Вижте в Пресств решенията от вчерашното заседание на МС

Вицепремиерът Мария Габриел е определена за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към МС

Правителството определи вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет.

Съгласно друго правителствено решение вицепремиерът Мария Габриел е определена за председател и на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.

Правителството определи Мария Габриел за председател на Съвета за икономически анализи

Министерският съвет определи заместник министър-председателя и министър на външните работи Мария Габриел за председател на Съвета за икономически анализи.

Съветът за икономически анализи, създаден с ПМС № 28 от 2023 г., поставя основите на процес на постепенно и устойчиво осигуряване на българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна точка при вземането на стратегически решения за промяна в политиката.

В дневния ред на Съвета се включват важни за развитието на страната теми, по които чрез предоставяне на научна и изследователска експертиза, следва да се предложи отговор на текущите предизвикателства. Съветът оценява също дългосрочните рискове и предизвикателства пред българската икономика и отправя предложения за най-подходящите политики за тяхното преодоляване.

Създаването на Съвета е предвидено като реформа в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Одобрени са промени в Надзорния съвет на НОИ

Правителството определи за членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, заместник-министъра на финансите Георги Клисурски,  Добринка Вичева, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и индустрията и Катя Паракозова, експерт в кабинета на министъра на здравеопазването.

Те ще заменят досегашните представители на кабинета в надзорния съвет Лазар Лазаров, Росица Спасова, Катя Ивкова и Димитър Данчев. Промяната е във връзка с решението на Народното събрание за избиране на нов състав на Министерския съвет.

По закон Надзорният съвет на НОИ се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Социалната пенсия за старост става 276,64 лв. от 1 юли

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 247,00 лв. на 276,64 лв. от 1 юли, реши правителството.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.

Правителството осигурява над 850 000 лв. компенсации за деца без място в детска градина

Правителството отпуска 853 305 лева за компенсации на семействата на 1 055 деца, за които не е осигурено място в детска градина в периода от 1 март до 30 април 2023 г.

От тях 848 349 лева са предназначени за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на 1 048 деца на територията на Столична община, 4130 лева са за семействата на 6 деца, живеещи в община Пловдив, а 826 лева са за едно дете от община „Родопи“.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

Министерски съвет одобри промени в оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Министерският съвет прие решение за изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

Предложението за изменение има за цел насочване на освободен финансов ресурс към допустими мерки и бенефициенти по програмата. Осигурява се възможност за допълнително финансиране на дейности по приоритетна ос 1 „Води“ за изграждане на ВиК инфраструктура и съоръжения за пречистване на отпадъчни води, както и за рекултивация на депа за битови отпадъци по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ с принос към изпълнение на задължения на Р България по наказателна процедура на Европейския съюз.

С проекта на изменението се актуализира информация, свързана с прекратения договор на Столична община за големия проект по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци и се ревизира финансовия план на програмата.

В съответствие с принципа на партньорство промените са съгласувани и одобрени от всички заинтересовани страни с оглед успешното им реализиране в обхвата на оперативната програма.

Одобрен е доклад за резултатите от заседание на Съвет „Външни работи/Търговия” на ЕС

Министерският съвет прие доклад на министъра на икономиката и индустрията за участието на България в заседание на Съвет „Външни работи/Търговия” на ЕС, което се проведе на 25 май 2023 г. в Брюксел.

По време на заседанието е обсъдено сътрудничеството в рамките на Съвета по търговия и технологии и Глобалното споразумение за стомана и алуминий. В тази връзка България е подкрепила подхода на Европейската комисия за постигане на постоянно решение на въпроса с търговията между ЕС и САЩ.

В рамките на съвета министрите са дискутирали перспективите за развитие на търговските отношения между ЕС и Китай и подготовката за 13-а министерска конференция на Световната търговска организация.

Удостоверенията за професионална квалификация влизат в обединен регистър

Създава се общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по професия, която не е регулирана в България, необходими за достъп или за упражняване на професията в друга държава членка. В новия обединен регистър ще могат да се открият също обезсилените удостоверения и отказите за издаване на такива удостоверения.

Това предвиждат приетите от Министерския съвет промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.

Новият обединен регистър ще бъде изграден и поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.

С обединяването и надграждането на досега съществуващите регистри на документите, свързани с придобита професионална квалификация по нерегулирани професии, ще се облекчи достъпът до тях от граждани, работодатели и държавни органи в държавите членки, което е ключова предпоставка за свободното движение на услуги в ЕС като част от общия пазар.

Правителството одобри рамкови позиции за участие на българската делегация в Срещата на върха на страните-членки на НАТО на 11-12 юли 2023 г. във Вилнюс

Министерският съвет на Република България прие днес решение за одобряване на рамкови позиции за участие в Срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО на 11-12 юли във Вилнюс.

Срещата на върха ще се проведе на фона на радикално променената стратегическа среда на сигурност, породена от непровокираната и несправедлива война на Русия срещу Украйна, която е грубо нарушение на установения международен правов ред и удар срещу съществуващата архитектура на сигурност.

Основни резултати от срещата се очаква да бъдат решения относно продължаването на политическата и практическа подкрепа на Алианса за Украйна; надграждането на решенията от Срещата на върха в Мадрид (2022 г.) за засилване на сдържащия и отбранителен потенциал на Алианса и приемането на нов ангажимент за инвестиции в отбраната.

В рамките на форума ще бъдат проведени заседания във формат съюзници, както и в партньорски формат с участието на държавните и правителствени ръководители на азиатско-тихоокеанските партньори Австралия, Нова Зеландия, Япония и Република Корея и на председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Програмата предвижда провеждането на първото заседание на Съвета НАТО-Украйна с участието на президента на Украйна Володимир Зеленски, както и неформални заседания на министрите на външните работи и на министрите на отбраната.

Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-198/23 пред Съда на Европейския съюз

Министерският съвет прие протоколно решение за одобряване на позиция на Република България по дело С-198/23 пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано по повод нетранспониране в предвидения срок до 7 юни 2021 г. на Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета.

В позицията се посочва, че към момента проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, транспониращ Директива (ЕС) 2019/789, е внесен за разглеждане в Четиридесет и деветото Народно събрание. Подчертава се, че след приемането и обнародването му в „Държавен вестник“ актът ще бъде нотифициран в базата данни за националните изпълнителни мерки.

Изтъква се, че форсмажорни обстоятелства, като глобалната пандемия от COVID- 19, и политически нестабилната обстановка, създала се в страната след предсрочното разпускане на няколко последователни състава на Народното събрание, са основните фактори, допринесли за забавеното транспониране. Посочва се, че липсата на законодателен орган, който да се конституира и да продължи да действа в срок, достатъчно дълъг, за да бъде в състояние да приеме каквито и да е закони, е обективно обстоятелство, препятстващо транспонирането на европейските актове.

В изпълнение на решението на Министерския съвет ще бъде изготвена писмената защита по делото, която предстои да бъде представена пред Съда на Европейския съюз.

Правителството одобри позицията на България за образувано Дело на ЕК срещу страната ни пред Съда на ЕС

Правителството прие Решение за одобряване на позицията на Р България за образувано Дело на Европейската комисия срещу нашата страна пред Съда на Европейския съюз. В позицията се настоява да се отхвърли изцяло иска като неоснователен или при условията на алтернативност да се отхвърли иска в частта, в която България изпълнява разпоредбите на спорната Директива чрез действащото си законодателство. Българската страна настоява да се отхвърли иска за налагането на санкции или при условията на алтернативност да намали размера на поисканата от Комисията еднократно платимата санкция до възможния най-минимален размер.

Делото на ЕК е образувано за нетранспониране в срок на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. Предвижда се разпоредбите на Директивата да бъдат въведени в българското законодателство чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. Директивата е следвало да бъде въведена в българското законодателство до 17 юли 2021 г. Поради закъснение в транспонирането от повече от 19 месеца, на 15 февруари 2023 г. Европейската комисия сезира Съда на ЕС.

Изготвеният от Министерство на електронното управление проект на позиция по образуваното дело е разгледан и одобрен на заседание на Съвета по европейски въпроси към МС на 26 юни 2023 г. В проекта на позицията са посочени затруднената законодателна динамика в страната, наличие на частично транспониране на Директивата в националното законодателство и наличие на фактическо приложение на разпоредби.

България неколкократно е изразявала официална позиция, че поредицата от предсрочни парламентарни избори през последните две години се отразяват негативно на законодателния процес в България. Предходните три парламента не гласуваха проектозакона в зала поради краткия си срок на съществуване. На 31 май 2023 г. Народното събрание прие на първо гласуване одобрения от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение за Закона за достъп до обществена информация.

Михаил Околийски е определен за председател на Надзорния съвет на НЗОК

Министерският съвет прие решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

За представители на държавата са определени Михаил Околийски, Илко Гетов, Георги Клисурски и Румен Спецов, на мястото съответно на Момчил Мавров, Людмила Петкова, Мария Беломорова и Борис Михайлов.

Михаил Околийски понастоящем е заместник-министър на здравеопазването. От 2014 г. до юни 2023 г. е управляващ офиса на Световната здравна организация в България. В периода 1998 – 2014 г. е доцент в Националния център по обществено здраве и анализи, сектор „Психично здраве“, и извършва експертна дейност в областта на психичното здраве, разработването на проекти и национални програми и провеждането на епидемиологични изследвания. От 1990 до 1998 г. работи в Хумболтов университет, Берлин, Германия, в областта на психичната рехабилитация.

Илко Гетов също е заместник-министър на здравеопазването. От юни до октомври 2022 г. е председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, а от март до ноември 2013 г. – негов член. От юни 2013 г. до февруари 2020 г. е председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. От 2018 г. досега е професор в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. Притежава изключителен опит в областта на фармацията и лекарствената политика.

Георги Клисурски е заместник-министър на финансите. От август 2022 г. до март 2023 г. е председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД – първото българско държавно дружество, създадено за извършване на полети за спешна помощ по въздуха с хеликоптер. От декември 2021 г. до юли 2022 г. е съветник на вицепремиера по европейските фондове и министър на финансите Асен Василев. Има опит като икономист-консултант в сферата на сливането и придобиването на компании, в съответствие с правото на конкуренцията в Европейския съюз и САЩ.

Румен Спецов е настоящият изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Длъжността изпълнителен директор на агенцията г-н Спецов е заемал и в периода май 2021 г. – август 2022 г. Той е дългогодишен служител на агенцията. В периода 2001 – 2006 г. е работил в Териториална дирекция на НАП – Добрич, а в периода 2009 – 2015 г. – в Централното управление на НАП. С дългогодишен опит в областта на данъчната политика и защитата на националната сигурност.

За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен Михаил Александров Околийски.

2,5 мин. лв. се предоставят за осъществяване на дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав

Правителството одобри финансиране в размер до 2,5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за осъществяване на дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав.

В резултат на многото дъждове и променливо време през тази пролет, се констатира прекомерно нарастване на популацията на комари по поречието на река Дунав.

Унищожаването на насекомите ще се осъществи чрез повсеместно пръскане на засегнатите площи по цялото поречие на река Дунав. Дезинсекционна кампания ще се извърши чрез професионални средства и техника, за да се постигне масовото унищожаване на комарите и да се предотврати разпространението на болести по хората и животните в тези рискови региони.

Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на страната ни по дело С-122/23 „Легафакт“ ЕООД на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

Делото е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с административно дело за оспорване на отмяната на ревизионен акт, издаден от териториална дирекция на Националната агенция за приходите. С акта са установени задължения за данък върху добавената стойност (ДДС) и лихви за облагаемите доставки, с които дружеството надхвърля облагаемия оборот за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, включително и за доставката, с която е надхвърлен облагаемият оборот.

В одобрената позиция се посочва, че разглежданата в главното производство национална правна уредба е съвместима с правото на ЕС, тъй като прилагането на специалната схема за освобождаване от система на ДДС на малки предприятия, в зависимост от изпълнението в срок на задължението на доставчика за подаване на заявление за задължителна регистрация по ДДС, е проявление на предвидената в Директивата за ДДС възможност – държавите членки да могат да наложат други задължения, които те считат за необходими за осигуряване правилното събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Правителството одобри позицията на Република България за заседанието на Европейския съвет на 29-30 юни 2023 г.

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовното заседание на Европейския съвет на 29-30 юни 2023 г. в Брюксел, Белгия.

В частта, посветена на икономиката, се предвижда да бъде направен преглед на напредъка в областта на индустриалната политика, единния пазар и дългосрочната конкурентоспособност и производителност на ЕС. Европейският съвет ще приветства влизането в сила на единния патент на ЕС и последващото влизане в сила на Споразумението за единен патентен съд и ще бъде отправен призив за ускоряване работата по Акта за нулевите нетни емисии в промишлеността, както и по Акта за критичните суровини. Акцент ще бъде поставен върху напредъка в областта на изкуствения интелект, както и върху производството на критични лекарства.

По линия на миграцията лидерите ще отчетат постигнатия напредък в изпълнението на заключенията на Европейския съвет от 9 февруари 2023 г. и ще потвърдят волята си за ускорена работа по всички миграционни маршрути.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram