Мариан Цонев: В историята остават само делата! (отчет на кмета на Община Гурково)

Уважаеми жители на община Гурково,
скъпи съграждани, съмишленици, приятели.
Обръщам се към Вас с особена признателност и благодарност за изминалите
четири години в които работихме заедно за нашата община!Полагайки клетва като
Кмет наОбщина Гурково, поех отговорността да работя за просперитета на
общината ни. През това време ние работихме упорито и последователно за
постигането на основните приоритети в управленската програма.
Преминахме през един особено труден и тежък мандат. Борихме се с поредици от
кризи и тежка ковид пандемия, която ни причини много сълзи и тревоги. Въпреки
всички препятствия, въпреки липсата на бюджет в общините предвид
политическата криза не престанахме да следваме ангажиментите и приоритетите,
които бяхме поели.
Те поставиха на изпитание местната власт, която трябваше да реагира бързо
и адекватно, в условия на бюджетни ограничения и при липса на предвидимост на
политиките на централната власт.
Постигнахме немалко с екипа ми, вложихме цялата си енергия и вярваме , че
вървим по правилния път, който преобразява общината ни и вдъхва надежди за
по-добро бъдеще. Днес община Гурково е различна от това, което беше през 2019
година, защото с моя екип работихме неуморно.
Пред нас стоят още много нерешени проблеми, които не ме плашат, а ме карат да
вземам твърди решения,  да ги следвам и изпълнявам.
В предстоящия месец на предизборната кампания вярвам, че ще изпълним
сърцата си с позитивизъм, с общ стремеж за развитието на любимият ни роден
край и с признателност един към друг за дадените и изпълнени обещания, за
взаимното доверие, за споделените радости и трудности, за разбирателството и
толерантността помежду ни!
Ще станем свидетели и на политически хватки, трикове и популизъм. Това ще
отмине. Ще го изтърпим. Не това остава в историята на общината. Там остават
делата ни.
Заедно ще градим за  община Гурково и ако ми гласувате отново вашето доверие,
ще продължа да работя неизменно и  достойно!
Представям ви oтчет за моята работа и на екипа с който работя за мандат 2019-
2023 г., за който гражданите на Община Гурково ни гласуваха доверие.
Посрещнахме достойно предизвикателствата, свързани с изпълнението на
трудните задачи, които си поставихме за изпълнение на главната цел на
управленската програма „Създаване на стабилно социално- икономическо
развитие на общината и осигуряване на висок жизнен стандарт на населението.
Опазване на здравето и живота на жителите и гостите на Община Гурково“. 
Всичко това се постига с упорита работа, по всички приоритети, като най-голямо
внимание бе отделено на:
 Прозрачно управление на публичните активи;
 Запазване на бюджетна устойчивост и финансова стабилност;
 Подобряване качеството на предоставяните публични услуги;
 Активно участие по европейски, национални и други донорски програми;
 Подобряване на условията на живот на жителите и гостите на община Гурково;
За постигане на приоритетите, визирани в програмата постигнахме следното:

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ:

 „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в с.Конаре и с.
Паничерево, Община Гурково“. Проектът се състои от три обекта
както следва:
1.1.„Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно
водохващане заводоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ“
1.2.„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ.
Гурково-втори етап” .
1.3. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево,
общ. Гурково –първи етап“.
 „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково”, проект „Ремонт и реконструкция на

НЧ „ВойводаГенчо Къргов – 1920“, гр. Гурково“

 „Реконструкция и модернизация на СУ „Хр. Смирненски” гр. Гурково”
„Закриване и рекултивация на съществуващо депо/ сметище на
община Гурково“,
 „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 /III-5007/
Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“, реконструкция на подходите
към моста, и корекция и почистванена речното корито на р. Гарвашница,
в общ. Гурково-I част“
 – „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.
Гурково“ – вториетап
 „Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Паничерево “ –
втори етап
 „ Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Гурково,
с.Паничерево ис.Конаре, Община Гурково“
 „Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на Община Гурково“
–финансиране по ПМС № 348/2019 г.
 Асфалтираниулици „Атанас Манчев”; „Здравец” и „Равнец” в гр. Гурково
 Основен ремонт и реконструкция на ул. „ Стефан Караджа“ Основен
ремонт и реконструкция на ул. „Градинска“ гр. Гурково от о.т. 167
доо.т.168
 Основен ремонт и реконструкция на ул. „Любен Каравелов “ гр. Гурково
от о.т. 14до о.т.27
 Основен ремонт и реконструкция на ул. „Кокиче“ гр. Гурково от о.т. 75 до
о.т.76
 Основен ремонт и реконструкция на ул. „Кокиче“ с. Паничерево от о.т.
191 доо.т.192
 Основен ремонт и реконструкция на улица в с. Конаре от о.т. 1541 до
о.т.1534
 Ремонти на здравни кабинети в ПоликлиникаГурково и Здравна служба с.
Паничерево
 Ремонти наздравни кабинети в ДГ филиал Паничерево и ОУ с.
Паничерево
 Проект „ Тайните на билките“ – ДГ „ Латинка“ гр. Гурково бе изградена
детска площадка, засадени билки и дръвчета.

 „Изграждане на спортни съоръжения (спортни площадки) в с. Паничерево
и с. Конаре,община Гурково“
 „Проектиране и изграждане навидеонаблюдение на територията на гр.
Гурково“
 „Възстановяване на нарушени терени-общинскасобственост на
територията на община Гурково, чрез изпълнение напротивоерозионни,
укрепителни, отводнителни дейности“
 Основен ремонт фонтан на площад „Войвода Генчо Къргов“, гр.Гурково“,
 „Основен ремонт и реконструкция на ограда, вкл. информационни стени
и елементина прилежащата инфраструктура в Гробищен парк –
гр.Гурково“
 „Изграждане на обреден дом в гробищен парк, гр. Гурково
 „Изграждане на кът за отдих в Градски парк гр. Реновиран е паметника в
Градски парк – Гурково
 Основен ремонт ограда на гробищен парк и сграда с.Паничерево, община
Гурково
 Основен ремонт ограда на гробищен парк и сграда с.Конаре, община
Гурково
 Изграждане и оборудване на спортна площадка с фитнес уреди в имот ,
общ.собственост с идентификатор 18157.501.1060, гр.Гурково, община
Гурково
ИЗГОТВЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

 „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с външни
довеждащикомуникации, канализационен колектор,водопровод,
електропровод и транспортендостъп за град Гурково”
 „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води гр. Гурково“-
проектирането е разплатено.
 Основен ремонт и реконструкция на улици – 10 бр. в град Гурково –
ул. „ Ал.Стамболийски“, ул.“Г.Бенковски,ул.“Захари Стоянов“,ул.
„Михаил Греков“ул. „ПанайотВолов“, ул. „ Павли Телкиев“, ул.
„Тунджа“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Индже войвода“, ул.„Хаджи Димитър
Асенов“, 11 бр. в с. Паничерево – ул.“Севастопол“, ул.“Байкал“, ул.
„Бояна“, ул. „ Дружба“,ул. „Драва“, ул. „Язовирна“, ул. „Бор“, ул.
„Калиакра“, ул. „ Малина“,ул. „Сладък кладенец“ ,ул.“Чайка“ и 9 улици
в село Конаре

 „Изграждане на площадка на компостираща инсталация в гр. Гурково“ –
Доизграждане канализационна мрежа гр. Гурково“
В ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ СА СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:
 Основен ремонт и реконструкция на Общински път SZR2021 / ІІ
– 55, Проход наРепубликата – Гурково / Пчелиново – Лява река
– 4 -7 км и Общински път SZR2101/ ІІІ –5007 / Николаево –
Граница общ. ( Николаево – Гурково ) – Брестова – Дворище
–Жълтопоп – 6 км

 Актуализира се и проекта за „Основен ремонт и реконструкция
на подпорни стени по поречието на р. Лазова в регулационните
граници на гр. Гурково в обхвата наприлежащи улици – ул.
между о.т. 140 и о.т.1136 и ул. от о.т.1113 и о.т. 1050 – първи и
втори етап ( вкл. демонтажни работи на компрометирани
елементи и профилиране на речното корито)
ДЕЙНОСТИ НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 Изготвен инвестиционен проект за изграждане на „ Площадка за
компостиране на територията на гр. Гурково
 Закупени 2броя сметосъбиращи автомобили за разделно събиране на
отпадъци.
 Всяка година обновявахме съдовете за отпадъци, като за периода бяха
закупени 400бр. пластмасови кофи за събиране на биоразградими
отпадъци,поцинковани кофи тип „Мева“ – 250 бр., 33 бр. пластмасови
контейнери тип „БОБЪР за събиране на биоразградими отпадъци, 40
метални контейнера тип„Бобър“и 55 бр. компостери за зелени
отпадъци.Закупени бяха и 110 паркови кошчетаза отпадъци. Предстои
доставката на още 40 бр. паркови кошчета за отпадъци.
 Посадихме много дръвчета, на няколко пъти през годината засаждаме
различни видове цветя за да стане градът ни по-приветлив и красив. Със
собствени сили направихме няколко цветарника, които поставихме на
градския площад и други местаи посадените цветя радваха всички. За
съжаление и тук не мина без вандализъм. На няколко пъти цветарниците
бяха обръщани, цветята унищожавани.

 По моя инициатива и с активното участие на представители на
бизнеса, общинските съветници и служителите от общинска администрация
икметствата бяха събрани чрез дарения средства и закупено електронно
управление на камбаната и нова камбана за църквата „ Свети Димитър“ град
Гурково.
 През 2022 година с активното участие на бизнеса бяха събрани средства и
изградени два параклиса в селата Димовци и Пчелиново

 Изградихме нова сграда на филиала на ЦСМП
 Извършихме ремонти на здравните кабинети в Поликлиника Гурково, село
Паничерево, ДГ филиал Паничерево и ОУ Паничерево.
Изпълнявани социални проекти през мандата:

 „ Асистентска подкрепа“ – делегирана от държавата дейност за
предоставяне нагрижи в домашна среда. Предлагат се асистентски
грижи на 15 лица в неравностойноположение от 6 асистенти в
Гурково, Паничерево и Конаре.
 Национална програма „ Помощ при пенсиониране“ назначено едно
лица като работник поддръжка в Гурково.

 Назначени са лични асистенти – в Гурково,Паничерево, Конаре и
Пчелиново.
 Програма „Топъл обяд.“ По Проекта се предоставя храна на 240
потребителя.
 Домашен социален патронаж към община Гурково предоставя храна
на 50 лица.
 Продължава дейността на Дома за стари хора

Постигнатите успехи са резултат на колективни усилия отцялата общност,
партньорство и взаимодействие на Общинска Администрация с Общински съвет, с
органите на държавната власт, клубове и НПО и всички граждани.
БЛАГОДАРЯ  на всички за съвместната работа, подкрепа и партньорство!
Вашата подкрепа, отговорно и компетентно отношение правят добрите идеи и
инициативи възможни!
Бъдете здрави!
С изключителна благодарност и уважение
Мариан Цонев
Кандидат кмет за община Гурково

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram