Опрощаване на такса смет за казанлъчани заради К19 предлага БСП

0
1597

Да бъдат освободени от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 1 април до 31 май т.г. задължените лица и предприятия, които вследствие на извънредното положение са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на община Казанлък, предлага групата на БСП в местния парламент.

Социалистите са внесли предложението в общинския съвет, което трябва да бъде разгледано на заседание идния четвъртък. От БСП се аргументират с това, че във връзка с въведеното извънредно положение на територията на странат бяха наложени редица ограничения на дейността на фирми и граждани, което доведе до реално затваряне на обекти за обществено обслужване, развлечения и услуги. В продължение на два месеца тези обекти не се използваха по предназначение и не са реализирали никакви приходи, респ.не са генерирали отпадъци. С цел преодоляване на последиците от пандемията, Народното събрание предостави възможност на общинските съвети да  освободят от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г.

Затова и социалистите настояват местния общински съвет да се възползва и да облекчи казанлъчани, като одобри определен ред за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци. В реда, който са изработили от БСП в срок до 30.11.2020 г. заинтересованите лица подават в Община Казанлък заявление за освобождаване от такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, като посочват периода, за който са преустановили дейност и прилагат финансови и други документи за доказване на твърдените в обстоятелства. Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък извършва преизчисление на задълженията на заявителите  за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В случай на надвзети  суми за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., средствата се възстановяват на одобрените заявители до края на 2020 г. Те могат и да бъдат прихванати от задълженията на одобрените заявители за 2021 г. Предложен е и образец на заявление, като се уточнява, че няма да бъдат разглеждани заявления, подадени след 30.11.2020 г. , заявления извън утвърдения образец и заявления, към които не са приложени документи, удостоверяващи преустановяването на стопанска дейност от заявителя. Допуска се предварително изпълнение на решението, ако общинския съвет го одобри.

Коментари от Фейсбук