Искър до границата с Република Сърбия. Линейната част на газопровода е с диаметър DN 700 и дължина около 62 км на българска територия. За пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции (АГРС), една газоизмервателна станция (ГИС) – Калотина, както и две газопроводни отклонения за гр. Сливница и гр. Драгоман. След изграждането й, новата газова инфраструктура ще бъде с капацитет 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток. С реализацията на проекта ще бъдат създадени нова входно-изходна точка на междусистемно свързване на границата България-Сърбия с инфраструктурата на преносния оператор на Сърбия и нови национални изходни точки до клиенти на територията на Република България.

Реализирането на този проект цели да допринесе и за повишаване на надеждността на снабдяването с природен газ и развитието на конкурентен национален пазар за природен газ с възможност за задълбочаване интеграцията на газотранспортните системи и газови пазари на регионално ниво и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 30 януари 2023 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

Основна тема в дневния ред на събитието е състоянието на селскостопанските пазари в резултат на усложнената външнополитическа обстановка в Черноморския регион. В България тези смущения се наблюдават при пазара на зърно. Обемите, внесени от Украйна, изправят българските земеделски стопани пред сериозни предизвикателства като затруднена реализация на произведения в страната маслодаен слънчоглед, ограничени складови наличности и съответните разходи, ценови натиск и др. В българската позиция се посочва, че следва да се използват всички налични възможности и инструменти за подкрепа на сектора. При активирането на извънредна мярка следва да бъде предоставена възможност на държавите членки да определят методиката и критериите за предоставяне на финансова помощ, също така да се осигурят максимално опростени процедури и бърз механизъм за получаване на помощта.

Представителите на държавите членки ще обсъдят още и информация от Европейската комисия относно възможностите на биоикономиката в светлината на настоящите предизвикателства със специален акцент върху селските райони. България и източноевропейските страни имат значителен потенциал за нарастване на устойчивото производство на биомаса, чрез увеличаване на продуктивността. Същевременно са необходими политики, насърчаващи балансирано развитие на първичния аграрен сектор и преработвателната биобазирана индустрия, се казва още в българската позиция.

В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени и други важни теми, които засягат преразглеждане на законодателството в областта на транспортирането на животни – съществена част от производството на храни, както и временна дерогация от максималния праг, определен за обвързана подкрепа за подпомагане на доходите за референтната 2023 година.

Правителството прие Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г.

Министерският съвет прие Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г. Документът предвижда продължаване на ваксинациите срещу грип, което ще доведе до по-добро индивидуално здраве и намаляване на тежкото протичане, усложненията и хоспитализациите вследствие на грипна инфекция.

Основни цели на Националната програма са намаляване на заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип и инвазивни пневмококови инфекции при възрастни на и над 65 г. чрез повишаване на имунизационния обхват в тази възрастова група и повишаване на информираността на населението и на медицинските специалисти за риска от грип и пневмококови инфекции, ваксинопрофилактиката и начините за предпазване.

Програмата предвижда осигуряване на ваксини срещу сезонен грип и срещу пневмококови инфекции чрез договори за доставки между Националната здравноосигурителна каса и съответния притежател на разрешение за употреба и/или упълномощен представител и посочения от него търговец на едро с лекарствени продукти. С реализацията на Националната програма се очаква повишаване на имунизационния обхват срещу сезонен грип на целевата група от 25% през 2023 г. до 35% през 2026 г. и повишаване на имунизационния обхват срещу пневмококови инфекции от 5% през 2024 г. до 15% през 2026 г.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram