Кражби, най-чести престъпления от малолетни

0
6

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, в област Стара Загора  е 244 и в сравнение с 2017 г. намалява с 4.7%.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 108 лица или 44.3% от всички лица, водени на отчет в Детска Педагогическа Стая за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 34.3% (37 лица), на кражби от домовете – 23.1% (25 лица), на части и вещи от МПС – 12.0% (13 лица).

През 2018 г. снети от отчет в ДПС са 133 малолетни и непълнолетни лица, или 27.9% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 54 лица (40.6%), а 75 лица (56.4%) – поради навършване на 18-годишна възраст.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е броят и делът на преминалите през ДПС за:

  • „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ – 21 лица, или 10.2%;
  • „прояви на насилие и агресия“ – 20 лица (9.7%);
  • „скитничество“ – 19 лица (9.2%);
  • „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 11 лица, или 5.3%.

nsi.bg

 

Коментари от Фейсбук