Казанлък с най-добри грижи към децата

0
2

Според статистика на НСИ Казанлък е с най висока осигуреност с места в детските ясли (27.8%). Стара Загора е 18.3%,  а най-ниска – в общините Гълъбово и Николаево (7.8%). В община Опан няма функциониращи детски ясли. Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Стара Загора, по възраст се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 87.6%, следван от дела на децата на 1 година – 11.8%. Няма деца на възраст до 1 година, отглеждани в детските ясли на областта. На 3 и повече години са 10 деца, или 0.6%.

Данните показват, че през 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 1 602 деца, или с 69 повече в сравнение с 2015 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 562 деца, от които момчетата са 801, а момичета – 761. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли намалява с 0.4%.

 

 

 

Коментари от Фейсбук