Глоби от 200 лева грозят собственици на домашни кучета без регистрация в Общината

0
141

До 31 март собствениците на домашни кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, могат да направят това в Дирекцията „Местни приходи“ на Община Казанлък. Оттук напомнят, че от заплащане на „Такса за притежаване на куче“ са освободени собствениците на кучетата на инвалиди, кучетата на самотни граждани над 70 годишна възраст, служебни кучета в организации на бюджетна издръжка, кучетата използвани за научноизследователски и медицински цели, кастрирани кучета, ловни кучета и кучета с поставен микрочип – за първата година от регистрацията.

За освободените от такса кучета обаче също важи задължителна административна регистрация. Тя се извършва чрез подаване на декларация от собствениците на кучета и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 10,00 лева. Всеки собственик на куче – домашен любимец, е длъжен да го декларира в Дирекция „Местни приходи”, независимо дали същото е освободено от дължимата такса, като попълва декларация по образец, съгласно Приложение „3” от Наредба № 7 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на Община Казанлък. Към декларацията се прилага ксерокопие от ветеринарномедицинският паспорт на кучето.

На собственик на куче, който наруши изискване по чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 7 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на Община Казанлък приета с Решение № 217/09.07.2009 г., изменена с Решение № 306/24.07.2012 г., се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок. Ако след срока, даден в предписанието, кучето не бъде регистрирано съгласно чл. 15 от цитираната наредба, на нарушителя се налага глоба в размер на 200 лв.

 

Коментари от Фейсбук